Strokovni nazivi v knjižnični dejavnosti

Od 21. 10. 2016 dalje strokovni knjižničarski delavci pridobivajo strokovne nazive v skladu s Pravilnikom o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/16; objavljen 20. 10. 2016, velja od 21. 10. 2016).

V skladu s 7. členom pravilnika bo o imenovanju v strokovni naziv odločal predstojnik nacionalne knjižnice po predhodnem mnenju komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti.

Predstojnik bo, če bodo izpolnjeni pogoji, določeni v pravilniku, podelil strokovni naziv s 15. majem tekočega leta, če bo vloga na naslov nacionalne knjižnice predložena do vključno 31. januarja tekočega leta.

 Pogoji za pridobitev strokovnih nazivov (delovne izkušnje, točke in dodatni pogoji)

 Vloga za imenovanje v strokovni naziv v knjižnični dejavnosti

 Navodila za ocenjevanje strokovne usposobljenosti v knjižnični dejavnosti

 Poročilo o razstavi

V skladu z 22. členom pravilnika nacionalna knjižnica v letu 2017 ne bo zaračunavala stroškov imenovanja v strokovni naziv.

Komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti

Pravilnik določa, da Komisija za podelitve nazivov v knjižnični dejavnosti, imenovana v skladu z 8. členom Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09 in 108/11), nadaljuje delo kot Komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti.

Člani Komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti so:
       Mojca Dolgan Petrič (predsednica),
       Ivan Kanič (član),
       Mojca Račič (članica),
       mag. Teja Zorko (članica),
       mag. Špela Zupanc (članica).

Komisija ima tudi strokovni tajnici:
       Milojka Miklavčič,
       Eva Pohar-Sušnik.

Kandidati pošljejo vlogo za imenovanje v strokovne nazive s priporočeno pošiljko na naslov:

Narodna in univerzitetna knjižnica
Komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti
Turjaška 1
SI-1000 Ljubljana

Informacije:

E: strokovni.nazivi@nuk.uni-lj.si