Študije in raziskave

Poročilo o dejavnostih splošnih knjižnic za uporabnike s posebnimi potrebami v letu 2018: po območjih OOK

Poročilo zajema storitve in prilagoditve prostorov ter opreme v splošnih knjižnicah po Sloveniji (glede na 10 območij) za uporabnike z različnimi oviranostmi oziroma ranljive skupine prebivalstva, ki se srečujejo z večjo stopnjo tveganja socialne izključenosti in neenakih možnosti (Operativni program razvoja človeških virov 2007). Te skupine so npr.: revni, manj izobraženi odrasli, priseljenci, begunci, Romi, otroci in odrasli s posebnimi potrebami… (invalidi, slepi, slabovidni, gluhi, naglušni). Poročilo je zbrano na prošnjo za Ministrstvo za kulturo zaradi zbiranja podatkov o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014 – 2021.

 Poročilo o dejavnostih splošnih knjižnic za uporabnike s posebnimi potrebami v letu 2018

Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019–2028

Informacijsko-komunikacijska tehnologija v splošnih knjižnicah je danes ključni temelj za poslovanje knjižnic, tako za zaposlene kot uporabnike, saj si brez računalnika, internetne povezave in storitev, ki jih ta omogoča, sodobne knjižnice ne moremo več predstavljati. Skupina sistemskih administratorjev in informatikov vseh osrednjih območnih knjižnic, ki jo vodi koordinatorica posebnih nalog OOK v NUK, se je na osnovi spremljanja novosti v tehnologiji in storitvah ter v želji po izboljšanju kompetenc zaposlenih na področju IKT odločila pripraviti razvojna izhodišča na področju IKT v splošnih knjižnicah za srednjeročno obdobje. Namen je spremljanje in izboljšanje stanja na področju IKT v splošnih knjižnicah, dvig digitalne pismenosti zaposlenih in uporabnikov ter uvajanje novih storitev. V okviru ožje skupine je nastal dokument razvojnih izhodišč Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019–2028. V dokumentu je predstavljena analiza stanja, strateške usmeritve glede človeških virov, izobraževanja, opreme, financiranja in informacijske varnosti. V prilogah je predstavljen model izračuna potrebnega števila zaposlenih na področju IKT za vse splošne knjižnice in analiza ankete, ki je bila izvedena leta 2017.

Koordinacija in izvajanje posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic

Poročila o izvajanju posebnih nalog OOK pripravlja Center za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici. Za obdobje 2003-2006 sta avtorici Breda Karun in Eva Kodrič-Dačić, za obdobje 2007-2009 Milena Bon, Breda Karun in Gorazd Vodeb, za obdobje 2010-2013 pa Milena Bon, Bina Trplan in Andreja Videc.

 Poročilo za obdobje 2003-2006
 Poročilo za obdobje 2007-2009 
 Poročilo za obdobje 2010-2013
 Poročilo za obdobje 2014-2016

Svetovalno delo območnih knjižnic

Strokovna pomoč knjižnicam območja je med najbolj zahtevnimi nalogami, ki jo po Pravilniku izvajajo območne knjižnice na podlagi strokovnih izhodišč, ki jih pripravi NUK. Območna knjižnica lahko to nalogo izvaja le na podlagi izdelanih analiz, npr. analiz okolja, stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti v okviru območja, razvojnih potreb glede informacijske tehnologije za posamezno območje in analize občinskih ter medobčinskih knjižničnih mrež. Strokovna pomoč vključuje tudi vsebinsko opredelitev in izbor projektov, sodobnih informacijskih storitev za uporabnike, izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva za potrebe knjižnic območja, sodelovanje s šolskimi knjižnicami območja ter skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti za učence in dijake. Nadalje vključuje tudi opredelitev ciljev, koordinacijo ali izvedbo knjižničnih storitev za posebne skupine uporabnikov, sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami in opredelitev ciljev, koordinacijo ali izvedbo mednarodnega sodelovanja na območju.

Strokovna pomoč je široka in različno interpretirana naloga. Pri njej se tudi kažejo največje razlike med knjižnicami. Predvsem še ni v zavesti vseh, da naloga ne zajema le občasnega sprotnega odgovarjanja na vprašanja knjižnic, ali obveščanja knjižnic o novih storitvah v območni knjižnici. Pomembna so tudi nova teoretična spoznanja (strokovno in raziskovalno delo), kar bi izboljšalo kakovost in raznolikost knjižničnih storitev ter usmerjalo in pospeševalo razvoj bibliotekarske stroke ter seveda implementacijo teorije v prakso. Strokovno delo pomeni sistematično in dolgoročno načrtovanje usklajenega razvoja knjižnic na območju v partnerskem sodelovanju s knjižnicami območja.

Strokovna izhodišča za usmerjanje svetovalnega dela svetovalnih služb v območnih knjižnicah so pomembna za načrtovanje dela ustreznih strokovnih delavcev v svetovalni službi za opravljanje zakonsko določenih posebnih nalog območne knjižnice, v okviru katerih na svojem območju partnersko utrjujejo in razvijajo strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke ter uresničujejo učinkovito opravljanje knjižnične dejavnosti, ki je skupnega pomena za celotno območje, hkrati pa upoštevajo tudi posebnosti svojega okolja.

Namen besedila je prikazati izhodišča za usmerjanje svetovalnega dela v območnih knjižnicah: od različnih metod in potrebne strokovne usposobljenosti zaposlenih ter kompetenc do vrednotenja opravljenega svetovalnega dela na območjih.

 Svetovalno delo

Raziskava o izvajanju posebnih nalog OOK v OK in OOK - končno poročilo

Podjetje Interstat je za NUK izvedel raziskavo o izvajanju posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic. Z anketiranjem smo pričeli 5. 11. 2012 in zaključili 14. 12. 2012. Povabilo za sodelovanje smo poslali 58 direktorjem (odzivnost 81 %) in 869 strokovnim delavcem (odzivnost 26 %). V raziskavi je sodelovalo 47 direktorjev in 226 strokovnih delavcev (izločili smo tiste, ki niso zaposleni za nedoločen čas in tiste, ki niso strokovni delavci - zato v odzivu manjši vzorec). Poročilo dostopno na Raziskava o izvajanju posebnih nalog OOK - Center za razvoj knjižnic.

Priročnik za IKT

Delovna skupina informatikov je pripravila priročnik, ki bo zaposlenim v splošnih knjižnicah v pomoč pri uporabi IKT.

 Informacijsko komunikacijska tehnologija v splošnih knjižnicah
 Priročnik - e