Naloge, vizija, poslanstvo in vrednote NUK

citalnicaNarodna in univerzitetna knjižnica je nacionalna knjižnica Republike Slovenije, katere temeljno poslanstvo je zbiranje in varovanje ter zagotavljanje uporabe nacionalne zbirke knjižničnega gradiva, strokovna podpora knjižnicam pri izvajanju javne službe in nacionalnemu bibliografskemu sistemu ter vključevanje v mednarodne knjižnične povezave. Knjižnica v skladu z zakonom o knjižničarstvu na podlagi posebne pogodbe med knjižnico in Univerzo v Ljubljani, v soglasju z ustanoviteljem, opravlja tudi funkcijo univerzitetne knjižnice Univerze v Ljubljani. Knjižnica na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine skrbi za Plečnikovo in drugo dediščino, ki jo ima v uporabi ali jo poseduje, ter opravlja ustrezno arhivsko dejavnost.

 

 

FUNKCIJE IN NALOGE

Naša knjižnica zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo. Pri tem smo zavezani zagotavljanju dostopa do raznovrstnega knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij. Za iskanje gradiva in informacij izdelujemo različne knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire, naši bibliotekarji pa posredujejo bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve. Za dostop do gradiva, ki ga v knjižnici nimamo, sodelujemo v medknjižnični izposoji, preko katere tudi sami posredujemo svoje gradivo drugim knjižnicam. Izjemno pomembni so nam uporabniki, ki jih informacijsko opismenjujemo za samostojno uporabo informacijskih virov, hkrati pa tudi varujemo knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik.

Naša temeljna naloga je močno povezana na identiteto slovenskega naroda. V NUK zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo temeljno nacionalno zbirko Sloveniko: vse knjižnično gradivo v slovenskem jeziku, o Sloveniji in Slovencih, slovenskih avtorjev, slovenskih založb, pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti in drugih manjšinskih skupnosti v Sloveniji ter temeljne tuje literature. Skrbimo tudi za dostopnost našega gradiva v tujini, še posebej Slovencem zunaj Republike Slovenije. NUK je tudi nacionalni bibliografski center, ki zagotavlja uporabnikom doma in v tujini dostopnost do informacij o knjižničnem gradivu, tako da vključuje podatke o založniški produkciji Slovenike v bibliografske zbirke ter izdeluje in objavlja tekočo in retrospektivno slovensko nacionalno bibliografijo. Publikacije opremljamo z osnovnim kataložnim zapisom (CIP) in dodeljujemo oznake mednarodne bibliografske kontrole (ISSN, ISBN, ISMN) ter druge identifikacijske oznake tiskanih in elektronskih publikacij. Organiziramo in izvajamo zaščito in restavriranje knjižničnega gradiva, skrbimo tudi za raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na svojem področju. Usmerjamo izločanje gradiva in deponiranje ter izdajamo mnenje za izvoz nacionalno pomembnega gradiva.

V NUK opravljamo naloge univerzitetne knjižnice za Univerzo v Ljubljani, kot jih določa pogodba. Knjižnično dejavnost izvajamo za študente, visokošolske učitelje in sodelavce, podpiramo študijski in raziskovalni proces. Koordiniramo knjižnično dejavnost na Univerzi, nabavo in ponudbo ter deponiranje in izločanje knjižničnega gradiva na Univerzi. Posebno skrb namenjamo obveznemu izvodu visokošolskih del in usklajujemo delovanje medknjižnične izposoje. Koordiniramo tudi izdelavo bibliografije visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Univerze v Ljubljani. Uporabnike izobražujemo za uporabo knjižničnih virov in nudimo strokovno pomoč knjižničnim kolegom na Univerzi.

Vodimo razvid knjižnic in opravljamo naloge centra za razvoj knjižnic. Zbiramo, obdelujemo in posredujemo statistične podatke o delovanju knjižnic ter izdelujemo mnenje o izpolnjevanju pogojev iz pravilnika za izvajanje knjižnične dejavnosti. Pripravljamo tudi splošne podlage za sprejem predpisov in strokovnih priporočil s področja knjižničarstva, zbiramo ponudbo publikacij slovenske produkcije. Določamo merila knjižnične stroke za prevzemanje donacij in navodila za izločanje knjižničnega gradiva. Sprejemamo tudi navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega gradiva. Pomemben del naše dejavnosti je organizacija strokovnega izobraževanja knjižničnih delavcev: za knjižničarje in višje knjižničarje ter organizacija in izvajanje bibliotekarskih izpitov, ravnatelj NUK pa odloča o imenovanju v strokovni naziv bibliotekarske stroke. Vpleteni smo tudi v izvajanje knjižnične dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja, saj sodelujemo pri sprejemanju strategije razvoja šolskih knjižnic in na tej podlagi pripravljamo strokovni predlog za triletni razvojni načrt šolskih knjižnic. Zbiramo tudi statistične podatke o delovanju šolskih knjižnic. Tudi za razvoj splošnih knjižnic koordiniramo pripravo triletnih načrtov, sodelujemo pa tudi v nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost.

