Spletni vpis

SLO                ENG

 

Pogoji uporabe

Spletni vpis uporabniku, po plačilu članarine in stroška za izdelavo knjižnične izkaznice, omogoča naročanje in rezervacijo knjižničnega gradiva, naročilo kopije članka ali časnika po članski ceni ter medknjižnično izposojo. Za uporabo ostalih storitev mora uporabnik predhodno obiskati Narodno in univerzitetno knižnico, kjer se v sobi za vpis in izposojo (pritličje, soba 4) identificira z osebnim dokumentom ter prevzame člansko izkaznico.

S klikom na gumb Pošlji uporabnik potrjuje, da želi postati član Narodne in univerzitetne knjižnice, ter da je seznanjen in sprejema pogoje poslovanja knjižnice, kot so navedeni v splošnih aktih Narodne in univerzitetne knjižnice. Po registraciji bo na navedeni elektronski naslov prejel navodila za dokončanje vpisa.

Uporabnik soglaša, da knjižnica za potrebe izvajanja svoje dejavnosti v skladu z zakonom o knjižničarstvu in zakonom o varstvu osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, kategorijo člana, podatke za obveščanje), in sicer za čas njegovega članstva v knjižnici ter še največ eno leto od poteka članstva v knjižnici oziroma do dne, ko knjižnici poravna vse obveznosti plačil in vračila izposojenega knjižničnega gradiva. Potrjuje tudi, da so podani osebni podatki resnični in da bo o vsaki spremembi osebnih podatkov knjižnico obvestil v 8 (osmih) dneh po nastali spremembi, sicer bo sam nosil morebitne posledice, ki bi nastale zaradi netočnih osebnih podatkov.

Uporabnik se strinja, da je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Po vpisu

V najkrajšem možnem času vam bomo na navedeni e-naslov poslali informacije o ostalih korakih vpisa v knjižnico. S prejeto številko članske izkaznice in geslom, ki ste si ga določili ob vpisu, lahko preko COBISS+ naročite knjižnično gradivo za izposojo v čitalnico ali na dom. Za pomoč pri naročanju si lahko ogledate navodila: http://www.nuk.uni-lj.si/storitve/kako-do-gradiva. Priporočamo, da si ogledate še cenik in pogoje poslovanja knjižnice.Online registration - terms of use

After payment of the membership fee and the cost of a library card, the online subscription enables users to reserve and order, at the membership fee, library materials, copies of articles and of newspapers. On-line registration allows using the interlibrary loan system, too. A library user needing other services should first visit the National and University Library - the Registration and Circulation Room (ground floor, room 4). To obtain a membership card, an identity document is needed.

By clicking the Submit button, a user confirms the desire to become a member of the National and University Library, and acknowledges to be acquainted and agrees with the library’s rules and regulations as specified in its Statute. After registration, additional instructions to complete the registration will be sent to the indicated email address.

User agrees that in accordance with the Library Act and the Personal Data Protection Act, the library processes his/her personal data for the purposes of carrying out its activity (name and surname, date of birth, address of permanent or temporary residence, member category, data for the purposes of information). These provisions shall apply for the period of his/hers membership in the library, and for a maximum of one year from the expiration of membership, or until the day when the all obligations of payments are settled and borrowed library material is returned. User agrees to report any change of personal data to the Library within 8 (eight) days from its occurrence; otherwise, the user will bear responsibility for possible consequences resulting from inaccurate data.

User agrees that the Court of Justice in Ljubljana shall have jurisdiction in the event of any disputes.

 

After registration

We will send you information on other steps of becoming a library member to the e-mail address indicated as soon as possible. With your membership card number and the password specified when becoming a member of the library, you can order library materials for loan in the reading room.