Trenutno v obravnavi

Elektronski viri

V obravnavi je vprašanje glede obdelave elektronskih virov, ki niso dostopni niti na fizičnem nosilcu niti na spletu, ali pa so objavljeni le v repozitoriju ali v storitvi Dropbox:

  • elektronsko gradivo (zbornik v formatu PDF) udeleženci konference prejmejo po elektronski pošti;
  • elektronsko gradivo (prispevki s konference) je dostopno le na aplikaciji, ki si jo udeleženci konference namestijo na pametni telefon;
  • prispevki s konference so v celoti objavljeni le v repozitoriju ali v storitvi »Dropbox« (izvlečki prispevkov so objavljeni v tiskanem gradivu oz. zborniku, dodane so povezave, ki vodijo do repozitorija oziroma »Dropboxa«).

Radijske oddaje, dostopne prek spleta

Dileme se pojavljajo predvsem pri določanju primarnih in sekundarnih avtorjev ter pri navajanju avtorjev v polju 200 oz. v bloku 3XX in v bloku 70X (vključno z izbiro ustrezne kode v podpolju 70X4). V pripravi so primeri za različne vrste radijskih oddaj.


Znanstvene objave z velikim številom avtorjev

Pri člankih s posameznih področij naravoslovja in tehnike lahko število avtorjev niha od tri do dvajset, tristo ali celo tisoč in več. Vprašanja so glede ugotavljanja števila avtorjev, dokazovanja/preverjanja avtorstva, kadar avtor v prispevku ni poimensko naveden. Dokazilo o avtorstvu mora priskrbeti avtor sam, v pripravi pa so primeri bibliografskih zapisov.


Članek – povzetek pogovora

V zapisih za članke, ki so povzetek pogovora, je bil običajno v polju 200 in v bloku 70X naveden le novinar, ki je na osnovi pogovora (intervjuja) sam oblikoval besedilo in ga zapisal, katalogizatorji iz različnih razlogov (predvsem zaradi bibliografije raziskovalcev) v zapisih navajajo tudi intervjuvance, in sicer ne glede na to, kolikšen je obseg njihovega prispevka.

V pripravi so različni primeri zapisov: a) pisec sestavnega dela oziroma spraševalec deloma povzame odgovore enega ali več intervjuvancev, deloma pa v besedilo vključi njihove dobesedne odgovore (citate), b) izjave intervjuvanca (intervjuvancev) predstavljajo večji del ali vsaj polovico prispevka in c) v prispevku so navedeni le krajši citati sogovornikov.


Tisk po naročilu

Število publikacij, natisnjenih po naročilu, se povečuje in katalogizatorji imajo težave zlasti pri določanju leta izida (posledica različnega razumevanja letnic v publikaciji so duplikati v bazi COBIB). V kolofonu je pogosto navedeno leto copyrighta, lahko je navedeno leto izida prve objave, na koncu publikacije je večkrat naveden datum izdelave izvoda, ki ga imamo v roki, ter ime tiskarja oziroma distributerja. V kolofonu je lahko naveden tudi podatek, od kdaj je možen tisk po naročilu (npr. Transferred to digital printing 2010, Reprinted digitally thereafter ipd.). Pri tisku po naročilu dobijo številko ISBN in kodo tudi starejše publikacije, ki številke in kode prej niso imele.