Katalogi

Katalogi

slika listkovni katalogELEKTRONSKI KATALOGI NUK

Zbirko Narodne in univerzitetne knjižnice lahko pregledujete prek različnih elektronskih katalogov. Osrednji katalog je KATNUK, ki vsebuje bibliografske zapise za večino gradiva, hranjenega v knjižnici. Prek spleta je dostopen tudi najstarejši katalog NUK-a (1774-1947), pregledujete lahko digitalizirane kataložne listke. Informacije o rokopisnem gradivu so trenutno dostopne v obliki tekstovne .pdf datoteke. Za več informacij o gradivih je na voljo vzajemni katalog splošnih knjižnic in vzajemni katalog Worldcat, ki ga upravlja OCLC (Online Computer Library Center).

 

slikica Katalog NUK KATNUK

 

KatNUK je dostopen na spletnem mestu COBISS+ in mobilnem mCobiss.
KatNUK je osrednji katalog naše knjižnice. Vsebuje več kot 1.250.000 bibliografskih zapisov za gradivo od leta 1774 do danes. Vključuje:

 • monografske publikacije: knjige, novejše kartografsko gradivo (atlasi, zemljevidi itn.), slikovno gradivo (fotografije, plakati, risbe itn.), videoposnetke (videokasete, DVD itn.), elektronske vire (CD-ROMi, spletni viri itn.), zvočne posnetke (gramofonske plošče, kasete, zgoščenke itn.), glasbene tiske (note) itn.
 • novejše serijske publikacije, kot so revije, časniki, letopisi itn.
 • članke in druge prispevke iz slovenskih strokovnih časnikov in revij od leta 1990 naprej.

KatNUK ne vsebuje vsega gradiva, ki ga hrani naša knjižnica. Tako v ta katalog niso vključeni zapisi za starejše serijske publikacije in starejše gradivo, ki ga hranijo posebne zbirke (rokopisna, glasbena, kartografska zbirka in zbirka posebnega knjižničnega gradiva). V primeru, da iskanega gradiva ne najdete v KatNUK, priporočamo, da pregledate še listkovne kataloge omenjenih zbirk, ki se nahajajo na lokaciji NUK (Turjaška 1).

 

dekorativna slikaKATALOG NUK 1774-1947

 

Vključuje približno 97.000 digitaliziranih listkov, ki predstavljajo gradivo, ki ga je knjižnica pridobila od leta 1774 do leta 1947: monografske publikacije (knjige), serijske publikacije (časniki, časopisi, koledarji itn.) in knjižne zbirke. Približno 65.000 listkov, ki popisujejo knjige, je bilo prenesenih v računalniški katalog KatNUK. V katalogu je mogoče brskati po listkih, ki so razvrščeni po priimkih avtorjev, po naslovih serijskih publikacij ali po naslovih knjižnih zbirk. Pri iskanju po naslovu morate upoštevati pravilo, da je na prvem mestu vedno samostalnik (npr. Slovenski narod poiščemo pod Narod, slovenski; Slovenska Talija poiščemo pod Talija, slovenska itn.).

 

slikica katalog rokopisovKATALOG ROKOPISOV

 

Katalog rokopisov je dostopen kot  pdf datoteka.
Katalog rokopisov zajema popis katalogiziranega rokopisnega gradiva. Urejen je po signaturah, sestavljata jih zaporedna številka in lokacijska oznaka Ms. Združuje popise, ki segajo od najstarejših rokopisov, tj. srednjeveških kodeksov, ki so nastajali med 9. in 16. stoletjem, vse do najnovejših zapuščin. Izvzeta je Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov, ki je dostopna posebej, v digitalni obliki. Z ukazom Ctrl+F lahko preiskujete katalog po posameznih iskalnih besedah ali delih besed. Gradivo osebno naročite v Zbirki rokopisov, redkih in starih tiskov in je za študijske, znanstvene in raziskovalne namene članom knjižnice dostopno samo v čitalnici zbirke.

 

slikica vzajemni katalogCOBIB - vzajemni katalog slovenskih knjižnic

 

Vzajemni katalog slovenskih knjižnic vključuje:

 • skupni katalog več kot 430 knjižnic,
 • več kot 4,5 milijona bibliografskih zapisov o monografskih publikacijah (knjige, zemljevidi, slikovno gradivo, videokasete, zvočne kasete, zgoščenke, notno gradivo itn.), serijskih publikacijah (revije, časniki, letopisi itn.) in člankih.

Vzajemni katalog slovenskih knjižnic je najbogatejši vir za iskanje člankov iz slovenskih serijskih publikacij.

 

slikica WorldcatWORLDCAT – vzajemni katalog OCLC

 

WorldCat je največji vzajemni katalog na svetu. Vključuje:

 • več kot 200 milijonov bibliografskih zapisov o knjigah, kartografskem gradivu (atlasi, zemljevidi), slikovnem gradivu (fotografije, plakati, risbe itn.), videoposnetkih (videokasete, DVD, filmi), elektronskih virih (CD-ROMi, diskete, spletni viri), zvočnih posnetkih (gramofonske plošče, kasete, zgoščenke), glasbenih tiskih (note) in serijskih publikacijah (revije, časniki, letopisi itn.),
 • zapise več kot 70.000 knjižnic, med drugim tudi NUK, ki od leta 1989 v katalog prispeva slovensko bibliografijo,
 • sočasno iskanje tudi po nekaterih podatkovnih zbirkah člankov istega ponudnika,
 • informacije o najbližji knjižnici, ki hrani iskano gradivo.

 


LISTKOVNI KATALOGI

Listkovne kataloge zbirk lahko pregledujete v prostorih NUK, na Turjaški 1. Katalogi vsebujejo podatke o knjigah, periodiki, člankih in drugem gradivu. V katalogih je mogoče iskati gradivo po listkih, ki so razvrščeni po abecedi priimkov avtorjev, po naslovih periodičnih publikacij, po naslovih knjižnih zbirk ali po signaturah. Vsebujejo podatke, ki jih v večini primerov ni v elektronskih katalogih.

ABECEDNO IMENSKI KATALOG

Abecedno imenski katalog NUK je razdeljen po letih na tri dele.

 • od leta 1774 do leta 1947 - dostopen tudi v digitalni obliki (lokacija: Zbirka rokopisov, redkih in starih tiskov, 2. nadstropje);
 • od leta 1948 do leta 1965 (lokacija: Informacijsko središče, pritličje);
 • od leta 1966 do leta 1992 (lokacija: Informacijsko središče, pritličje).

Vsi trije deli so vključeni v KatNUK

 

KATALOGI POSEBNIH ZBIRK:

Rokopisna zbirka / signatura – Ms, R, RR, P, B:

 • katalog rokopisov - dostopen tudi v digitalni obliki;
 • inventarni katalog;
 • katalog priročne knjižnice;
 • katalog faksimilov;
 • katalogi partizanskega in belogardističnega tiska.

Lokacija: 2. nadstropje

Zbirka starih tiskov / signature – GS, R, Ti, ZST:

 • katalog redkih tiskov;
 • katalog inkunabul;
 • listkovni katalog NUK 1774–1947 (dostopen tudi na spletu).

Lokacija: 2. nadstropje

Kartografska zbirka / signatura – G:

 • katalog zemljevidov in atlasov;
 • avtorski katalog zemljevidov in atlasov;
 • katalog založnikov kartografskega gradiva.

Lokacija: 1. nadstropje

Slikovna zbirka / signatura – G:

 • katalog portretov;
 • katalog slovenskih plakatov;
 • katalog slikovnega gradiva.

Lokacija: 1. nadstropje

Glasbena zbirka / signatura – M:

 • katalog notnega gradiva (Abecedno imenski in stvarni): za notne tiske, pridobljene do leta 1967 oziroma 1995 in rokopise, pridobljene do leta 1967 oziroma 2005;
 • katalog zvočnih posnetkov: za gramofonske plošče in zvočne kasete, pridobljene do leta 1994;
 • katalog dokumentarnega gradiva (Kronika): za koncertne sporede, časopisne izrezke, sezname del ter osebne dokumente, pisma in drugo neglasbeno rokopisno gradivo iz zapuščin slovenskih skladateljev in arhivov glasbenih društev, pridobljeno do leta 2004;
 • katalog slikovnega gradiva (Ikonografija);
 • katalog uglasbenih slovenskih besedil.

Lokacija: 3. nadstropje

Slovenska bibliografija:

 • katalog slovenskih knjig od leta 1550 do leta 1992;
 • naslovni katalog slovenskih knjig od leta 1945 do leta 1991;
 • katalog slovenskih knjižnih zbirk od leta 1945 do leta 1991;
 • katalog slovenskih časnikov in časopisov od leta 1797 do leta 1995;
 • katalog člankov iz slovenskih časnikov in časopisov od leta 1797 do leta 1990.

Lokacija: pritličje, prostor za vrati št. 37

Zbirka tiskov Slovencev zunaj RS:

 • katalog emigrantskega tiska.

Lokacija: 2. nadstropje

Zbirka drobnega tiska in sive literature / signatura – PGK:

 • katalog drobnih tiskov,
 • seznam društvenih spisov (na voljo v excel datoteki)

Lokacija: 1. nadstropje

 

Centralni katalog

Ne zajema NUK-ovih publikacij, ampak publikacije v večjih slovenskih knjižnicah. V njem najdemo:

 • tuje znanstveno-strokovne publikacije, ki so prenehale izhajati pred letom 1982;
 • slovenske in jugoslovanske knjige, časopise in revije, ki so izšle do leta 1945;
 • doktorske disertacije in drugo sivo literaturo, ki je izšla v bivši Jugoslaviji po letu 1945 (nepopolno).

Katalog je urejen po abecedi avtorjev oziroma naslovov in je razdeljen na 4 dele:

 • knjige (do treh avtorjev),
 • anonimna dela (knjige z več kot tremi avtorji ali samo z naslovom),
 • revije,
 • kongrese in posvetovanja.

Katalog je delno dostopen v vzajemnem katalogu COBISS+:
Lokacija: pritličje, prostor za vrati št. 10