Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda:

Narodna in univerzitetna knjižnica / National and University Library
Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana

Spletna stran: www.nuk.uni-lj.si

Telefon: (01) 2001 209 (Turjaška ulica 1)
Telefon: (01) 5861 300 (Leskoškova cesta 12)
Faks: (01) 2513 052
E-pošta: uprava@nuk.uni-lj.si

Odgovorna oseba:

Viljem Leban, ravnatelj

Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2001 193

Datum zadnje spremembe kataloga: 24. 07. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.nuk.uni-lj.si

 

2. Splošni podatki o javnem zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda:

Organigram

Opis delovnega področja javnega zavoda:

Kot nacionalna knjižnica skrbi NUK za:

 • zbiranje, obdelavo, hranjenje, posredovanje ter varovanje in zaščito temeljne nacionalne zbirke, tj. slovenike, ter njeno dostopnost domači in tuji javnosti;
 • varovanje in zaščito slovenske pisne kulturne dediščine;
 • dostopnost informacij o knjižničnem gradivu z izdelavo tekoče in retrospektivne slovenske nacionalne bibliografije in drugih zbirk podatkov;
 • bibliografsko kontrolo tiskanih in elektronskih publikacij, ki imajo značaj slovenike;
 • dostopnost in uporabo knjižnične zbirke in drugih informacijskih virov za uporabnike;
 • aktivno sooblikovanje slovenskega knjižničnega sistema in knjižničarstva;
 • dvig informacijske pismenosti prebivalstva z organizacijo izobraževanja in drugih oblik dela z uporabniki knjižnice.

Kot osrednja državna knjižnica skrbi NUK za:

 • izvajanje nalog centra za razvoj knjižnic;
 • statistična merjenja delovanja knjižničnega sistema in vodenje razvida knjižnic;
 • pripravo strokovnih podlag za sprejem splošnih predpisov in strokovnih priporočil s področja knjižničarstva;
 • permanentno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje knjižničarjev;
 • izvajanje raziskovalne dejavnosti na področju bibliotekarstva;
 • organizacijo specializirane knjižnične zbirke in informacijskega centra za področje bibliotekarstva;
 • dodeljevanje strokovnih nazivov s področja bibliotekarstva.

Kot univerzitetna knjižnica skrbi NUK za:

 • temeljno zbirko domače in tujejezične strokovne literature, potrebne za izvajanje pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega procesa na ljubljanski univerzi;
 • izgradnjo in upravljanje zbirke visokošolskih del, ki so publicirana na matični univerzi oziroma so njihovi avtorji zaposleni na tej univerzi;
 • koordinirano delovanje knjižničnega sistema ljubljanske univerze;
 • dvig informacijske pismenosti študentov in zaposlenih na ljubljanski univerzi z organizacijo izobraževanja o iskanju, vrednotenju, izbiri in uporabi različnih vrst in oblik informacijskih virov.

Vodstvo knjižnice:

2.b Seznam notranjih organizacijskih enot:

Enota skupnih služb
(Mojca Dolgan-Petrič, predstojnica)

Enota za pridobivanje, obdelavo in ohranjanje knjižničnega gradiva
(Irena Sešek, predstojnica)

 • Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva (Irena Sešek)
 • Služba za bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva (Alenka Kanič)
 • Oddelek za opisno in vsebinsko obdelavo knjižničnega gradiva (Alenka Kanič)

  • Agencija za ISBN za Slovenijo
  • Agencija za ISMN za Slovenijo
  • Center ISSN za Slovenijo
 • Oddelek Slovenska bibliografija (Boris Rifl)
 • Center za konzerviranje in restavriranje knjižničnega gradiva (Andreja Kozjek)

Enota za uporabniške storitve
(Srečko Bončina, predstojnik)

Enota posebnih knjižničnih zbirk
(dr. Irena Eiselt, predstojnica)

Enota za razvoj knjižničarstva
(dr. Alenka Kavčič-Čolić, predstojnica)

Enota za informacijsko tehnologijo in digitalno knjižnic
(Matjaž Kragelj, predstojnik)

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Helena Ana Drewry
NUK, Služba za skupne programe in projekte
helena.drewry@nuk.uni-lj.si

Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2001 150

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov z delovnega področja javnega zavoda

 • Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (Ur. list RS, št. 46/03, 85/08)
 • Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91 s spr. in dop.)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo-ZUJIK/ (Ur. list RS, št. 96/02 s spr. in dop.)
 • Zakon o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01, 96/02, 92/15)
 • Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. list RS, št. 69/06, 86/09)
 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS, št. 29/03)
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. list RS, št. 73/03, 80/12)
 • Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. list RS, št. 105/03)
 • Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. list RS, št. 88/03)
 • Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Ur. list RS, št. 90/07)
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah -ZASP (Ur. list RS, št. 21/95 s spr. in dop.)
 • Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 s spr. in dop.)
 • Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99, 30/02)
 • Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06 s spr. in dop.)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13)
 • Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 56/02 s spr. in dop.)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 56/02 s spr. in dop.)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04 s spr. in dop.)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 24/03 s spr. in dop.)
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/11)
 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 45/10 s spr. in dop.)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 45/94 s spr. in dop.)
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. list RS, št. 57/08 s spr. in dop.)
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Ur. list RS, št. 41/94, 2/96, 106/00, 56/02)

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopek na podlagi pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 24/03 s spr. in dop.).

Obvezni podatki, ki jih morajo navesti vlagatelji v pisni zahtevi:

 1. navesti je treba javni zavod (Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška ulica 1, 1000 Ljubljana);
 2. navedbo zastopnika javnega zavoda (Viljem Leban, ravnatelj);
 3. ime in stalno bivališče vlagatelja zahteve oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca;
 4. informacijo, s katero se želi seznaniti;
 5. način seznanitve z zahtevano informacijo (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Predviden rok za odločitev o zahtevi je 20 delovnih dni od datuma prejema popolne zahteve.

2.i Seznam informacijskih zbirk podatkov

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij

 • Napotki za uporabo javnih prostorov in storitev so objavljeni na domači spletni strani NUK (www.nuk.uni-lj.si).
 • Pomembni dogodki in novosti v knjižnici so objavljeni na domači spletni strani NUK.
 • Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja v elektronski in neelektronski obliki so opisani v naslednjem razdelku.
 • Pravni akti:

Pogodba med Univerzo v Ljubljani ter Narodno in univerzitetno knjižnico o pridruženem članstvu
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja NUK
Cenik storitev NUK
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v NUK
Pravilnik o postopku za izvolitev raziskovalcev v raziskovalni naziv v NUK
Pravilnik o Trubarjevih priznanjih

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu prek tega kataloga v html, pdf, tif in MS Word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word format.
 • Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je mogoč v upravi javnega zavoda.
 • Dostop do informacij javnega značaja za osebe s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.
 • Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu s 16. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 76/05 s spr. in dop.)