Obvezni izvod spletnih publikacij

KAJ SO SPLETNE PUBLIKACIJE?

Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. list RS, št. 69/06 in 86/09) in Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (Ur. list RS, št. 90/07) spletne publikacije opredeljujeta in določata kot predmet obveznega izvoda, kadar gre za:

 • samostojne spletne publikacije:

  • elektronske knjige;
  • elektronski časopisi;
  • in časniki;
    
 • spletna mesta:

  • spletna mesta (strani) organizacij, oseb in dogodkov;
  • portali;
  • spletno dostopne storitve;
  • podatkovne zbirke;
  • spletne novice;
  • spletne konference (forumi);
  • spletni bilteni (newsletters);
  • mrežni dnevniki (blogi) ipd.;
    
 • druge elektronske vsebine kot so:

  • video in zvočni zapisi;
  • interaktivni zemljevidi in mestni načrti;
  • računalniški programi ipd.

KAKO OPREMITI SPLETNE PUBLIKACIJE?

V skladu z zakonom morajo spletne publikacije obvezno vsebovati kolofon. Pri monografskih spletnih publikacijah pa je zaradi bibliografske kontrole potrebno vključiti tudi kataložni zapis – CIP (za elektronski vir), če je le-ta bil izdelan.

KOLIKO IZVODOV SPLETNIH PUBLIKACIJ JE POTREBNO ODDATI?

Zavezanci za oddajo obveznega izvoda spletnih publikacij nacionalni depozitarni organizaciji, tj. Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK), oddajo 1 izvod publikacije oziroma 1 izvod vsakega formata publikacije, v katerem je le-ta izšla.

KATERE FORMATE SPLETNIH PUBLIKACIJ JE POTREBNO ODDATI?

Oddane spletne publikacije morajo biti v vseh tistih formatih, ki so jim bile dodeljene mednarodne knjižne številke ISBN oziroma v vseh formatih, v katerih je publikacija izšla. Pomembno je, da zavezanci publikacije oddajo brez elektronske zaščite.

Priporočeni formati za oddajo so za:

 • besedilno gradivo: PDF, EPUB, MOBI;
 • slikovno gradivo: JPEG2000, JPEG, PDF;
 • avdio gradivo: MP3.

Formati publikacij, ki za oddajo niso sprejemljivi:

 • kompresirane datoteke (ZIP, RAR idr.);
 • programi, igre, aplikacije (EXE);
 • spletna mesta (HTML) – NUK zajema sam z avtomatiziranimi postopki. Spletno mesto za zajem lahko predlagate na tem naslovu.


KAKO ODDATI SPLETNE PUBLIKACIJE?

Zakon določa, da NUK spletne publikacije pridobiva na več načinov:

 • NUK sama poišče obvezni izvod elektronskih publikacij s postopki iskanja po spletu, ko gre za prosto dostopne samostojne publikacije (formati PDF, EPUB, MOBI idr.) in nimajo oblike spletnih strani. Zavezancem na ta način objavljenih publikacij ni potrebno posredovati NUK, lahko pa to vseeno storijo.
 • Zavezanec mora sam posredovati izvod elektronskih publikacij objavljenih na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu, če NUK do publikacij ne more prosto dostopati (spletne trgovine, interne spletne strani, tehnična implementacija – bralniki ipd.).

Rok za oddajo publikacije je najkasneje 15 dni po objavi ali začetku prodaje publikacije.

Oddaja obveznih izvodov spletnih publikacij je mogoča prek spletnega Sistema za varno arhiviranje oddanega gradiva - SVAROG.

Postopek oddaje publikacij prek sistema Svarog je naslednji:

 • zavezanec se v sistem Svarog registrira in aktivira svoj predal;
 • ob vsakokratni prijavi nato v nekaj preprostih korakih odda svoje gradivo v priporočenem formatu in v obliki pripetih datotek;
 • oddano gradivo in pripadajoče podatke pregleda administrator sistema;
 • zavezanec v svoj nabiralnik v Svarog-u prejme potrdilo o sprejemu publikacije.