Naslov in navedba odgovornosti – območje 1 (polje 200)

Kadar je naslov sestavnega dela v več jezikih, za stvarni naslov izberemo naslov v jeziku sestavnega dela. Naslov v drugem jeziku navedemo kot vzporedni naslov v podpolju 200d.

Primer:

101 0 _ $a eng - angleški
200 0 _ $a Modification of a polyethylene naphthalate polymer using an oxygen plasma treatment
  $d Modifikacija polimera polietilen naftalat z obdelavo v kisikovi plazmi
  $f Alenka Vesel … [et al.]
300 _ _ $a Besedilo v angl.
    Op.: Najprej je naveden naslov v slovenščini, pod njim je naveden naslov v angleščini.

Enako ravnamo pri monografskih publikacijah. Kadar je na naslovni strani naslov v dveh jezikih, za stvarni naslov izberemo naslov v jeziku publikacije, naslov v drugem jeziku obravnavamo kot vzporedni naslov. Kadar je besedilo v dveh jezikih, za stvarni naslov izberemo naslov, ki je v publikaciji naveden prvi.

 

Pik v naslovu ne prepišemo (prepišemo pa vprašaj in klicaj). Kadar je pika na koncu naslova (dodatka k naslovu, vzporednega naslova), jo izpustimo. Kadar je pika na sredi naslova (dva stavka), jo smiselno nadomestimo z drugim ločilom (običajno z vejico) oziroma drugi del naslova navedemo kot dodatek k naslovu.

Primer:

200 0 _ $a Sveta mati Ana
  $e molitvenik za žene in matere, zlasti Marijanskih kongregacij
  $f F. S. Šegula
    Op.: Na naslovni strani je na koncu naslova in dodatka k naslovu navedena pika.

 

Kadar je avtor besedila tudi avtor ilustracij, fotografij itn., v navedbi odgovornosti pred imenom avtorja navedemo vse funkcije (ustrezne manjkajoče izraze navedemo v jeziku publikacije v oglatih oklepajih).

Primer:

200 0 _ $a Češka
  $f [besedilo in fotografije] Jan Willem Bultje
    Op.: Na vrhu naslovne strani je navedeno ime avtorja (Jan Willem Bultje), v kolofonu je podatek, da je Jan Willem Bultje avtor besedila in fotografij (Besedilo in fotografije: Jan Willem Bultje).

 

Kadar je avtor besedila hkrati tudi avtor ilustracij, lahko v podpolju 200f v oglatem oklepaju dodamo vrinek o avtorstvu besedila, lahko pa podatek o ilustracijah navedemo v podpolju 200g.

Primer:

200 0 _ $a Sonce nad ograjo
  $e roman
  $f [[besedilo in] ilustracije] Zlata Volarič
    Op.: Na vrhu naslovne strani je navedeno ime avtorice besedila (Zlata Volarič), v kolofonu je podatek o avtorici ilustracij (Ilustracije …: Zlata Volarič). V takih primerih lahko ime avtorice navedemo enkrat (da je jasno, da gre za isto osebo in ne za dve osebi z enakim imenom), podatek o ilustracijah je v oglatem oklepaju, ker se ne pojavlja v predpisanem viru podatkov, v posebnem oglatem oklepaju pa je vrinek podatka o avtorstvu besedila, ki v publikaciji ni posebej omenjen in ga je dodal katalogizator).

ali

200 0 _ $a Sonce nad ograjo
  $e roman
  $f Zlata Volarič
  $g [ilustracije Zlata Volarič]
    Op.: Na vrhu naslovne strani je navedeno ime avtorice besedila (Zlata Volarič), v kolofonu je podatek o avtorici ilustracij (Ilustracije …: Zlata Volarič). V takih primerih lahko ime avtorice navedemo enkrat (da je jasno, da gre za isto osebo in ne za dve osebi z enakim imenom), podatek o ilustracijah je v oglatem oklepaju, ker se ne pojavlja v predpisanem viru podatkov, v posebnem oglatem oklepaju pa je vrinek podatka o avtorstvu besedila, ki v publikaciji ni posebej omenjen in ga je dodal katalogizator).

 

Kadar je na naslovni strani ime avtorja navedeno le enkrat, vrsta odgovornosti pa je navedena v več jezikih in/ali pisavah, podatek dobesedno prepišemo, navedbe med sabo ločimo z vejico (tudi če je na publikaciji poševna črta ali kak drug znak) (primer 1). Kadar so podatki v več jezikih navedeni v kolofonu, na ovoju ali začetnih straneh, lahko zapišemo vrsto odgovornosti samo v jeziku naslova oziroma publikacije (predvsem takrat, kadar je navedenih več različnih odgovornosti) (primer 2).

Primer 1:

200 0 _ $a Majhnice in majnice
  $e pesmi mnogih let za mnoge bralce
  $d Budding songs, maying songs
  $e poems of many years for many readers
  $f Tone Pavček
  $g prevod, translation Nada Grošelj ... [et al.]
  $g ilustracije, illustrations Damijan Stepančič

Primer 2:

200 0 _ $a Kipi v prostoru in času
  $d Sculptures in time and space
  $f Drago Vit Rozman
  $g [avtor študije, življenjepisa umetnika, seznama razstav in stalnih postavitev, kataloga del] Sarival Sosič
  $g [bibliografija Sonja Klemenc
  $g angleški prevod Sabina Gramc Lokar in Emil Lokar
  $g fotografija Bojan Salaj & umetnikov arhiv]

 

Kadar imajo posamezna dela lastne navedbe odgovornosti, v predpisanem viru podatkov pa so tudi navedbe odgovornosti, ki se nanašajo na publikacijo v celoti, potem slednje navedemo za drugimi navedbami. Odnos med navedbami odgovornosti v oglatem oklepaju pojasnimo z veznikom ali kratko besedno zvezo v jeziku publikacije oziroma stvarnega naslova. Če tega ni mogoče pojasniti z besedami ali pa bi pojasnilo nerodno ali okorno zvenelo, navedbo odgovornosti in/ali ustrezno razlago vnesemo v opombo v polju 300.

Primer 1:

200 0 _ $a Pisma izkušenega hudiča
  $a Zdravica izkušenega hudiča
  $f Clive Staples Lewis
  $g [[prvo delo] prevedla Katarina Bogataj-Gradišnik, [drugo delo] prevedel Jože Stabej]

Primer 2:

200 0 _ $a Linearna algebra
  $f Jože Grasselli
  $c Linearno programiranje
  $f Alojzij Vadnal
  $g [slike [pri obeh delih] je narisal Berto Žitko]