Društveni spisi (Slovenija)

slika drustveni

Društveni spisi (Slovenija)

OBSEG: približno 100.000 enot drobnega tiska in sive literature.
DOSTOP: Društvene spise lahko iščete po KatNUK. Posamezno digitalizirano gradivo lahko poiščete na portalu dLib.si. 
INFORMACIJE: Veronika Potočnik, T: 01 2001 208; Mojca Trtnik, T: 01 2001 148

ZBIRKA DROBNEGA TISKA IN SIVE LITERATURE

 

OPIS ZBIRKE: V zbirki Slovenike zavzemajo drobni tiski prav posebno mesto. »Predpisi o obveznem izvodu so namreč naplavili v javne znanstvene knjižnice gradivo, ki na prvi pogled ni imelo nobene znanstvene vrednosti, vendar je v luči novih funkcij deželnih knjižnic po marčni revoluciji dobilo poseben pomen. Obvezni izvod je postal temeljni mehanizem zbiranja gradiva za čim bolj popolno zbirko gradiva o posamezni kronski deželi, ki naj bi omogočala izdelavo prispevkov o kulturi dežele, njeni kulturni zgodovini, literaturi in izdelavo deželne bibliografije. Zato je treba v tako zbirko brez izjeme vključiti tudi drobni tisk in na videz nepomembne dnevnike, saj so le-ti v luči potencialnih prihodnjih raziskovanj imeli posebno vrednost.« (Kodrič-Dačić, 2001)

Zbirka Društveni spisi je začela nastajati že leta 1835. Omenjeno letnico zasledimo v Statutu Kleinkinder – Bervahraustalt iz Ljubljane. Zbirka vsebuje publikacije društev, raznih organizacij, podjetij, trgovin, založb, izobraževalnih centrov, bolnic, bratovščin, delavskih univerz, razstavišč, knjigarn, klubov, zadrug, turističnih agencij, muzejev, bank, sejmov, gledališč, galerij, inštitutov, klubov, sindikatov in zvez.

Med publikacijami najdemo letna poročila podjetij, statute, razne pravilnike, vabila, poslovnike, sezname, cenike, prospekte, kataloge, zaključne račune, rezultate raziskav, statistične podatke, zbornike, imenike članov, programe izobraževanja, volilne rede, okrožnice, članske izkaznice, jubilejne kataloge, razstave, programe dela, analize poslovanja, računovodska poročila, oglase, navodila za uporabo, programe koncertov, kulturne prireditve, sporede, finančne načrte, volilne komisije, vprašalnike, zapisnike, biltene, sporazume, zgodovinske preglede, projekte, nagrade, vodnike, letopise, tehnične normative, etične kodekse, zavarovalne premije, hotelske kodekse, poslovne rezultate, proizvodne programe, kolektivne pogodbe, razvojne programe in razne priročnike.

Zbirka je pomembna za raziskovalce, podjetnike, študente in druge uporabnike, saj vsebuje pomembne podatke in predvsem publikacije, ki niso dosegljive po navadnih distribucijskih poteh in jih zato ni mogoče dobiti na nobenem trgu. Te publikacije so interne narave, izdane v majhnih nakladah in smo tako edina knjižnica (poleg UKM), ki jih hranimo. Drobni tiski in siva literatura ravno zaradi tega pridobivajo na svoji vrednosti s »časovno distanco«. Gradivo se uporablja za razne razstave, tržne primerjave cen, raziskave, analize itd. Zbirka Društveni spisi Slovenija, nam lahko oriše in pričara marsikatere začetke delovanja organizacij – npr. kako se je začel prvi marketing v Sloveniji, jedilni list ob otvoritvi hotela itd.

Viri:

  1. Kisovec, D. (2007). 200 let zbiranja obveznega izvoda na Slovenskem. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  2. Kodrič-Dačić, E. (2001). Oblikovanje izhodišč za izgradnjo fondov v javnih (znanstvenih) knjižnicah na Slovenskem. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
  3. Potočnik, V. (2009). Drobni tisk v luči Zakona o obveznem izvodu publikacij v Zbirki posebnega knjižničnega gradiva Narodne in univerzitetne knjižnice. Specialistična naloga. Ljubljana: (V. Potočnik).
  4. Zakon o sprememba in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij. UL RS, 86 (09).