Razvid knjižnic

Razvid knjižnic je javna evidenca, v kateri se vodijo podatki o knjižnicah, ki izvajajo javno službo v Republiki Sloveniji. V skladu z Zakonom o knjižničarstvu ga kot javno dostopno podatkovno zbirko vodi in vzdržuje Narodna in univerzitetna knjižnica (v nadaljevanju NUK).

V razvid knjižnic se vpiše vsaka knjižnica, ki opravlja knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in podzakonskimi akti, ne glede na to, ali je samostojna pravna oseba ali le organizacijska enota znotraj druge institucije. V razvidu so torej evidentirane:

  • splošne knjižnice in njihove enote (krajevne in potujoče knjižnice), ki sestavljajo knjižnično mrežo na območju knjižnice;
  • šolske in visokošolske knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost bodisi v okviru samostojnih zavodov s področja šolstva in znanosti ali so samostojni zavodi;
  • specialne knjižnice in specializirani informacijski centri, ki so bodisi samostojni zavodi ali organizacijske enote drugih pravnih subjektov javnega ali zasebnega prava.

Obišči Razvid knjižnic