O Komisiji

4. decembra 2008 je Strokovni svet Narodne in univerzitetne knjižnice za potrebe reševanja strokovne problematike na področju formalne bibliografske obdelave ustanovil Komisijo za katalogizacijo.

Temeljna področja delovanja komisije za katalogizacijo so:

 • priprava priporočil, smernic, navodil in priročnikov za bibliografsko obdelavo vseh vrst knjižničnega gradiva;
 • priprava predlogov s področja bibliografske obdelave gradiva (npr. spremembe veljavnih katalogizacijskih pravil, predlog implementacije novega pravilnika za katalogizacijo ipd.);
 • potrjevanje prevodov mednarodnih standardov za bibliografski opis (ISBD) ter drugih priporočil, smernic, navodil in standardov, ki se nanašajo na bibliografsko obdelavo gradiva;
 • sodelovanje z IZUM-om pri vprašanjih glede rabe formata COMARC v povezavi s katalogizacijskimi vprašanji in dilemami.

Ena od prednostnih nalog v prihodnjem obdobju bo nedvomno priprava prevoda RDA: Resource Description and Access, preučitev možnosti implementacije RDA: Resource Description and Access v slovensko bibliotekarsko stroko in knjižnično okolje ter na tej osnovi priprava predloga uporabe RDA: Resource Description and Access kot nacionalnega katalogizacijskega pravilnika ter v skladu s pravilnikom priprava uporabniškega priročnika za katalogizacijo.

Člani Komisije so strokovnjaki s področja katalogizacije iz različnih vrst knjižnic, ki se pri svojem delu srečujejo tudi s specifičnimi vrstami in oblikami gradiva, predstavniki NUK ter predstavniki IZUM-a.

Komisijo sestavlja 9-11 članov. Člane komisije imenuje Strokovni svet NUK za obdobje 4 let. Komisija lahko k delu pritegne tudi druge strokovnjake z vsebinskega področja delovanja komisije. Komisija lahko sodeluje tudi z drugimi strokovnjaki s področja svojega delovanja.

Člani Komisije

 • Tadeja Brešar (IZUM)
 • Alenka Kanič (NUK)
 • Branko Kurnjek (IZUM)
 • Irena Kavčič, predsednica (NUK)
 • Mateja Norčič (UL, Teološka fakulteta, Knjižnica)
 • Marta Novak (Mariborska knjižnica)
 • Aljoša Pelhan (NUK)
 • Marija Petek (UL, FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo)
 • Sonja Svoljšak (NUK)
 • Suzana Šulek (NUK)
 • Marjeta Šušterčič (NUK)
 • Mateja Švajncer (Biblioteka SAZU)
 • Valentina Velkavrh (NUK)
   

Poslovnik Komisije

Aneks k Poslovniku Komisije (23. 12. 2016)