Praktična uporaba umetne inteligence v knjižnicah (spletni seminiar)

 

Praktična uporaba umetne inteligence v knjižnicah

Artificial Intelligence Solutions in Libraries

20. oktober 2023

Spletni seminar 
Webinar

[Jump to English]

[Program / Programme]
 

Umetna inteligenca je vse bolj prisotna na vseh področjih človeškega delovanja, vključno s knjižnicami. Pri tem se razvijajo nove rešitve, ki bistveno olajšajo določene knjižnične postopke in procese. Med njimi so: avtomatizacija rutinskih procesov, kot je na primer samodejno razvrščanje knjižničnega gradiva, personalizirane priporočitve knjig in virov glede na informacijske potrebe uporabnikov, napredno iskanje in filtriranje informacij, prepoznavanje različnih podob in zvočnih posnetkov, digitalizacija rokopisov in redkih knjig, upravljanje knjižničnih sistemov, ohranjanje gradiva itd.

Na to temo je 20. oktobra potekal spletni seminar o Praktični uporabi umetne inteligence v knjižnicah. Ob tej priliki smo gostili priznane strokovnjake na področju umetne inteligence in knjižničarstva, ki so z nami delili svoje znanje, izkušnje in najboljše prakse.

Seminar je bil namenjen vsem knjižničarjem, informacijskim strokovnjakom, raziskovalcem in vsem tistim, ki jih zanima, kaj je umetna inteligenca, kako pomembna je kvaliteta podatkov in metapodatkov, ki jih hranimo v knjižnicah, kako strojno učenje vpliva na zaznavo vzorcev ter kako lahko umetna inteligenca izboljša delovanje knjižnic in koristi uporabnikom.

Organizatorji: Iflina Sekcija za informacijsko tehnologijo,  Fundacija Europeana in Narodna in univerzitetna knjižnica

Posnetek spletnega seminarja [Youtube]


Artificial intelligence is becoming increasingly prevalent in all areas of human activity, including libraries. New solutions are being developed to significantly simplify certain library procedures and processes. These include the automation of routine processes, such as automatic categorization of library materials, personalized book and resource recommendations based on user information needs, advanced information search and filtering, recognition of various images and audio recordings, digitization of manuscripts and rare books, library system management, preservation of library materials, and more.

This was the topic of the webinar on the Artificial Intelligence Solutions in Libraries, held on the 20th October 2023. The speakers of the webinar are recognized experts in the fields of artificial intelligence. They shared their knowledge, experiences, and best practices.

This seminar was intended for librarians, information professionals, researchers, and anyone interested in understanding what artificial intelligence is, the importance of data and metadata quality stored in libraries, how machine learning influences pattern recognition, and how artificial intelligence can enhance the functioning of libraries and benefit users.

Organizers: IFLA Section for Information Technology, Europeana Foundation, and the National and University Library of Slovenia

Recording of the Webinar [Youtube]

Program / Programme

PDF presentation / predstavitev

Biography: Dr Edmund Balnaves the CEO of Prosentient Systems (Australia) and an active technologist in the library field.  He is a Division Chair in the International Federation of Library Associations.   He is actively engaged in the software development of open-source systems, AI and discovery for libraries.   His doctoral research was in the area of systematic content reuse and metadata.  His business provides hosted open-source library services, AI-enabled discovery and multi-network library resource sharing systems.  His Inter-Search™ hosted services are used by over 500 libraries in Australia and the Asia Pacific region.

BiografijaDr. Edmund Balnaves je izvršni direktor podjetja Prosentient Systems (Avstralija) in aktiven tehnolog na področju knjižničarstva. Je predsednik oddelka v Mednarodni federaciji knjižničnih združenj (IFLA). Aktivno sodeluje pri razvoju odprtokodnih sistemov, umetni inteligenci in iskalnikih za knjižnice. Njegova doktorska raziskava je bila na področju sistematične ponovne uporabe vsebin in metapodatkov. Njegovo podjetje ponuja gostujoče odprtokodne knjižnične storitve, iskalnike z uporabo umetne inteligence ter večmrežne sisteme za deljenje knjižničnih virov. . Njegove storitve Inter-Search™ uporablja več kot 500 knjižnic v Avstraliji in regiji Azija-Pacifik.

PDF presentation / predstavitev

BiographyA graduate of the History, Heritage and Digital Technologies Master's programme at the Ecole nationale des chartes, Alexandra Adamova joined the Bibliothèque nationale de France in 2014. She is in charge of the Gallica Images project.

BiografijaAlexandra Adamova, diplomantka magistrskega programa zgodovine, dediščine in digitalnih tehnologij na Ecole nationale des chartes, se je leta 2014 pridružila Bibliothèque nationale de France. Vodi projekt Gallica Images.

PDF presentation / predstavitev

Biography: José Eduardo joined the Europeana Foundation in May 2020 as a Machine Learning Engineer in the R&D department. He holds a Bachelor's in Physics and a Master's in Applied Mathematics. His work at Europeana has focused on applying AI for improving data quality and automatic enrichments.

