Raziskovalna skupina

Narodna in univerzitetna knjižnica je bila vpisana 30. 8. 1994 v register raziskovalnih organizacij pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo pod št. 258 kot Narodna in univerzitetna knjižnica, Enota za razvoj knjižničarstva z Bibliotekarskim raziskovalnim centrom. V registru Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ima šifro 0619. Njena raziskovalna skupina deluje na področju bibliotekarske in informacijske znanosti ter družboslovja in humanistike, in je v evidenci ARRS registrirana pod št. 0619-001. Več podatkov o raziskovalni skupini je na voljo v bazi podatkov SICRIS.

Člani raziskovalne skupine NUK lahko postanejo le raziskovalci, ki so zaposleni v NUK. Glavni pogoj je, da imajo raziskovalni naziv v skladu z določili Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Ur. list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12 in 4/13-popr.). V raziskovalni skupini trenutno sodeluje 18 raziskovalcev.

Na podlagi Pravilnika o raziskovalnih nazivih ARRS in Pravilnika o postopku za izvolitev raziskovalcev v raziskovalni naziv (NUK, 27. 5. 2009), raziskovalci pridobijo raziskovalni naziv po naslednjem protokolu:

  1. Kandidat odda vlogo za izvolitev v naziv ravnatelju NUK. K vlogi mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z določili Pravilniku o raziskovalnih nazivih.
  2. Ravnatelj imenuje komisijo za izvolitev v raziskovalni naziv.
  3. Komisija preveri kandidatovo dokumentacijo in oceni izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva.
  4. Komisija sprejme sklep o izvolitvi ali zavrnitvi, ki ga posreduje v Bibliotekarski raziskovalni, izobraževalni in informacijski center (BRIIC).
  5. BRIIC kandidata pisno obvesti o nazivu, v katerega je bil izvoljen, in o obdobju veljavnosti naziva. Po elektronski pošti mu pošlje tudi obrazec za evidenco raziskovalcev v okviru ARRS. Prav tako kandidata pisno obvesti, če je bila njegova vloga zavrnjena.
  6. Podatke o pridobljenem nazivu BRIIC posreduje v personalno mapo zaposlenega, celotno dokumentacijo o postopku za pridobitev naziva pa hrani sam.
  7. Ko raziskovalec in ravnatelj podpišeta ustrezni obrazec za evidenco raziskovalcev, ga BRIIC posreduje ARRS ter poskrbi, da je raziskovalcu čim prej dodeljena raziskovalna šifra (če le-te še nima) oziroma za posodobitev podatkov o raziskovalcu.

Informacije:

dr. Alenka Kavčič-Čolić
vodja BRIIC
T: (01) 2001 131
F: (01) 4257 293
E: alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si
dr. Melita Ambrožič
vodja raziskovalne skupine NUK
T: (01) 2001 207
F: (01) 4257 293
E: melita.ambrozic@nuk.uni-lj.si