Strokovni nazivi v knjižnični dejavnosti

Strokovni knjižničarski delavci pridobivajo strokovne nazive v skladu s Pravilnikom o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/16; velja od 21. 10. 2016).

V skladu s 7. členom pravilnika o imenovanju v strokovni naziv odloča predstojnik nacionalne knjižnice z odločbo po predhodnem mnenju Komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti.

Predstojnik podeli strokovni naziv s 15. majem tekočega leta, če je vloga predložena do vključno 31. januarja tekočega leta na naslov nacionalne knjižnice in če so izpolnjeni pogoji, določeni v pravilniku.

V skladu z 22. členom pravilnika nacionalna knjižnica v letu 2024 ne bo zaračunavala stroškov imenovanja v strokovni naziv.

Pogoji za pridobitev strokovnih nazivov (delovne izkušnje, točke in dodatni pogoji)

Obrazec Vloga za imenovanje v strokovni naziv v knjižnični dejavnosti

Elektronska oddaja vloge z digitalnim podpisom še ni možna.

Kandidat obrazec v celoti izpolni, natisne in podpiše. En podpisan izvod tiskane vloge z obveznimi prilogami pošlje kot priporočeno pošiljko po pošti na naslov:

Narodna in univerzitetna knjižnica
Komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti
Turjaška 1
SI-1000 LJUBLJANA

Kandidatu so v pomoč pri izpolnjevanju obrazca:

 Navodila za oddajo vloge in ocenjevanje strokovne usposobljenosti v knjižnični dejavnosti

 Obrazec Poročilo o razstavi

Komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti v mandatnem obdobju od 25. 3. 2024 do 24. 3. 2029

Člani Komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti so:

  •        mag. Tatjana Likar, nižja bibliotekarska svetnica (predsednica komisije),
  •        dr. Cvetka Teja Koler Povh, bibliotekarska višja svetnica (članica),
  •        dr. Maja Peteh, višja bibliotekarska svetovalka (članica),
  •        Andreja Pleničar, bibliotekarska specialistka (članica),
  •        dr. Vlasta Stavbar, bibliotekarska višja svetnica (članica),
  •        mag. Marijan Špoljar, nižji bibliotekarski svetnik (član).  

Strokovna tajnika:    

  •        Gregor Škrlj,
  •        Nataša Knap.

Informacije:

E: strokovni.nazivi@nuk.uni-lj.si