Vizija, poslanstvo in vrednote knjižnice

fotografija NUK iz zrakaNarodna in univerzitetna knjižnica zbira, obdeluje, hrani, varuje in ohranja pisno kulturno in znanstveno dediščino slovenskega naroda. NUK je slovenska nacionalna knjižnica, univerzitetna knjižnica Univerze v Ljubljani, center za razvoj slovenskih knjižnic in osrednja znanstvena knjižnica v Sloveniji. Je nosilec gradnje in razvoja Digitalne knjižnice Slovenije ter nacionalni agregator e-vsebin s področja kulture.

 

 

FUNKCIJE IN NALOGE

Kot nacionalna knjižnica skrbi za:

 • zbiranje, obdelavo, hranjenje, posredovanje in zaščito temeljne nacionalne zbirke,
 • varovanje slovenske pisne kulturne in znanstvene dediščine,
 • izdelavo tekoče in retrospektivne slovenske nacionalne bibliografije in drugih zbirk podatkov,
 • bibliografsko kontrolo tiskanih in elektronskih publikacij, ki imajo značaj slovenike,
 • dostopnost knjižnične zbirke in drugih informacijskih virov najširši javnosti,
 • aktivno sooblikovanje slovenskega knjižničnega sistema in knjižničarstva.

Kot univerzitetna knjižnica skrbi za:

 • temeljno zbirko strokovne literature, potrebne za izvajanje pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega procesa na ljubljanski univerzi,
 • zbirko visokošolskih del in drugih dokumentov matične univerze oziroma njenih zaposlenih,
 • koordinirano delovanje knjižničnega sistema ljubljanske univerze,
 • dvig informacijske pismenosti študentov in zaposlenih na ljubljanski univerzi z organizacijo izobraževanj o iskanju, izbiri in uporabi različnih vrst in oblik informacijskih virov.

Kot osrednja državna knjižnica skrbi za:

 • izvajanje nalog centra za razvoj knjižnic,
 • statistična merjenja delovanja knjižnic in knjižničnega sistema,
 • vodenje javne evidence (razvida) knjižnic,
 • pripravo strokovnih podlag za sprejem splošnih predpisov in strokovnih priporočil s področja knjižničarstva,
 • permanentno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje knjižničarjev,
 • izvajanje raziskovalne dejavnosti na področju bibliotekarstva,
 • organizacijo specializirane knjižnične zbirke in informacijske dejavnosti na področju bibliotekarstva,
 • organizacijo in izvedbo bibliotekarskih izpitov.

Kot osrednja znanstvena knjižnica skrbi za:

 • zagotavljanje informacijskih virov in informacij za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela,
 • zbiranje in trajno ohranjanje dosežkov znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
 • pomoč znanstveni skupnosti pri zagotavljanju prostega dostopa do rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela.

Kot Digitalna knjižnica Slovenije in nacionalni agregator e-vsebin s področja kulture skrbi za:

 • zagotavljanje informacijskih virov in storitev za potrebe razvoja informacijske družbe in pospeševanja družbenega in ekonomskega razvoja Slovenije,
 • trajno ohranjanje slovenske pisne kulturne in znanstvene dediščine v digitalni obliki,
 • razvoj in upravljanje digitalnih zbirk v skladu s potrebami uporabnikov, obstoječimi standardi ter v sodelovanju z različnimi strateškimi partnerji s področja kulture, znanosti, izobraževanja in gospodarstva,
 • vključevanje digitalnih vsebin v evropsko digitalno knjižnico,
 • zagotavljanje prostega dostopa do digitalnih vsebin,
 • povezovanje kulturnih, znanstvenih in izobraževalnih ustanov, ki ustvarjajo digitalne vsebine,
 • promocijo digitalne knjižnice kot sodobne infrastrukture izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega procesa, vseživljenjskega izobraževanja prebivalstva ter dejavnika demokratizacije družbe.

 

POSLANSTVO

Narodna in univerzitetna knjižnica zbira, obdeluje, hrani, varuje in ohranja pisno kulturno in znanstveno dediščino slovenskega naroda ter omogoča prebivalcem Slovenije in drugih držav dostop do znanja in slovenske kulture preteklih in sedanjih rodov. V sodelovanju z domačimi in tujimi knjižnicami zagotavlja dostop do svetovne pisne kulturne in znanstvene dediščine ter uporabnikom v procesu ustvarjanja novega znanja pomaga pri iskanju, izbiri, vrednotenju in uporabi informacijskih virov na različnih nosilcih zapisa, v različnih oblikah in različnih jezikih. S svojimi zbirkami in storitvami podpira pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo Univerze v Ljubljani in drugih visokošolskih zavodov. Je središče znanja, namenjeno vseživljenjskemu izobraževanju slovenskega prebivalstva, dvigu njegove kulturne in izobrazbene ravni ter informacijske pismenosti. Z raziskovalno, razvojno in izobraževalno dejavnostjo na področju knjižničarstva aktivno sooblikuje slovenski knjižnični sistem ter prispeva k teoretičnim in praktičnim spoznanjem v bibliotekarski in informacijski znanosti.

 

VIZIJA

Omogočiti želimo najširši možen dostop do slovenske in svetovne pisne kulturne in znanstvene dediščine v klasični in digitalni obliki. Knjižnična zbirka NUK in drugi informacijski viri morajo postati vsakomur dostopni ne le v prostorih knjižnice, ampak tudi na njegovi virtualni knjižni polici s pomočjo elektronskega dostopa. Uporabnikom bomo zagotavljali dostop do globalne baze znanja, jih vodili pri njeni uporabi ter razvijali knjižnične storitve v skladu z njihovimi potrebami in pričakovanji. Prizadevali si bomo za razvoj knjižnice kot središča za izobraževanje, raziskovanje in zadovoljevanje kulturnih potreb ter potreb po druženju in sprostitvi.

 

TEMELJNE VREDNOTE

 • spoštljiv odnos do nacionalne pisne kulturne in znanstvene dediščine v tiskani in elektronski obliki
 • spoštovanje duhovne in intelektualne ustvarjalnosti lastnega in drugih narodov
 • spoštovanje načela splošne dostopnosti informacij in pravic intelektualne lastnine v tiskanem in digitalnem okolju
 • usmerjenost k čim uspešnejšemu zadovoljevanju informacijskih potreb uporabnikov v knjižnici kot demokratičnem in odprtem javnem prostoru
 • prijazen in profesionalen odnos do uporabnikov
 • kakovost in relevantnost storitev in proizvodov
 • strokovnost in kompetentnost zaposlenih
 • ustvarjalno odzivanje na spremembe v okolju
 • pregledno poslovanje in učinkovita poraba sredstev pri zagotavljanju javnega interesa
 • spodbujanje pripadnosti zaposlenih knjižnici kot ustanovi za uspešno izpolnjevanje njenega poslanstva in vizije