Opombe (območje 7) – blok 3XX

Kadar je stran, ki nadomešča ovoj, vključena v štetje (stran običajno ni oštevilčena), opombe o viru podatkov v polju 300 ne navajamo (publikacija pogosto nima posebnih platnic, prvi list, ki nadomešča ovoj, je pogosto enak ostalim listom).

 

Primer:

200 1 _ $a Dijaška adoracija
  $f priredil Ivan Vrečar
215 _ _ $a 16 str.
  $d 13 cm
    Op.: Publikacija ima vse podatke na naslovni strani, ki je hkrati ovoj (publikacija nima posebnih platnic, prve tri strani niso oštevilčene, so pa vključene v štetje).

Opombo o jeziku navedemo, če je besedilo v več jezikih (isto besedilo ali različno besedilo) ali če se jezik besedila razlikuje od jezika stvarnega naslova. Opombo o jeziku je koristno navesti tudi v primeru, ko je besedilo samo v enem jeziku, stvarni naslov pa je v dveh ali več jezikih. V zapisih za dvo- ali večjezične slovarje opombe o jeziku ne navajamo (jezik besedila je razviden iz stvarnega naslova).

 

Primer 1:

101 0 _ $a slv – slovenski
  $a eng – angleški
200 1 _ $a Bolečina v rehabilitacijski medicini
  $e zbornik predavanj
300 _ _ $a Prispevki v slov. ali angl.
    Op.: Prispevki so v izvirnih jezikih, vrednost indikatorja v polju 101 je »0« (jezike posameznih prispevkov kodiramo v podpoljih 101a).

 

Primer 2:

101 2 _ $a slv – slovenski
  $a eng – angleški
  $a ger – nemški
  $c slv – slovenski
200 0 _ $a Pot brez konca
  $d Path without end
  $d Weg ohne Ende
300 _ _ $a Slov. besedilo ter prevod v angl. in nem.
    Op.: Posameznim slovenskim pesmim sledi prevod v angleščino in nemščino. Vrednost indikatorja v polju 101 je »2« (jezike posameznih besedil kodiramo v podpoljih 101a; ker poznamo jezik izvirnega dela, izpolnimo tudi podpolje 101c).

 

Primer 3:

101 2 _ $a slv – slovenski
  $a ger – nemški
  $c und - neopredeljen
200 0 _ $a Podzemne vode Karavank
  $e skrito bogastvo
  $d Grundwasser der Karawanken
  $e versteckter Schatz
300 _ _ $a Besedilo v slov. in nem.
    Op.: Besedilo je v dveh jezikih, jezika izvirnega besedila ne poznamo oziroma ne moremo preveriti. Vrednost indikatorja v polju 101 je »2« (jezik obeh besedil kodiramo v podpoljih 101a, v podpolje 101c je priporočljivo vnesti kodo »und«).

Kadar diplomsko, magistrsko ali diplomsko delo izide kot samostojna publikacija, v podpolju 105b ne navajamo kod, ki označujejo ta dela, v polju 300 navedemo ustrezno opombo.

 

Primer 1:

105 _ _ $a y – publikacija ni ilustrirana
  $e 1 – publikacija ima kazalo
200 0 _ $a Kršitev pogodbe
  $f Damjan Možina
210 _ _ $a Ljubljana
  $c GV založba
  $d 2006 [i. e.] 2007
  $e Ljubljana
  $g Schwarz
300 _ _ $a Delo je nastalo na osnovi avtorj. dokt. disert.

 

Primer 2:

105 _ _ $a y – publikacija ni ilustrirana
  $e 1 – publikacija ima kazalo
200 0 _ $a Poskusi z Nietzschejem
  $e Nietzsche in ničejanstvo v slovenski literaturi
  $f Matevž Kos
210 _ _ $a V Ljubljani
  $c Slovenska matica
  $d 2003
300 _ _ $a Predelana in razširjena dokt. disert.

 

Primer 3:

105 _ _ $a y – publikacija ni ilustrirana
  $e 1 – publikacija ima kazalo
200 0 _ $a Sodobne teorije javne sfere
  $f Andrej Pinter
210 _ _ $a Ljubljana
  $c Fakulteta za družbene vede
  $d 2005
  $e [Ljubljana]
  $g Bis tisk
300 _ _ $a »Besedilo pričujoče študije je nastalo s predelavo in temeljitim krčenjem doktorske disertacije Javna sfera kot mnenjski prostor: odsevi klasičnih idej v sodobnih teorijah« -- > Predgovor

Mentorjev diplomskega, magistrskega oziroma doktorskega dela v opombi ni potrebno navajati (dogovorjeno pa je, da ime mentorja (imena mentorjev) vnesemo v polje (polja) 702).

Sistemske zahteve navajamo pri virih z neposrednim dostopom (npr. CD-ROM), če so navedene na viru. Pri virih z dostopom na daljavo (viri, dostopni prek spleta) sistemskih zahtev praviloma ne navajamo, pač pa je pri teh virih obvezna opomba o dostopu (polje 856).

Opombo o viru imena primarnega avtorja navedemo, kadar avtor ni naveden v predpisanem viru podatkov (avtorja v podpolju 200f navedemo v oglatem oklepaju), zapis pa je izdelan pod avtorsko značnico (do trije avtorji). Opombo o viru imena sekundarnega avtorja zabeležimo v primeru, ko je podatek naveden le v CIP-u.

Primer 1:

200 1 _ $a Šola teka na smučeh
  $f [avtorja Milena Kordež, Iztok Kordiš
  $g risbe Jari Piirainen]
300 _ _ $a Avtorja navedena na hrbtu nasl. str.

Primer 2:

200 0 _ $a Pogumno, Fen
  $f Ann Bryant
  $g [prevod Nataša Švab]
300 _ _ $a Prevajalka navedena v CIP-u

Kadar se spremna beseda nahaja na neštetih straneh (na začetku ali na koncu publikacije), le-te navedemo z rimskimi številkami. V podpolju 215a število neštetih strani navedemo v oglatem oklepaju, v polju 300 oglatega oklepaja ne navedemo. Enako ravnamo pri navajanju obsega bibliografije v polju 320.

Primer:

215 _ _ $a [V], 324 str.
300 _ _ $a Spremna beseda / Janez Novak: str. III-V

Kako navedemo obseg bibliografije v polju 320, če strani v publikaciji niso oštevilčene? Uporabimo oglati oklepaj?

Če strani niso oštevilčene, so pa vključene v navedbo obsega v podolju 215a, v polju 320 pri navedbi strani ne uporabimo oglatega oklepaja.

Primer:

215 _ _