Spletni vpis

Spletni vpis

Pogoji uporabe

S klikom na gumb Pošlji uporabnik potrjuje, da želi postati član Narodne in univerzitetne knjižnice, ter da je seznanjen in sprejema pogoje poslovanja knjižnice, kot so navedeni v splošnih aktih Narodne in univerzitetne knjižnice. Po registraciji bo prejel navodila za dokončanje vpisa na navedeni elektronski naslov.

Soglaša, da knjižnica za potrebe poslovanja v skladu z zakonom vodi evidenco navedenih osebnih podatkov, in sicer za čas članstva v knjižnici ter še največ eno leto od dne, ko član v knjižnici poravna vse obveznosti plačil in vračila izposojenega knjižničnega gradiva. Potrjuje tudi, da so navedeni osebni podatki resnični in da bo o vsaki spremembi osebnih podatkov knjižnico obvestil v 8 (osmih) dneh po nastali spremembi, sicer bo sam nosil morebitne posledice, ki bi nastale zaradi netočnih osebnih podatkov.

Uporabnik se strinja, da je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.


Online registration - terms of use

With sending the form user will do the first step to become member of the National and University Library. After registration you will get additional instructions on email address you entered.

User declare that she or he is acquainted and agree with the library’s rules and regulations as stated in the statutes of the National and University Library. She or he certify that the personal data provided is true and correct and that she or he will report any change of personal data to the Library within 8 (eight) days from its occurrence or she or he will bear responsibility for the potential consequences arising from inaccurate data.

She or he agrees, that the Library keeps entered personal data according to the Libraries Act and the Personal Data Protection Act for the period of users' membership in the Library and at most one year from the day fine and fee payments have been made and all loaned items returned.

I am aware that the Court of Justice in Ljubljana shall have jurisdiction in the event of any disputes.