Izboljšajte svoj olfaktorni jezik / Improve your olfactory language

dekorativna slika

Izboljšajte svoj olfaktorni jezik
Improve your olfactory language

hekaton in delavnica

Hackathon and Workshop

7. in 8. november 2022
 

Vonji so neoprijemljivi, pogosto jih ne zaznamo, če pa jih vendarle, težko najdemo besede, s katerimi bi jih opisali. In vendar imajo vonjave in dišave pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju. Naš čut za vonj vpliva na naša čustva in lahko prikliče spomine ter deluje kot vrata v preteklost. Dandanes je velika pozornost namenjena zmožnosti vonjav, ki lahko muzejem, knjižnicam, spomeniškim območjem in turističnim krajem dajo dodano vrednost in privabljajo obiskovalce. Ker je vonj na področju dediščine še vedno precej neraziskana tema, je za strokovnjake s področja dediščine delo z vonjem običajno precej zahteven izziv. Na delavnici boste razvili spretnosti, ki so potrebne za opozarjanje na čut za vonj v vaši organizaciji, in spoznali, kako lahko poudari vrednost vašega prostora in zbirke ter spodbudi boljše sodelovanje z obiskovalci. Delavnica sodi v projekt Odeuropa, ki se ukvarja z raziskavami in inovacijami na področju dediščine in zgodovine vonja. Projekt razvija modele umetne inteligence za zajemanje jezika in zgodb o vonju v zgodovinskih besedilih in podobah.

Evropski projekt Odeuropa obravnava čut za vonj in zgodovinski pomen vonjav z namenom spodbujanja in povezovanja evropske kulturne dediščine. Za analiziranje zgodovinskih besedil in umetniških zbirk razvijamo nove znanstvene pristope in nadgrajujemo obstoječe metode umetne inteligence. Razvijamo in preizkušamo "računalniški nos", saj naj bi ustvarjene metodologije omogočale prepoznavanje najverjetnejših vonjav v prizorih, upodobljenih v umetniških slikah in opisanih v zgodovinskih besedilih.

The Odeuropa project, the Workshop and Hackathon

Smells are elusive, we often do not notice them, or if we do, we struggle to find words to describe them. Yet odors and fragrances play an important role in our daily lives. Our sense of smell affects our emotions and can evoke strong memories, functioning as a gateway to the past.There is currently a lot of attention on the potential of smells to bring value and attract visitors to museums, libraries, heritage sites and tourist sites. However, due to smell still being a largely unexplored topic in the heritage sector, heritage professionals usually find working with scent quite challenging. In this workshop, you will develop the skills required to bring attention to the sense of smell in your organisation, revealing how it can highlight the value of your site and collection, and improve your engagement with visitors.

This workshop is part of the Odeuropa project.The European project Odeuropa addresses the sense of smell and the historical significance of smells with the aim of promoting and connecting European cultural heritage. We develop new scientific approaches and upgrade the existing artificial intelligence methods for the needs of analyzing historical texts and art collections. We develop and test a "computer nose", as the produced methods should enable the recognition of the most probable smells of scenes depicted in artistic paintings and described in historical texts.


Informacije in prijava

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Sodelovanje na delavnici in hekatonu je brezplačno. Na delavnico, ki bo potekala 7. 11. 2022 popoldne, in 8. 11. 2022, udeleženci s seboj prinesejo prenosne računalnike. / The event will be held in English. Participation is free. Participants are expected to bring their own laptops.

Prijave sprejemamo do 25. oktobra na povezavi / Applications are open, until October 25th - here.

Kontaktna e-pošta / Contact email: lang-hackathon@ijs.si

 

Program dogodka / Programme

7.11. 2022: Delavnica in predstavitev za splošno javnost / Workshop for general audience

 

9:00-9:20

Registracija / Registration

9:20-9:40

Pozdravni nagovor / Opening

9:40-10:00

Predstavitev projekta Odeuropa / The overall idea and the expected results of Odeuropa 

10:00-10:20

Pomen vonja v muzejih in knjižnicah / Importance of smell in museums and libraries 

10:20-10:40

Analiza vonja v besedilih / Analysis of smell in texts 

10:40-11:00

Digitalna knjižnica Slovenije / NUK digital library 

11:00-11:30

Odmor za kavo / Coffee Break

11:30-12:30

Demo - kratka predstavitev / Short presentation of Demo:

