Komisija za razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga

Ravnatelj NUK, g. Viljem Leban, je 8. 10. 2020 ustanovil Komisijo za razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga (Krasovka).

Komisijo v mandatnem obdobju 2020-2023 sestavlja šest članov:

 • dr. Alenka Bagarič (NUK), predsednica (od 21. 6. 2021)
 • Irena Kavčič (NUK),
 • Suzana Šulek (NUK),
 • Valentina Velkavrh (NUK),
 • Tadeja Brešar (IZUM), namestnica predsednice,
 • Branko Kurnjek (IZUM).

Naloge komisije:

 • ugotavlja potrebe po pripravi pravil bibliografske obdelave za posamezne vrste knjižničnega gradiva, glede na razvoj in spremembe mednarodnih bibliografskih standardov in drugih osnov bibliografske obdelave gradiva;
 • koordinira pripravo pravil bibliografske obdelave gradiva kot strokovnih osnov za delovanje vzajemnega kataloga, predlaga ravnatelju NUK oblikovanje delovnih skupin za pripravo gradiv za delo komisije, organizira strokovne javne razprave in posvetovanja ter daje mnenja, predloge in pobude pristojnim organom in ustanovam v zvezi z delovanjem in razvojem strokovnih osnov vzajemnega kataloga;
 • sprejema pravila bibliografske obdelave gradiva in druge predpise, ki zagotavljajo standardizirano in vzajemno obdelavo knjižničnega gradiva in enotno vodenje katalogov, ter spremlja njihovo uveljavitev;
 • skrbi za usklajevanje s knjižničnim informacijskih servisom pri razvoju standardov računalniške podpore vzajemnega bibliografskega sistema in njegovih servisov;
 • seznanja strokovno javnost s svojim delom, sprejetimi pravili in drugimi predpisi, ki tvorijo strokovno osnovo vzajemnega kataloga.

Spremembe in novosti v katalogizaciji:

Pobude in predloge glede pravil oziroma navodil bibliografske obdelave in glede razvoja vzajemnega kataloga lahko pošljete na elektronski naslov: krasovka@nuk.uni-lj.si.
Vprašanja, vezana predvsem na posamezne primere in katalogizacijske zadrege s področij opisne in predmetne katalogizacije, normativne kontrole ter bibliografije, naslovite na Nacionalni bibliografski center (NUK): obdelava@nuk.uni-lj.si.
Vprašanja, vezana predvsem na formate COMARC in programsko opremo COBISS3, naslovite na Institut informacijskih znanosti – IZUM: podpora@izum.si.

Poslovnik Komisije za razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga