Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno-razvojno dejavnost izvaja NUK v skladu s poslanstvom in strateškimi usmeritvami prednostno na področjih ohranjanja knjižničnega gradiva, digitalizacije in izgradnje digitalne knjižnice ter zagotavljanja dostopa, uporabe in trajnega ohranjanja elektronskih informacijskih virov. Strokovno podporo nudi tudi razvoju nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema. Raziskovalno-razvojna dejavnost poteka v okviru notranjih projektno zastavljenih nalog, ki omogočajo razvoj dejavnosti NUK in knjižničnega sistema ter projektov, financiranih iz javnih sredstev RS. Z vključevanjem v mednarodne projekte pa knjižnica pridobiva dodatna znanja in izkušnje ter krepi mednarodna partnerstva. Na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti sledi knjižnica Strategiji razvoja RS na področju celostnega ohranjanja kulturne dediščine in njenega vključevanja v sodobno življenje.

Raziskovalno-razvojno dejavnost knjižnice koordinira in izvaja Bibliotekarski raziskovalni, izobraževalni in informacijski center (BRIIC). Pomemben del raziskovalno-razvojne dejavnosti izvajata tudi Center za razvoj knjižnic (CeZaR) in Center za varovanje in ohranjanje knjižničnega gradiva. CeZaR spremlja dejavnost slovenskih knjižnic in izvaja raziskave na področju razvoja slovenskih knjižnic.

Podporo raziskovalni in razvojni dejavnosti nudi informacijski center za bibliotekarstvo, ki deluje v okviru BRIIC in izvaja informacijsko-dokumentacijsko dejavnost na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti.

Na pobudo BRIIC je za potrebe reševanja strokovne problematike na področju formalne bibliografske obdelave bila ustanovljena Komisija za katalogizacijo. Komisiji trenutno predseduje Irena Kavčič, raziskovalka BRIIC.

Informacije in odgovornost:

dr. Alenka Kavčič-Čolić
vodja BRIIC
T: (01) 2001 131
F: (01) 4257 293
E: alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si