Strokovni nazivi v knjižnični dejavnosti

Strokovni knjižničarski delavci pridobivajo strokovne nazive v skladu s Pravilnikom o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/16; velja od 21. 10. 2016).

V skladu s 7. členom pravilnika o imenovanju v strokovni naziv odloča predstojnik nacionalne knjižnice z odločbo po predhodnem mnenju Komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti.

Predstojnik podeli strokovni naziv s 15. majem tekočega leta, če je vloga predložena do vključno 31. januarja tekočega leta na naslov nacionalne knjižnice in če so izpolnjeni pogoji, določeni v pravilniku.

V skladu z 22. členom pravilnika nacionalna knjižnica v letu 2021 ne bo zaračunavala stroškov imenovanja v strokovni naziv.

Pogoji za pridobitev strokovnih nazivov (delovne izkušnje, točke in dodatni pogoji)

Obrazec Vloga za imenovanje v strokovni naziv v knjižnični dejavnosti

Elektronska oddaja vloge z digitalnim podpisom še ni možna.

Kandidat obrazec v celoti izpolni, natisne in podpiše. En podpisan izvod tiskane vloge z obveznimi prilogami pošlje kot priporočeno pošiljko po pošti na naslov:

Narodna in univerzitetna knjižnica
Komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti
Turjaška 1
SI-1000 LJUBLJANA

Kandidatu so v pomoč pri izpolnjevanju obrazca:

 Navodila za oddajo vloge in ocenjevanje strokovne usposobljenosti v knjižnični dejavnosti

 Obrazec Poročilo o razstavi

Komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti v mandatnem obdobju od 25. 3. 2019 do 24. 3. 2024

Člani Komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti so:

       Mojca Dolgan Petrič, spec., nižja bibliotekarska svetnica (predsednica),
       dr. Cvetka Teja Koler Povh, bibliotekarska višja svetnica (članica),
       Mojca Račič, bibliotekarska specialistka (članica),
       mag. Teja Zorko, nižja bibliotekarska svetnica (članica),
       mag. Špela Zupanc, nižja bibliotekarska svetnica (članica).

Strokovni tajnici:    
       Eva Pohar-Sušnik,
       Nataša Knap.

Informacije:

E: strokovni.nazivi@nuk.uni-lj.si