Javni razpis za podelitev Trubarjevega priznanja v letu 2023

Na podlagi Pravilnika o Trubarjevih priznanjih objavlja Narodna in univerzitetna knjižnica naslednji

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV TRUBARJEVIH PRIZNANJ V LETU 2023

1. Predmet javnega razpisa:

zbiranje predlogov za podelitev Trubarjevega priznanja za dosežke na področju nacionalne pisne kulturne dediščine v Sloveniji.

2. Splošno o nagradi:

Trubarjevo priznanje se podeljuje posameznikom ali pravnim osebam, ki so pomembno prispevali k varovanju, ohranjanju in predstavljanju nacionalne pisne kulturne dediščine v Sloveniji oziroma imajo pomembne zasluge na tem področju.

3. Oblika nagrade:

Trubarjevo priznanje se podeljuje v obliki diplome in ga je možno prejeti le enkrat.

4. Predlagatelji nagrade:

Kandidate za Trubarjeva priznanja lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.

5. Predlog za podelitev Trubarjevega priznanja:

Predlog se odda na obrazcu, ki je priloga tega razpisa in mora vsebovati:

  • podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon / e-pošta ter v primeru pravne osebe še kontaktna oseba;
  • podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon / e-pošta ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo;
  • utemeljitev pobude z ustreznimi dokazili;
  • priloge: kratek življenjepis in bibliografija kandidata ali opis zgodovine delovanja pravne osebe.

Utemeljitev naj upošteva dosežke predlaganega posameznika ali pravne osebe na strokovnem in znanstvenoraziskovalnem področju delovanja ter mora izkazovati njegov vidni vpliv na domačih in tujih tleh. 

6. Oddaja predlogov:

Vsak predlog mora biti poslan v ločeni zaprti ovojnici z oznako »RAZPIS – TRUBARJEVO PRIZNANJE 2023« najkasneje do 15. septembra 2023 (datum poštnega žiga) na naslov:

NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
Komisija za podeljevanje Trubarjevih priznanj
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Prosimo, da pobudniki vloge pošljejo tudi v elektronski obliki na naslov: glavna.pisarna@nuk.uni-lj.si
Za resničnost in točnost podatkov odgovarjajo pobudniki.

Komisija bo upoštevala Ie predloge, ki bodo prispeli v skladu z razpisom do predpisanega roka. Predlogi se štejejo za pravočasne tudi v primeru, če so bili zadnji dan predpisanega roka oddani priporočeno na pošti.

Komisija odloči o izbiri kandidatov v roku 15 delovnih dni po poteku razpisa. Pobudniki bodo o izboru obveščeni v roku 10 delovnih dni po izboru.   

7. Objava nagrade:

Javni razpis za podelitev Trubarjevega priznanja za dosežke na področju nacionalne pisne kulturne dediščine v Sloveniji za leto 2023 in razpisni obrazec sta objavljena na spletni strani Narodne in univerzitetne knjižnice https://www.nuk.uni-lj.si/nuk/trubarjevo-priznanje in https://www.nuk.uni-lj.si/aktualno/razpisi.

Datum objave: 25. 7. 2023
Rok za prijavo: 15. 9. 2023

Za dodatne informacije se obrnite na Službo za prireditve in odnose z javnostmi, Žiga Cerkvenik, po e-pošti: ziga.cerkvenik@nuk.uni-lj.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

POBUDA ZA PODELITEV TRUBARJEVEGA PRIZNANJA V LETU 2023
(datoteka .docx)