Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda:

Narodna in univerzitetna knjižnica / National and University Library
Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana

Spletna stran: www.nuk.uni-lj.si

Telefon: (01) 2001 209 (Turjaška ulica 1)
Telefon: (01) 5861 300 (Leskoškova cesta 12)
E-pošta: glavna.pisarna@nuk.uni-lj.si

Odgovorna oseba:

Viljem Leban, ravnatelj

Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2001 127

Datum zadnje spremembe kataloga: 30. 03. 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.nuk.uni-lj.si

 

2. Splošni podatki o javnem zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda:

Organigram

Opis delovnega področja javnega zavoda:

Kot nacionalna knjižnica skrbi NUK za:

 • zbiranje, obdelavo, hranjenje, posredovanje ter varovanje in zaščito temeljne nacionalne zbirke, tj. slovenike, ter njeno dostopnost domači in tuji javnosti;
 • varovanje in zaščito slovenske pisne kulturne dediščine;
 • dostopnost informacij o knjižničnem gradivu z izdelavo tekoče in retrospektivne slovenske nacionalne bibliografije in drugih zbirk podatkov;
 • bibliografsko kontrolo tiskanih in elektronskih publikacij, ki imajo značaj slovenike;
 • dostopnost in uporabo knjižnične zbirke in drugih informacijskih virov za uporabnike;
 • aktivno sooblikovanje slovenskega knjižničnega sistema in knjižničarstva;
 • dvig informacijske pismenosti prebivalstva z organizacijo izobraževanja in drugih oblik dela z uporabniki knjižnice.

Kot osrednja državna knjižnica skrbi NUK za:

 • izvajanje nalog centra za razvoj knjižnic;
 • statistična merjenja delovanja knjižničnega sistema in vodenje razvida knjižnic;
 • pripravo strokovnih podlag za sprejem splošnih predpisov in strokovnih priporočil s področja knjižničarstva;
 • permanentno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje knjižničarjev;
 • izvajanje raziskovalne dejavnosti na področju bibliotekarstva;
 • organizacijo specializirane knjižnične zbirke in informacijskega centra za področje bibliotekarstva;
 • dodeljevanje strokovnih nazivov s področja bibliotekarstva.

Kot univerzitetna knjižnica skrbi NUK za:

 • temeljno zbirko domače in tujejezične strokovne literature, potrebne za izvajanje pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega procesa na ljubljanski univerzi;
 • izgradnjo in upravljanje zbirke visokošolskih del, ki so publicirana na matični univerzi oziroma so njihovi avtorji zaposleni na tej univerzi;
 • koordinirano delovanje knjižničnega sistema ljubljanske univerze;
 • dvig informacijske pismenosti študentov in zaposlenih na ljubljanski univerzi z organizacijo izobraževanja o iskanju, vrednotenju, izbiri in uporabi različnih vrst in oblik informacijskih virov.

Vodstvo knjižnice:

2.b Seznam notranjih organizacijskih enot:

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Žiga Cerkvenik
NUK, Služba za prireditve in odnose z javnostmi
ziga.cerkvenik@nuk.uni-lj.si

Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2001 215

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov z delovnega področja javnega zavoda

 • Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (Ur. list RS, št. 46/03, 85/08)
 • Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91 s spr. in dop.)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo-ZUJIK/ (Ur. list RS, št. 96/02 s spr. in dop.)
 • Zakon o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01, 96/02, 92/15)
 • Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. list RS, št. 69/06, 86/09)
 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS, št. 29/03)
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. list RS, št. 73/03, 80/12)
 • Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. list RS, št. 105/03)
 • Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. list RS, št. 88/03)
 • Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Ur. list RS, št. 90/07)
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah -ZASP (Ur. list RS, št. 21/95 s spr. in dop.)
 • Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 s spr. in dop.)
 • Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99, 30/02)
 • Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06 s spr. in dop.)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13)
 • Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 56/02 s spr. in dop.)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 56/02 s spr. in dop.)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04 s spr. in dop.)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 24/03 s spr. in dop.)
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/11)
 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 45/10 s spr. in dop.)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 45/94 s spr. in dop.)
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. list RS, št. 57/08 s spr. in dop.)
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Ur. list RS, št. 41/94, 2/96, 106/00, 56/02)

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopek na podlagi pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 24/03 s spr. in dop.).

Obvezni podatki, ki jih morajo navesti vlagatelji v pisni zahtevi:

 1. navesti je treba javni zavod (Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška ulica 1, 1000 Ljubljana);
 2. navedbo zastopnika javnega zavoda (Viljem Leban, ravnatelj);
 3. ime in stalno bivališče vlagatelja zahteve oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca;
 4. informacijo, s katero se želi seznaniti;
 5. način seznanitve z zahtevano informacijo (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Predviden rok za odločitev o zahtevi je 20 delovnih dni od datuma prejema popolne zahteve.

2.i Seznam informacijskih zbirk podatkov

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij

 • Napotki za uporabo javnih prostorov in storitev so objavljeni na domači spletni strani NUK (www.nuk.uni-lj.si).
 • Pomembni dogodki in novosti v knjižnici so objavljeni na domači spletni strani NUK.
 • Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja v elektronski in neelektronski obliki so opisani v naslednjem razdelku.
 • Pravni akti:

Pogodba med Univerzo v Ljubljani ter Narodno in univerzitetno knjižnico o pridruženem članstvu
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja NUK
Cenik storitev NUK
Cenik uporabe opreme in prostorov v Narodni in univerzitetni knjižnici
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v NUK
Pravilnik o postopku za izvolitev raziskovalcev v raziskovalni naziv v NUK
Pravilnik o Trubarjevih priznanjih, sprememba pravinika

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu prek tega kataloga v html, pdf, tif in MS Word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word format.
 • Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je mogoč v upravi javnega zavoda.
 • Dostop do informacij javnega značaja za osebe s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.
 • Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu s 16. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 76/05 s spr. in dop.)