Biografija: Mag. José Eduardo se je pridružil Fundaciji Europeana maja 2020 kot inženir strojnega učenja v oddelku za raziskave in razvoj. Ima diplomo iz fizike ter magisterij iz uporabne matematike. Njegovo delo pri Europeani se osredotoča na uporabo umetne inteligence za izboljšanje kakovosti podatkov in avtomatsko obogatitev.

PDF presentation / predstavitev

BiographyDr Inna Novalija works as a senior researcher and advisor at the Artificial Intelligence Laboratory, Jožef Stefan Institute. She is an expert in research and development in the area of Artificial Intelligence and Data Science. In particular, she is working on utilizing text analysis techniques for modelling and forecasting and data mining techniques for developing applicable tools and technologies. She participated as a team leader and team member in EU projects, national and international projects. In 2012-2013 she was a visiting researcher in Knowledge Media Institute (the Open University, UK), working in the area of Semantic Technologies and Semantic Web with Prof. John Domingue et al. She is a program committee member for international conferences and reviewer for several international journals.

BiografijaDr. Inna Novalija je višja raziskovalka in svetovalka na Laboratoriju za umetno inteligenco pri Inštitutu Jožef Stefan. Je strokovnjakinja na področju raziskav in razvoja umetne inteligence in podatkovne znanosti. Zlasti se ukvarja z uporabo tehnik analize besedil za modeliranje in napovedovanje ter tehnikami rudarjenja podatkov za razvoj uporabnih orodij in tehnologij. Sodelovala je kot vodja in članica ekipe v projektih EU, nacionalnih in mednarodnih projektih. Leta 2012-2013 je bila gostujoča raziskovalka na Inštitutu za znanje in medije (The Open University, Velika Britanija), kjer je delala na področju semantičnih tehnologij in semantičnega spleta s profesorjem Johnom Dominguejem in drugimi. Je članica programskega odbora mednarodnih konferenc in recenzentka za več mednarodnih revij.

PDF presentation / predstavitev

Biography: Dr Andrew Cox is a senior lecturer at the Information School, University of Sheffield, United Kingdom. He is currently the convenor of IFLA's AI Special Interest Group. His main research area has been around the response of the information professions to contemporary societal challenges such as new technologies, increasing managerialism, datafication, changing conceptualisations of learning and a perceived social crisis around well-being. He wrote a report for the UK professional body, CILIP, on The impact of AI, machine learning, automation and robotics on the information professions: https://www.cilip.org.uk/general/custom.asp?page=researchreport. His other publications relating to AI can be found @ https://www.sheffield.ac.uk/is/people/academic/andrew-cox

Biografija: Dr. Andrew Cox je višji predavatelj na Informacijski šoli Univerze v Sheffieldu, Združeno Kraljestvo. Trenutno je koordinator Specialne interesne skupine za umetno inteligenco (AI) pri IFLA. Njegovo glavno raziskovalno področje se osredotoča na odziv informacijskih poklicev na sodobne družbene izzive, kot so nove tehnologije, naraščajoči menedžerializem, podatkovanje, spreminjajoče se konceptualizacije učenja in zaznana družbena kriza v zvezi s počutjem. Napisal je poročilo za britansko strokovno združenje CILIP o vplivu umetne inteligence, strojnega učenja, avtomatizacije in robotike na informacijske poklice: https://www.cilip.org.uk/general/custom.asp?page=researchreport. Njegove druge publikacije v zvezi z umetno inteligenco najdete na: https://www.sheffield.ac.uk/is/people/academic/andrew-cox.

PDF presentation / predstavitev

Biography: Mojca Rupar Korošec comes from the National and University Library (NUK) Slovenia. She has a Ph.D. in Aristotelian ethics and works as a Library Councillor and a member of the NUK Research Group. She is the National and University Library representative to the Slovenian Open Science Community and works as the open science bulletin at the University of Ljubljana.

With the assumption of her editorial role, the journal Library moved to a new online environment.

As the head of the working group (the new RDA Bibliographic Standard Implementation Plan), she was appointed as the EURIG representative from Slovenia to the Committee. She is a member of the IFLA special interest group for AI and also IFLA Europe regional division committee member.

Biografija: Mojca Rupar Korošec prihaja iz Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) Slovenija. Ima doktorat iz aristotelske etike, ima naziv bibliotekarske svetnica in je članica raziskovalne skupine NUK. Je predstavnica Narodne in univerzitetne knjižnice v Slovenski skupnosti za odprto znanost in dela kot urednica biltena za odprto znanost na Univerzi v Ljubljani.

Ko je prevzela vlogo urednice, je revija Knjižnica prešla v novo spletno okolje. Kot vodja delovne skupine NUK za pripravo načrta implementacije novega standarda RDA je bila imenovana za predstavnico Slovenije v odboru EURIG. Je članica posebne interesne skupine IFLA za umetno inteligenco in tudi članica odbora regionalne divizije IFLA za Europo.

 

 

dekorativna slika    dekorativna slika    dekorativna slika