Izdaja (območje 2) – polje 205

Kadar je dodatna navedba izdaje slovnično povezana z navedbo izdaje, jo tako tudi prepišemo, kar pomeni, da celotno navedbo zabeležimo v podpolju 205a.

Primer:

200 _ _ $a Krautov strojniški priročnik
205 _ _ $a 2. ponatis 12. slovenske izdaje

Kadar ugotovimo, da je navedba izdaje napačna, v oglatem oklepaju za kratico i. e. ([i. e.]) dodamo pravo navedbo izdaje.

Primer:

205 _ _ $a 2. [i. e. 3.] natis


Če je pravi podatek o izdaji naveden drugje v publikaciji (npr. v kolofonu), številke, ki označuje izdajo, ne navedemo v oglatem oklepaju.

Primer:

205 _ _ $a 2. [i. e.] 3. natis

Podatek o izdaji, ki se nanaša le na eno od del v publikaciji brez skupnega naslova, navedemo v območju naslova in odgovornosti (polje 200).

Primer:

200 0 _ $a Predpisi o sodnih in upravnih taksah s taksno tarifo
  $a Tarifa o odvetniških storitvah, 3. spremenjena in dopolnjena izd.