Strokovni sklepi komisije

Normativne točke dostopa za fakultete, ki delujejo v okviru univerz, in za srednje, višje in druge šole, ki delujejo v okviru šolskih centrov

V normativnih točkah dostopa za fakultete, ki sodijo pod univerze, ime fakultete navedemo kot podrejeni del univerze. Enako pravilo velja za srednje, višje in druge šole, ki delujejo v okviru šolskih centrov.

Več...


Zemljepisno ime v normativni točki dostopa za korporacije

Če korporacija v objavah uporablja poimenovanje, ki vsebuje zemljepisno ime, in je tako poimenovanje hkrati uradno ime korporacije, zemljepisno ime navedemo kot del imena korporacije v osnovnem delu normativne točke dostopa in ne kot kvalifikator.

Več...


Sestavni del v enem jeziku in navajanje naslovov v drugih jezikih

Kadar je besedilo sestavnega dela v enem jeziku, naslov sestavnega dela pa v dveh ali več jezikih, naslov v jeziku sestavnega dela navedemo v podpolju 200a, naslov(e) v drugem jeziku (drugih jezikih) pa navedemo v podpolju (podpoljih) 200d. Pri odločitvi, ali naslov v drugem jeziku obravnavamo kot vzporedni naslov, upoštevamo grafični izgled. Naslova v različnih jezikih si lahko sledita (primer 1), pri naslovu v drugem jeziku se lahko ponovi ime avtorja (primer 2), posameznim naslovom lahko sledi tudi izvleček v jeziku naslova (primera 2 in 3). (Za naslove izvlečkov/povzetkov v drugih jezikih gl. sklep o navajanju naslovov povzetkov in izvlečkov.)

Več...


Sestavni del v več jezikih

Za sestavni del v več jezikih v eni publikaciji izdelamo en zapis (v skladu z Dodatnimi navodili za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti). V skladu z ISBD, ki omogoča, da v določenih primerih obravnavamo več glavnih virov podatkov kot en sam vir, naslove v drugih jezikih navedemo kot vzporedne naslove v podpolju 200d.

Več...


Navajanje naslovov povzetkov in izvlečkov

Naslovov povzetkov oziroma izvlečkov v jeziku, ki se razlikuje od jezika stvarnega naslova, v bibliografskem zapisu ni potrebno navajati. Če se odločimo, da naslov povzetka v drugem jeziku navedemo (običajno v zapisih za sestavne dele), ga v opombi v polju 320 prepišemo skupaj z ustreznim generičnim izrazom (Summary, Povzetek, Abstract ipd.). Kadar je pred besedilom povzetka/izvlečka le naslov, v opombi pred njim navedemo bodisi generični izraz v jeziku besedila povzetka/izvlečka (npr. Summary) bodisi generični izraz v slovenščini s pojasnilom o jeziku povzetka/izvlečka (npr. Povzetek v angl.). Naslov povzetka oziroma izvlečka lahko navedemo tudi v polju 517. Če v polju 320 naslova povzetka/izvlečka ne navedemo, polja 517 ne izpolnimo.

Več...


Prepis islandskih črk ð, Þ in þ

V naboru znakov COBISS manjkajo nekatere črke islandske abecede (ð, Þ in þ). Do prehoda na UNICODE jih nadomeščamo z drugimi znaki: namesto črke ð se uporablja đ, namesto črke þ se uporablja th in namesto črke Þ se uporablja Th.

Več...


TV oddaje, dostopne prek spleta

TV oddaje, dostopne prek spleta, katalogiziramo kot elektronski vir (maska N), oznaka gradiva v polju 230 je Spletni videoposnetek.

Več...


Poljudnoznanstvena predavanja, dostopna prek spleta

Poljudnoznanstvena predavanja, dostopna prek spleta (Videolectures.net, Youtube.com, Vimeo.com itn.), katalogiziramo kot elektronski vir (maska N), oznaka gradiva v polju 230 je Spletni videoposnetek.

Več...


Opomba o prenehanju delovanja URL naslova

Opombo o prenehanju delovanja URL naslova navajamo v podpolju 856z. Navedemo naslov, na katerem je bil elektronski vir dostopen, in v okroglem oklepaju dodamo datum vnosa opombe (URL naslov v podpolju 856u brišemo).

Več...