Opisna katalogizacija

Bibliografski opis izdelamo za knjige, časopise, članke iz časopisov in zbornikov, zemljevide, zvočne posnetke, videoposnetke, grafike, risbe, rokopise, elektronske vire in drugo gradivo, ki ga hrani knjižnica, kakor tudi za publikacije, ki še niso objavljene, a so v pripravi za tisk (CIP). Obdelava gradiva poteka v sistemu vzajemne katalogizacije COBISS, bibliografski in normativni zapisi so izdelani v formatu COMARC.

Pri opisni katalogizaciji upoštevamo Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (PPIAK), standarde ISBD za posamezne vrste gradiva, priročnika Prekat in Značka ter navodila in sklepe Komisije za katalogizacijo. Zaradi odločitve o prehodu na mednarodni standard za katalogizacijo Resource Description and Access (RDA) se združena izdaja ISBD iz leta 2011, ki je nadomestila predhodne standarde ISBD za posamezne vrste gradiva, ne uporablja (usklajevanje katalogizacijske prakse z združeno izdajo ISBD in RDA poteka hkrati).

 
Katalogizacija elektronskih virov, dostopnih prek spleta - gradivo s tečaja (pdf datoteka, 23. 5. 2022)

 

Priročniki, navodila, standardi in drugi dokumenti