Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda:

Narodna in univerzitetna knjižnica / National and University Library
Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana

Spletna stran: www.nuk.uni-lj.si

Telefon: (01) 2001 209 (Turjaška ulica 1)
Telefon: (01) 5861 300 (Leskoškova cesta 12)
E-pošta: glavna.pisarna@nuk.uni-lj.si

Odgovorna oseba:

Viljem Leban, ravnatelj

Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2001 127

Datum zadnje spremembe kataloga: 30. 03. 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.nuk.uni-lj.si

 

2. Splošni podatki o javnem zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda:

Organigram

Opis delovnega področja javnega zavoda:

Kot nacionalna knjižnica skrbi NUK za:

 • zbiranje, obdelavo, hranjenje, posredovanje ter varovanje in zaščito temeljne nacionalne zbirke, tj. slovenike, ter njeno dostopnost domači in tuji javnosti;
 • varovanje in zaščito slovenske pisne kulturne dediščine;
 • dostopnost informacij o knjižničnem gradivu z izdelavo tekoče in retrospektivne slovenske nacionalne bibliografije in drugih zbirk podatkov;
 • bibliografsko kontrolo tiskanih in elektronskih publikacij, ki imajo značaj slovenike;
 • dostopnost in uporabo knjižnične zbirke in drugih informacijskih virov za uporabnike;
 • aktivno sooblikovanje slovenskega knjižničnega sistema in knjižničarstva;
 • dvig informacijske pismenosti prebivalstva z organizacijo izobraževanja in drugih oblik dela z uporabniki knjižnice.

Kot osrednja državna knjižnica skrbi NUK za:

 • izvajanje nalog centra za razvoj knjižnic;
 • statistična merjenja delovanja knjižničnega sistema in vodenje razvida knjižnic;
 • pripravo strokovnih podlag za sprejem splošnih predpisov in strokovnih priporočil s področja knjižničarstva;
 • permanentno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje knjižničarjev;
 • izvajanje raziskovalne dejavnosti na področju bibliotekarstva;
 • organizacijo specializirane knjižnične zbirke in informacijskega centra za področje bibliotekarstva;
 • dodeljevanje strokovnih nazivov s področja bibliotekarstva.

Kot univerzitetna knjižnica skrbi NUK za:

 • temeljno zbirko domače in tujejezične strokovne literature, potrebne za izvajanje pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega procesa na ljubljanski univerzi;
 • izgradnjo in upravljanje zbirke visokošolskih del, ki so publicirana na matični univerzi oziroma so njihovi avtorji zaposleni na tej univerzi;
 • koordinirano delovanje knjižničnega sistema ljubljanske univerze;
 • dvig informacijske pismenosti študentov in zaposlenih na ljubljanski univerzi z organizacijo izobraževanja o iskanju, vrednotenju, izbiri in uporabi različnih vrst in oblik informacijskih virov.

Vodstvo knjižnice:

2.b Seznam notranjih organizacijskih enot:

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Žiga Cerkvenik
NUK, Služba za prireditve in odnose z javnostmi
ziga.cerkvenik@nuk.uni-lj.si

Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2001 215

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov z delovnega področja javnega zavoda

 • Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (Ur. list RS, št. 46/03, 85/08)
 • Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91 s spr. in dop.)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo-ZUJIK/ (Ur. list RS, št. 96/02 s spr. in dop.)
 • Zakon o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01, 96/02, 92/15)
 • Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. list RS, št. 69/06, 86/09)
 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS, št. 29/03)
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. list RS, št. 73/03, 80/12)
 • Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. list RS, št. 105/03)
 • Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. list RS, št. 88/03)
 • Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Ur. list RS, št. 90/07)
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah -ZASP (Ur. list RS, št. 21/95 s spr. in dop.)
 • Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 s spr. in dop.)
 • Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99, 30/02)
 • Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06 s spr. in dop.)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13)
 • Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 56/02 s spr. in dop.)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 56/02 s spr. in dop.)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04 s spr. in dop.)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 24/03 s spr. in dop.)
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/11)
 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 45/10 s spr. in dop.)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 45/94 s spr. in dop.)
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. list RS, št. 57/08 s spr. in dop.)
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Ur. list RS, št. 41/94, 2/96, 106/00, 56/02)

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopek na podlagi pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 24/03 s spr. in dop.).

Obvezni podatki, ki jih morajo navesti vlagatelji v pisni zahtevi:

 1. navesti je treba javni zavod (Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška ulica 1, 1000 Ljubljana);
 2. navedbo zastopnika javnega zavoda (Viljem Leban, ravnatelj);
 3. ime in stalno bivališče vlagatelja zahteve oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca;
 4. informacijo, s katero se želi seznaniti;
 5. način seznanitve z zahtevano informacijo (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Predviden rok za odločitev o zahtevi je 20 delovnih dni od datuma prejema popolne zahteve.

2.i Seznam informacijskih zbirk podatkov

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij

 • Napotki za uporabo javnih prostorov in storitev so objavljeni na domači spletni strani NUK (www.nuk.uni-lj.si).
 • Pomembni dogodki in novosti v knjižnici so objavljeni na domači spletni strani NUK.
 • Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja v elektronski in neelektronski obliki so opisani v naslednjem razdelku.
 • Pravni akti:

Pogodba med Univerzo v Ljubljani ter Narodno in univerzitetno knjižnico o pridruženem članstvu
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja NUK
Cenik storitev NUK
Cenik uporabe opreme in prostorov v Narodni in univerzitetni knjižnici
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v NUK
Pravilnik o postopku za izvolitev raziskovalcev v raziskovalni naziv v NUK
Pravilnik o Trubarjevih priznanjih, sprememba pravinika

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu prek tega kataloga v html, pdf, tif in MS Word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word format.
 • Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je mogoč v upravi javnega zavoda.
 • Dostop do informacij javnega značaja za osebe s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.
 • Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu s 16. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 76/05 s spr. in dop.)

4. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo materialni stroški posredovanja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22; v nadaljevanju: Uredba).

Za posredovanje informacij lahko Narodna in univerzitetna knjižnica prosilcu zaračuna materialne stroške, kadar ti presegajo 20 € z vključenim DDV. Kadar so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, Narodna in univerzitetna knjižnica prosilcu informacij javnega značaja zaračuna stroške za:

 • posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
 • pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
 • pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,
 • izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente,
 • poštnino za pošiljanje po pošti.

Narodna in univerzitetna knjižnica posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

Stroškovnik materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja (cene so brez DDV):

Stroškovnik materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja (cene so brez DDV):
Storitev Cena v eur*
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20
poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

Če Narodna in univerzitetna knjižnica ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 eurov (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. V pozivu za plačilo vnaprejšnjega pologa Narodna in univerzitetna knjižnica določi rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa.