Strokovni nazivi v knjižnični dejavnosti

Od 21. 10. 2016 dalje strokovni knjižničarski delavci pridobivajo strokovne nazive v skladu s Pravilnikom o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/16; objavljen 20. 10. 2016, velja od 21. 10. 2016).

V skladu s 7. členom pravilnika o imenovanju v strokovni naziv odloča predstojnik nacionalne knjižnice z odločbo po predhodnem mnenju Komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti.

Predstojnik podeli strokovni naziv s 15. majem tekočega leta, če je vloga predložena do vključno 31. januarja tekočega leta na naslov nacionalne knjižnice in če so izpolnjeni pogoji, določeni v pravilniku.

V skladu z 22. členom pravilnika nacionalna knjižnica v letu 2018 ne bo zaračunavala stroškov imenovanja v strokovni naziv.

 Pogoji za pridobitev strokovnih nazivov (delovne izkušnje, točke in dodatni pogoji)

 Obrazec Vloga za imenovanje v strokovni naziv v knjižnični dejavnosti

Elektronska oddaja vloge z digitalnim podpisom še ni možna.

Kandidat obrazec v celoti izpolni, natisne in podpiše. En podpisan izvod tiskane vloge z obveznimi prilogami pošlje kot priporočeno pošiljko po pošti na naslov:

Narodna in univerzitetna knjižnica
Komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti
Turjaška 1
SI-1000 LJUBLJANA

Kandidatu so v pomoč pri izpolnjevanju obrazca:

 Navodila za oddajo vloge in ocenjevanje strokovne usposobljenosti v knjižnični dejavnosti

 Obrazec Poročilo o razstavi

Komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti

Pravilnik določa, da Komisija za podelitve nazivov v knjižnični dejavnosti, imenovana v skladu z 8. členom Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09 in 108/11), nadaljuje delo kot Komisija za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti.

Člani Komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti so:
       Mojca Dolgan Petrič (predsednica),
       dr. Cvetka Teja Koler Povh (članica),
       Mojca Račič (članica),
       mag. Teja Zorko (članica),
       mag. Špela Zupanc (članica).

Komisija ima tudi strokovni tajnici:
       Nataša Knap,
       Eva Pohar-Sušnik.

Informacije:

E: strokovni.nazivi@nuk.uni-lj.si