ISSN - Mednarodna standardna številka za serijske publikacije

ISSN (International Standard Serial Number) je mednarodna standardizirana osemmestna številka s črkovno predpono ISSN. Z individualno kombinacijo številk omogoča enkratno in neponovljivo identifikacijo naslova katere koli serijske publikacije na katerem koli fizičnem nosilcu in ne glede na to, kje izhaja. ISSN oznaka ne vsebuje nikakršnega podatka o izvoru niti ne o vsebini publikacije.

Vsak izdajatelj ali založnik lahko zaprosi za dodelitev ISSN oznake svoji publikaciji. Za dodelitev ISSN oznake pred izidom publikacije je potrebno ISSN centru poslati izpolnjeno vlogo s podatki o publikaciji ter kopijo naslovne strani in kolofona publikacije. ISSN številko bomo dodelili v treh delovnih dneh. Na elektronski naslov kontaktne osebe, navedene v vlogi, boste prejeli obvestilo o dodeljeni ISSN številki.

logo issn

INFORMACIJE IN ODGOVORNOST:

kontakti
kontakt vloga
Center ISSN za Slovenijo
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška ul. 1
p.p. 259
1001 Ljubljana
T: (01) 5861 317
E: ISSN@nuk.uni-lj.si

Vloga za dodelitev ISSN   

 

 

ISSN sistem

Osnovni cilj sistema ISSN je registracija čim večjega števila serijskih publikacij, ki izhajajo po svetu, in zagotavljanje zanesljivih informacij o njih. ISSN številka je določena s standardom ISO 3297, kar omogoča njeno uporabo v mednarodnem prostoru. Predstavlja tudi osnovo za povezovanje s sistemom kode EAN, ki omogoča komercialno uporabo oziroma pretvorbo v črtno kodo, namenjeno za elektronsko razpoznavanje.

Založnikom priporočamo, da se zaradi lažje in boljše identifikacije svojih publikacij in predvsem zaradi mednarodne izmenjave bibliografskih podatkov vključijo v opisani mednarodni sistem označevanja publikacij. Sistem ISSN koristi tako založnikom, knjižnicam, dokumentacijskim centrom, naročniškim agencijam kot tudi drugim organizacijam.

ISSN in črtna koda

Črtna koda je prevod številke ISSN v optično obliko. Za ta namen je bila izbrana črtna koda po standardu EAN 13. Primer črtne kode za mesečno publikacijo z ISSN 1144-875X:

primer črtne kode
sestava črtne kode sestava črtne kode
primer črtne kode issn dekorativna slika

Črtne kode ISSN center ne izdeluje.

ISSN in vrste publikacij

ISSN lahko dobi vsak kontinuirani vir (serijska publikacija ali integrirni vir), in sicer pred začetkom ali kadar koli v času njenega izhajanja, ali pa celo po tem, ko je že prenehala izhajati. Pogoj za dodelitev ISSN že izhajajoči publikaciji pa je, da NUK prejema njen obvezni izvod, na podlagi katerega se lahko dodeli ISSN oznako. Za ISSN lahko zaprosi izdajatelj ali založnik, lahko pa ga dodeli nacionalni center ISSN po lastni presoji. Oznako ISSN pridobijo tudi publikacije na elektronskih medijih, objavljene na zgoščenkah ali na spletu, če imajo značilnosti serijskih publikacij (npr. e-revije in e-časniki ter podatkovne zbirke in spletna mesta s tekočim ali občasnim izhajanjem oziroma dopolnjevanjem). Elektronska publikacija dobi ISSN šele tedaj, ko je publikacija dostopna na spletu.

o ISSN centru

Mrežo ISSN sestavljajo nacionalni centri ISSN, katerih dejavnosti koordinira Mednarodni center ISSN v Parizu. Nacionalni centri se ukvarjajo z registracijo in identifikacijo serijskih publikacij, tako da zanje oblikujejo bibliografske zapise za mednarodno podatkovno zbirko ISSN. Poleg tega dodeljujejo ISSN oznake serijskim publikacijam, ki izhajajo na območju njihove države, večinoma na podlagi obveznega izvoda. Center ISSN za Slovenijo ima sedež v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK). Njegove osnovne naloge so:

  • gradnja baze podatkov o nacionalni produkciji serijskih publikacij;
  • določanje številk ISSN in ključnih naslovov slovenskim serijskim publikacijam;
  • posredovanje številk ISSN založnikom mednarodnih serijskih publikacij;
  • pošiljanje zapisov o slovenskih serijskih publikacijah v mednarodno bazo ISSN;
  • skrb za redakcijo in potrebne popravke zapisov v mednarodni bazi ISSN;
  • posredovanje navodil za izdelavo črtne kode EAN založnikom;
  • svetovanje založnikom v zvezi z oblikovanjem publikacije, označevanjem in povezovanjem.