  • Zbirke besedil Odeuropa v različnih jezikih, merila uspešnosti, demo modeliranje vonja / Odeuropa text collections in different languages, benchmarks, demo modelling smell
  • Sledilnik vonja s posebnimi funkcijami za slovenščino / Smell Tracker with specific functionalities for Slovenian
  • Odeuropa semantične tehnologije, demo graf znanja / Odeuropa Semantic technologies, demo knowledge graph

12:30-13:00

Predstavitev posterjev in razprava / Poster Session and Discussion

13:00-14:00

Sprehod z vonjem / Smell walk

 

7.11. 2022: Praktično delo za knjižničarje in raziskovalce - udeleženci za sodelovanje potrebujejo svoj prenosni računalnik.Practical work for librarians and researchersparticipants need their own laptop to participate.

13:00-14:30

Mreženje s kosilom / Networking Session with Lunch

14:30-15:30

Predstavitev nalog za udeležence, uporaba Demo orodja za testiranje kvalitete pridobivanja senzoričnega besedila / Presentation and setting up the tasks for participants to accomplish to test the quality of the sensory text extraction using the three demos

15:30-16:00

Naredimo skupaj - udeleženci izvajajo naloge / Let’s do it together participants working on the tasks

16:00-16:30

Odmor za kavo / Coffee Break

16:30-17:00

Ocenjevanje uporabnosti orodij / Evaluation - satisfaction with the demonstrators

17:00-17:30

Sprehod po knjižnici / Library walk

19:00

Večerja / Dinner

 

8.11.2022: Praktično delo za knjižničarje in raziskovalceudeleženci za sodelovanje potrebujejo svoj prenosni računalnik.Practical work for librarians and researchers - participants need their own laptop to participate.

9:30-11:00

Naredimo skupaj - udeleženci izvršujejo svoje naloge / Let's do it together - participants working on the tasks

11:00-11:30

Odmor za kavo / Coffee Break

11:30-12:30

Poročilo o rezultatih / Report on the outcome

12:30-13:30

Ocenjevanje učinkovitosti orodij / Evaluation of effectiveness of the three demonstrators

13:30-15:00

Odmor za kosilo / Lunch Break

15:00-16:00

Sprehod z vonjem / Smell walk

16:00-17:00

Olfaktorično usposabljanje / Olfactory Olfactory training session

Na delavnicah in predavanjih bodo sodelovali raziskovalci projekta Odeuropa iz Slovenije in tujine, in sicer z Inštituta Jožef Stefan, Kraljeve nizozemske akademije znanosti in umetnosti, Fundacije Bruno Kessler, EURECOM, University College of London, Anglia Ruskin University, Univerze Erlangen-Nürnberg ter Narodne in univerzitetne knjižnice Slovenije. Slovenski raziskovalci v projektu Odeuropa sodelujejo z analizo večjezičnih besedil in njihove povezanosti, pri razvoju javno dostopne enciklopedije, oblikovanju celovitega orodja - Olfactory Heritage Toolbox, pri organizaciji delavnic in oblikovanju priporočil za politike kulturne dediščine. V projektu Odeuropa poleg Oddelka za umetno inteligenco Instituta Jožef Stefan sodelujejo tudi raziskovalci, zgodovinarji, knjižničarji in oblikovalci politik iz Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco, ustanovljenega pod okriljem Unesca, Narodne in univerzitetne knjižnice Slovenije ter Urada Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

The sessions and lectures are presented by the researchers from Odeuropa project, from Slovenia and abroad, from the Jožef Stefan Institute, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Bruno Kessler Foundation, EURECOM, University College of London, Anglia Ruskin University, University of Erlangen–Nuremberg and the National and University Library of Slovenia.The Slovenian researchers of the Odeuropa project participate in the analysis of multilingual texts and context, in the development of a publicly accessible encyclopedia, the buildout of a comprehensive tool - the Olfactory Heritage Toolbox, in the organization of workshops and the formulation of recommendations for the cultural heritage policies. In addition to the Department for Artificial Intelligence of the Jožef Stefan Institute, in Odeuropa project we also have researchers, historians, librarians and policy makers from the International Research Center for Artificial Intelligence established under the auspices of UNESCO, the National and University Library of Slovenia, and the Office of the Slovenian National Commission for UNESCO.

Organizatorja dogodka /Organisation

NUK v sodelovanju s partnerji ODEUROPA / National and University Library with the partners of the ODEUROPA project

 

dekorativna slika       dekorativna slika

   dekorativna slika