Dovoljenje za vzajemno katalogizacijo

Strokovni delavci knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS.SI, lahko sodelujejo v procesu vzajemne katalogizacije ter kreirajo in redigirajo bibliografske zapise za vzajemno bazo podatkov, če imajo za to potrebna dovoljenja/pooblastila.

Kategorije dovoljenj/pooblastil so naslednje:

 • dovoljenje A – pooblastila za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij ter za kreiranje zbirnih zapisov in zapisov za izvedena dela;
 • dovoljenje B – pooblastila za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov in kontinuiranih virov:

  • B1 – pooblastila za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov,
  • B2 – pooblastila za vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov;
 • dovoljenje C – pooblastila za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva;
 • dovoljenje D – pooblastila za vzajemno katalogizacijo antikvarnega gradiva.

Postopek za pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo poteka v skladu z dokumentom Ugotavljanje usposobljenosti za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI (IZUM/NUK, 21. 6. 2012).

Pregled potrebnih aktivnosti za pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (postopek vodi IZUM):

 1. Opravljen tečaj COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj (v IZUM-u)
 2. Zahteva za odprtje uporabniškega imena v testni bazi
 3. Dodeljeno uporabniško ime in geslo v testni bazi (kandidat obveščen)
 4. Opravljen tečaj Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS.SI (v NUK-u)
 5. Vložena vloga za pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig) s podpisano izjavo o samostojno kreiranih zapisih in s prilogami:

  • kopija univerzitetne diplome bibliotekarske smeri ali kopija univerzitetne diplome druge smeri in potrdilo o opravljenem bibliotekarskem izpitu
  • kopija potrdila o opravljenem tečaju Katalogizacija monografskih publikacij (v NUK-u)
 6. Vloga je popolna, pregled zapisov
 7. Testni zapisi ustrezajo, dopis kandidatu, da lahko pristopi k izpitu
 8. Prijava na izpit
 9. Izpit uspešno opravljen, kandidat prejme potrdilo o pridobitvi dovoljenja kategorije A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig) v sistemu COBISS.SI

Pregled potrebnih aktivnosti za pridobitev dovoljenj(a) za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov, kontinuiranih virov, neknjižnega gradiva in antikvarnega gradiva:

 1. Opravljeni tečaji za posamezno vrsto gradiva v NUK-u
 2. Opravljen tečaj COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj (pogoj za dovoljenje B1 in B2)
 3. Dodeljena pooblastila po izboru kandidata za posamezne vrste gradiva v testni bazi (kandidat obveščen)
 4. Pregled zapisov, testni zapisi ustrezajo, dopis kandidatu, da lahko pristopi k izpitu
 5. Prijava na izpit

Izpit uspešno opravljen, kandidat prejme potrdilo o pridobitvi dovoljenj(a) kategorije B1, B2, C in/ali D za vzajemno katalogizacijo.

PREIZKUS ZNANJA

Kandidat mora, potem ko je izpolnil zahtevane pogoje, pred komisijo najprej opraviti preizkus znanja za pridobitev dovoljenja kategorije A za kreiranje bibliografskih zapisov za monografske publikacije v lokalni in vzajemni bazi podatkov.

Knjižnični delavec pridobi dovoljenja kategorije B, C in D z udeležbo na nadaljevalnih tečajih v NUK in IZUM ter tako, da samostojno kreira najmanj 10 bibliografskih zapisov in njim pripadajoče normativne zapise za kontinuirane vire, sestavne dele, neknjižno gradivo oziroma antikvarno gradivo. Nadaljnji postopek je za vsako kategorijo dovoljenja enak kot pri dovoljenju kategorije A.

Kategorije dovoljenj za vzajemno katalogizacijo, pregled potrebnih aktivnosti ter postopki/kriteriji za ugotavljanje usposobljenosti za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI, so podrobneje opisani v dokumentih, objavljenih na spletnih straneh NUK in IZUM. Vloge za opravljanje preizkusa znanja sprejema IZUM.

Termini preizkusov znanja za pridobitev dovoljenj v letu 2017:

Dovoljenje

Termin

Lokacija

Čas

A

3. 2.

NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1, Ljubljana

9.00

A

24. 5.

IZUM – predavalnica 101, Prešernova 17, Maribor

9.00

A

4. 10.

NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1, Ljubljana

9.00

A

11. 12.

IZUM – predavalnica 101, Prešernova 17, Maribor

9.00

B, C, D

27. 1.

NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1, Ljubljana

9.00

B, C, D

22. 5.

NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1, Ljubljana

9.00

B, C, D

9. 10.

NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1, Ljubljana

9.00

B, C, D

14. 12.

NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1, Ljubljana

9.00