Publikacije z avtografi

slika avtografi

Publikacije z avtografi

OBSEG:  okoli 200 enot, od tega 77 digitaliziranih. Zbirka se dopolnjuje.
DOSTOP: Gradivo lahko iščete po KatNUK.
INFORMACIJE: Marjeta Šušterčič, T: (01) 2001 157; mag. Marijan Rupert, T: 01 2001 133 

ROKOPISNA ZBIRKA


OPIS ZBIRKE:

V zbirki hranimo knjige oz. tiske s podpisi, posvetili, opombami in drugimi lastnoročnimi zaznamki avtorjev. Njihovo pomembnost in vrednost opredeljuje rokopis, ki – podobno kot korespondenca – priča o naravi osebnih, literarnih in drugih stikov ustvarjalcev, razkriva genezo posameznih literarnih in znanstvenih del in je relevantno biografsko gradivo. Zaradi svojega posebnega kulturnega in zgodovinskega pomena so publikacije v tem pogledu edinstvene.

Izvode z rokopisnimi posvetili avtorjev, njihovimi opombami ali drugimi zapisi so zbirali že od ustanovitve knjižnice leta 1774. Po drugi svetovni vojni so jih hranili med redkimi tiski (R), medtem ko anotirane publikacije kot posebno zbirko vodimo od leta 2011 s signaturo R av in imenom avtorja zapisa (npr. R av Trstenjak A. ali R av Karlin A.).

Izbor avtografov v digitalni zbirki zajema historični, literarni in kulturni vidik zapisov oz. njihovih avtorjev. Predstavlja najstarejše tovrstne zapise v zbirki, kot je npr. Dalmatinovo posvetilo, avtografe, ki pričajo o kulturnem življenju pomembnih Slovencev, kot npr. osebni izvod Prešernovih Poezij literarnega zgodovinarja in zbiralca Prešernove literarne zapuščine Toma Zupana. Med pomembnejšimi zapisi pa so zagotovo anotacije slovenskih literarnih ustvarjalcev. Te niso le dokaz stikov, ki so jih gojili med seboj, temveč lahko izražajo tudi avtorjeva prepričanja, nazore ali literarne poetike, o čemer govorita zapis Antona Vodnika, ki je nastal ob Koroškem plebiscitu, ter komentar o poeziji in jeziku pesnika Jožeta Udoviča.

Anotirane strani publikacij so vidne s klikom na zaporedno številko dokumenta. Kjer je vpisov v publikacijo več, so izbrane le posamezne strani. Navedene so tudi okoliščine nastanka zapisa, kolikor so te znane, ter kratek bibliografski zapis publikacije. Popolne evidence anotiranih publikacij hrani Rokopisna zbirka v katalogu Redkih tiskov in katalogu Publikacij z avtografi. Zbirka se redno dopolnjuje.


Avtor rokopisa Dokumenti
Aškerc, Anton 1
Bor, Matej 1
Bulatović, Miodrag 1
Cankar, Ivan 1, 2, 3, 4
Dalmatin, Jurij 1
Finžgar, Fran Saleški 1
Glazer, Janko 1
Gradnik, Alojz 1
Gregorčič, Simon 1, 2, 3
Gruden, Igo 1
Hofman, Branko 1
Jaklič, Franc 1
Karadžić, Vuk Stefanović 1
Karlin, Alma 1
Kermauner, Taras 1
Koman, Manica 1
Kopitar, Jernej 1
Kos, Rajko 1
Kovačič, Lojze 1
Kovič, Kajetan 1
Kraigher, Alojz 1
Kranjc, Jože 1
Kurnik(?) 1
Kveder, Zofka 1
Levstik, Fran 1
Madžarevič, Branko 1
Medved, Anton 1
Menart, Janez 1
Mihalić, Slavko 1
Mrak, Ivan 1, 2
Mušič, Marjan 1
Nazor, Vladimir 1
Osterc, Slavko 1
Pejsak, Luiza 1
Pintar, Luka 1
Pirjevec, Dušan 1, 2
Pleteršnik, Maks 1
Pohlin, Marko 1
Poniž, Denis 1
Pregelj, Ivan 1
Prešeren, France 1
Prežihov Voranc 1
Prijatelj, Ivan 1, 2, 3
Puhar, Alenka 1
Quasimodo, Salvatore 1
Rohrmann, Milena 1
Silvestre, Joseph Balthazar 1
Sovre, Anton 1
Stritar, Josip 1
Svetina, Ivo 1
Šeligo, Rudi 1
Taufferer, Mark Anton 1
Torkar, Igor 1
Trstenjak, Anton 1
Trstenjak, Davorin 1
Udovič, Jože 1
Vodnik, Anton 1, 2
Vodnik, Valentin 1, 2
Vrhovnik, Ivan 1
Zidar, Pavle 1
Zlobec, Ciril 1
Zois, Žiga 1
Zupan, Tomo 1
Zupan, Vitomil 1
Župančič, Oton 1, 2