Izločanje in odpis knjižničnega gradiva

Knjižnice morajo izločati knjižnično gradivo v skladu z Navodilom za izločanje in odpis knjižničnega gradiva in ga ponuditi nacionalni knjižnici na podlagi določil 12. člena Zakona o knjižničarstvu. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednja navodila:

  • ponudba odpisanega gradiva mora vsebovati samo tiste publikacije, ki jih NUK lahko uvrsti v svojo zbirko. Zato iz ponudbe izločite poškodovano gradivo, ki je izšlo po letu 1960, prav tako morate izločiti vse izgubljene in založene publikacije;
  • postopek priprave in pošiljanja seznama za knjižnice, ki obdelujejo gradivo v vzajemni bazi COBIB, je opisan v 17. poglavju e-priročnika COBISS/Zaloga Preverjanje in izbor izločanega knjižničnega gradiva. Seznam pripravite na podlagi izpisa Z-SEZ-12: Seznam odpisanega gradiva (ponudba) v NUK in ga pošljete kot prilogo v besedilni datoteki;
  • seznam odpisanega monografskega gradiva in seznam odpisanega serijskega gradiva morata biti pripravljena ločeno;
  • knjižnice, ki gradiva nimajo v bazi COBIB, pripravijo abecedni seznam odpisanega monografskega gradiva, ki mora praviloma vsebovati naslednje podatke: zaporedno številko, avtorja, naslov, izdajo, kraj, založbo, leto izdaje in knjižno zbirko;
  • abecedni seznam odpisanega serijskega gradiva mora praviloma vsebovati naslednje podatke: zaporedno številko, številko ISSN, naslov, leto, letnik in številčenje. Če publikacija nima številke ISSN, so obvezni podatki še: kraj, založba in leto izida.

Sezname, ki ne bodo ustrezali danim priporočilom, bomo žal morali zavrnili. V primeru obsežnejših seznamov odpisanega gradiva se bomo s posamezno knjižnico posebej dogovorili o roku za izbor gradiva.

Sezname odpisanega knjižničnega gradiva lahko pošljete po elektronski pošti na naslov odpis@nuk.uni-lj.si.
Izbrano gradivo pošljete na naslov:

 

Narodna in univerzitetna knjižnica
Oddelek za pridobivanje gradiva
Leskoškova 12
1000 Ljubljana

Informacije:

kontakt
kontakt
Tereza Poličnik-Čermelj
T: (01) 5861 344
E: odpis@nuk.uni-lj.si