KAJ JE SERIJSKA PUBLIKACIJA?

Serijska publikacija je kontinuirani vir v tiskani ali netiskani obliki, ki izhaja v zaporednih delih, običajno s številčnimi ali časovnimi oznakami, konec izhajanja pa ni predviden. K serijskim publikacijam štejemo revije, časnike, elektronske revije, letna poročila, zbornike, almanahe, imenike in knjižne zbirke.

KAJ JE INTEGRIRNI VIR?

Integrirni vir je kontinuirani vir v tiskani ali elektronski obliki, ki se dopolnjuje ali spreminja z osvežitvami, ki niso posebej označene, ampak so integrirane v celoto. Integrirni viri so lahko zaključeni ali nezaključeni. Med tiskane integrirne vire sodijo nevezani listi z zamenljivo vsebino, elektronski integrirni viri pa so spletna mesta, s tekočimi ali občasnimi osvežitvami.

KDAJ SE ISSN SPREMENI?

Sprememba naslova publikacije zahteva novo ISSN oznako. Ker je oznaka ISSN vezana izključno na naslov (ime) publikacije, se mora spremeniti, če se naslov publikacije spremeni. Če publikacija v času izhajanja večkrat spremeni naslov, ob vsaki spremembi dobi tudi novo oznako ISSN, ki omogoči njeno pravilno identifikacijo. Spremenjeni naslov serijske publikacije vsakič obravnavamo kot novo publikacijo, čeprav izhaja kot nadaljevanje prejšnje ali je s prejšnjo, kako drugače povezana. Zato pogosto spreminjanje naslovov serijskih publikacij ni priporočljivo. Vsak fizični nosilec dobi svojo ISSN oznako, tudi če je naslov isti. Različne jezikovne izdaje iste publikacije dobijo svojo ISSN oznako.

KAM UMESTIMO ISSN?

Pred številkami mora obvezno stati mednarodna kratica ISSN. Pri elektronskih publikacijah naj bo oznaka ISSN navedena na fizičnem nosilcu oziroma v primeru spletnih publikacij na naslovnem zaslonu publikacije. Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub, UL RS 69/06, 8. člen) določa, da mora biti ISSN številka obvezno navedena v kolofonu. Pri tiskanih publikacijah je priporočljivo, da je oznaka ISSN natisnjena na vidnem mestu, tj. na naslovni strani in na ovoju publikacije.

KAKO JE SESTAVLJEN ISSN?

Oznaka ISSN je sestavljena iz kratice ISSN, ki ji sledita dva niza s štirimi številkami, povezana z vezajem. Oznako ISSN predstavlja prvih sedem številk, osma številka pa je kontrolna. Oznaka ISSN je povezana s standardizirano obliko naslova publikacije, ki se imenuje “ključni naslov”. Ta je večinoma enak naslovu oziroma imenu publikacije, včasih pa mu je potrebno dodati še pojasnilo, ki publikacijo natančneje določa.

ROAD

ROAD (the Directory of Open Access Scholarly Resources) je baza odprtodostopnih znanstvenih kontinuiranih virov, ki imajo dodeljeno ISSN številko. Nastala je pod okriljem mednarodnega ISSN centra (ISSN IC) in ob podpori Unesca. Od leta 2018 je integrirana v spletni portal ISSN IC.

ROAD omogoča brezplačen dostop do bibliografskih zapisov iz ISSN registra za odprtodostopne znanstvene revije, znanstvene knjižne zbirke, konferenčne zbornike, repozitorije z znanstvenimi objavami in znanstvene bloge. Zapisi so obogateni s podatki iz drugih mednarodnih podatkovnih baz (DOAJ, Latindex, The Keepers) in s podatki iz bibliografskih zbirk izvlečkov in podatkov o citiranju (Scopus).

ROAD dopolnjuje Unescov portal GOAP (Global Open Access Portal).

ISSN center Slovenije preko ISSN registra prispeva v bazo ROAD ISSN zapise odprtodostopnih znanstvenih kontinuiranih virov slovenskih izdajateljev.

 

dekorativna slika