Informacije za partnerje v medknjižnični izposoji

možnosti medknjižnične izposoje
pomembnejša vprašanje pojasnilo
Partner NUK v
medknjižnični izposoji
Naš partner v medknjižnični izposoji je lahko vsaka samostojna knjižnica oziroma knjižnica, ki delujejo v sestavu drugega zavoda ali organizacije (nesamostojna knjižnica).
Naročilo medknjižnične
izposoje
Gradivo za medknjižnično izposojo lahko pooblaščena oseba knjižnice naroči osebno ob obisku NUK, sprejemamo pa tudi pisna naročila, in sicer prek pošte, elektronske pošte, faksa ali z elektronsko naročilnico medknjižnične izposoje. Knjižnice, ki so vključene v nacionalni vzajemni bibliografski sistem, lahko gradivo naročajo prek COBISS/OPAC. Telefonskih naročil ne sprejemamo.
Odzivni čas (priprava
naročenega gradiva)
Gradivo iz zbirke NUK pripravimo za prevzem oziroma odpošiljanje običajno v 48 urah. Če za njegovo pripravo potrebujemo več časa, naročnika obvestimo telefonsko oziroma prek elektronske pošte ali faksa.
Načini odpošiljanja
gradiva

Naročeno gradivo praviloma dostavimo prek pošte kot priporočeno pošiljko ali pa po elektronski pošti, vendar le v primeru, ko avtorskopravni predpisi dovoljujejo elektronsko reproduciranje in razširjanje gradiva. 

Gradivo pošljemo na naslov knjižnice, ki gradivo naroča. Materialne stroške dostave gradiva zaračunamo v skladu z veljavnim cenikom storitev NUK.

Možnost osebnega
prevzema gradiva
Naročeno gradivo lahko pooblaščena oseba knjižnice prevzame osebno, v prostoru za vpis in izposojo (Turjaška ul. 1, pritličje, soba 4) od 9.00 do 18.00 oziroma ob sobotah med 9.00 in 14.00.
Izposojevalni roki in
omejitve
Izposojevalni rok za medknjižnično izposojeno gradivo v izvirni obliki je praviloma 30 dni. Če gre za zelo iskano ali redko gradivo, je lahko izposojevalni rok tudi krajši. Kopije izvirne oblike gradiva ali njegovih sestavnih delov, za katere naročnik plača nadomestilo, postanejo njegova last in jih ni treba vračati.
Možnosti podaljšanja
izposojevalnega roka
Izposojevalni rok je mogoče podaljšati največ trikrat, vendar le za gradivo, ki ni rezervirano za druge člane oziroma mu izposojevalni rok še ni potekel.
Izposoja gradiva z
omejenim dostopom
NUK si pridržuje pravico, da določenega gradiva (npr. čitalniško gradivo, referenčno gradivo, arhivski izvod slovenike, redko in dragoceno gradivo, gradivo neobičajnih velikosti, neknjižno gradivo) ne posoja izven svojih prostorov. Če avtorskopravni predpisi dovoljujejo reproduciranje omenjenega gradiva, ga lahko naročniku posredujemo v obliki kopij.
Delovni čas službe za
medknjižnično izposojo
Od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00.
Stroški medknjižnične
izposoje
Stroški medknjižnične izposoje gradiva so razvidni iz veljavnega cenika storitev NUK. Knjižnica, ki ima do NUK neporavnane zapadle terjatve, do njihove poravnave storitev medknjižnične izposoje praviloma ne more uporabljati.
Naslov za naročanje
in vračanje gradiva
po pošti
Narodna in univerzitetna knjižnica
Medknjižnična izposoja
p. p. 259
SI-1001 Ljubljana
Elektronsko naročanje
gradiva
E-pošta: illnuk@nuk.uni-lj.si
Faks: (01) 4255 007
Odgovorna oseba za
medknjižnično izposojo
Gorazd Vodeb, tel.: (01) 2001 178
Kontaktne osebe

Sonja Novak, tel.: (01) 2001 141
Eva Potisek, tel: (01) 2001 204
Silvester Videtič, tel.: (01) 2001 203