V NUK sodelujemo v organu upravljanja IZUM. Za nacionalni vzajemni bibliografski sistem koordiniramo pripravo strokovnih osnov in v sodelovanju z IZUM razvijamo strokovne osnove vzajemnega kataloga. Organiziramo strokovna izobraževanja in svetovanja ter skupaj z IZUM ugotavljamo usposobljenost strokovnih delavcev knjižnic za sodelovanje v vzajemni katalogizaciji. Skrbimo tudi za kontrolo kvalitete in redakcijo bibliografskih zapisov v vzajemnem katalogu


Skrbimo za Plečnikovo in drugo dediščino, ki jo imamo v uporabi ali jo posedujemo; izvajamo prireditve, razstave, seminarje, kongrese in druge oblike posredovanja kulturnih vrednot s področja svoje dejavnosti. Opravljamo tudi ustrezno arhivsko dejavnost. Poleg tega prevajamo, zalagamo, izdajamo, tiskamo ter prodajamo knjige in druge publikacije s področja dejavnosti, ki jo opravljamo; fotografiramo, fotokopiramo  ali kako drugače razmnožujemo knjižnično gradivo, opravljamo tudi prevoze knjižničnega gradiva in druge naloge, ki nam jih nalagajo posebni predpisi.  V okviru svoje dejavnosti nudimo tudi pogodbene storitve.

 

POSLANSTVO

Zbiramo in varujemo nacionalno zbirko knjižničnega gradiva in jo dajemo v uporabo vsem. Strokovno podpiramo knjižnice in nacionalni bibliografski sistem ter se vključujemo v mednarodne knjižnične povezave. Opravljamo naloge univerzitetne knjižnice Univerze v Ljubljani. Skrbimo za dediščino. Smo slovenska narodna knjižnica.

 

VIZIJA

Ob zaključku razvojnega obdobja 2020–2024 bomo pripravljeni na preselitev v novo zgradbo NUK 2, z oblikovano in opremljeno zbirko ter s strokovnim osebjem z vsemi potrebnimi kompetencami za delo v novih prostorih. Plečnikovo palačo bomo prenovili, opremili bomo novo čitalnico, izposojevališče in večnamensko dvorano. Učinkovito bomo podpirali prenos znanja in uporabnikom ponudili več virov informacij in več gradiva. Digitalizirali bomo sloveniko in razvili orodja za lažji in hitrejši dostop do digitalnih vsebin. Dejavno bomo razvijali slovenske knjižnice in knjižničarstvo, razširjali bomo znanje in posredovali izkušnje, pri nas in v tujini. Naše vodilo bo strokovna odličnost. Naša orientacijska točka bo uporabnik.

 

TEMELJNE VREDNOTE

PROFESIONALNOST

Usmerjeni smo k zagotavljanju najvišje kakovosti storitev za vse uporabnike. Z verodostojnostjo in nepristranskostjo pridobivamo njihovo zaupanje. Z izpopolnjevanjem znanja in veščin si prizadevamo za odličnost ter spodbujamo strokovni razvoj v celotnem knjižničnem sistemu.

ODGOVORNOST

Odgovorni in spoštljivi smo v medsebojnih odnosih in odnosih do uporabnikov, partnerjev ter okolja. Strokovno odgovorno pristopamo k ohranjanju slovenske pisne kulturne in znanstvene dediščine, omogočamo rast znanja, zavest o narodni identiteti in aktivno sooblikujemo prihodnost naše družbe.

ODPRTOST

Zavzemamo se za odprt in neoviran dostop do znanja za vse. Zagotavljamo najširši možen dostop do podatkov in informacij, ki jih zbiramo in ohranjamo. Uporabnikom pomagamo pridobivati veščine za obvladovanje in vrednotenje informacij ter njihovo nadaljnjo uporabo za znanja prihodnosti.

INOVATIVNOST

Spodbujamo in podpiramo inovativnost na vseh področjih in jo tudi udejanjamo pri svojem delovanju. Sprejemamo nove ideje, sposobni smo hitrega prilagajanja in obvladovanja sprememb, ki jih prinašata razvoj družbe in okolja.