Tretja elektronska izdaja UDCMRF 2011 se nahaja tukaj.
IZBRISANI VRSTILCI V UDCMRF 2006


001.38Napredovanje in spodbujanje znanosti
004.738.12Strani
004.738.2Prenos sporočil med omrežji
004.738.52Pripomočki za iskanje po internetu
009Humanistične znanosti. Umetniški predmeti nasploh
06.011Vrsta
06.012Ustanovitev. Trajanje. Razpustitev
06.013Statuti. Društvena pravila. Pravila, uredbe. Pravna ustanovitev
06.017Sodelovanje z drugimi organizacijami
06.021Položaji
06.023.2Redno članstvo
06.023.6Vpisani člani [abonenti]. Ustanoviteljski člani
06.023.7Častni člani
06.026Pravice in dolžnosti članov
06.027Red
06.028Druge zahteve, ki se nanašajo na člane
06.035Premičnine
06.036Nepremičnine
06.04Upravni, izvršni organi
06.041Funkcije in pooblastila uprave
06.042Generalne skupščine
06.043Upravni sveti in odbori
06.043.1Zbor članov
06.043.2Svet guvernerjev, sindikalistov, upraviteljev, zastopnikov. Častni odbori
06.043.4Splošni in upravni odbori
06.043.5Poslovni odbori. Nadzorni svet
06.043.6Posvetovalni, svetovalni odbori
06.044Predstojništva. Izvršni odbori. Uradniki
06.044.1Imenovanja. Pravice in dolžnosti uradnikov
06.044.2Predsedniki
06.044.3Namestniki. Namestnik predsednika
06.044.4Sekretarji. Generalni sekretarji gospodarske družbe
06.044.5Blagajniki. Vodja financ
06.044.6Drugi člani direktorata
06.044.7Člani izvršnih odborov
06.045Glavni odbori
06.046Uradi. Uslužbenci. Splošna administracija
06.046.1Splošna organizacija uradov. Vršilni oddelki
06.046.11Splošni menedžment. Top menedžment
06.046.12Pomočniki menedžerjev
06.046.126Splošni sekretariat
06.046.13Lokalni menedžment. Področni menedžerji
06.046.2Pridruženi uradi
06.047Proračun, zaloga, organi za finance
06.047.42Proračun, napovedi. Finančno načrtovanje
06.047.47Splošna poraba, izdatki
06.047.6Zbiranje podpisov, prispevkov, članarin, vstopnin
06.047.84Posojila. Subvencije. Podpore
06.048Drugi organi uprave
06.048.2Organi uprave, ki se zanimajo za stike z javnostjo
06.048.6Sodelovanje z drugimi organi
06.048.7Organizacije, ki so pod okriljem neke druge
06.048.8Območne enote in servisi, ki pripadajo glavni organizaciji
06.049Specialni odbori in organi
06.051Delovanja na splošno
06.052Sklepi. Odločitve
06.053Sestanki. Zborovanja. Seje
06.053.2Vabila. Povabila. Obvestila za sestanke
06.053.3Zapisniki
06.053.4Gradivo za diskusijo
06.053.5Dejanski sestanek
06.053.52Komunikacije. Prispevki. Nagovori, govori
06.053.53Diskusije. Razprave
06.053.56Tolmačenje (ustno prevajanje)
06.053.6Predlogi. Sklepi
06.053.7Zapisi, zapisniki. Poročila sestankov
06.053.8Izredni sestanki
06.054Verbalna komunikacija. Diskusije
06.055Publikacije o izvršenih delih
06.055.1Poročila. Bilteni
06.055.2Zbirke tiskanih del
06.055.5Letna poročila
06.055.6Znanstvene razprave, eseji. Zbirke
06.055.8Publikacije za člane
06.056Delitev skupnega premoženja med člane
06.057Posebne prispevki in oprostitve za člane
06.058Dejavnosti, ki zadevajo javnost
06.06Dogodki organizirani s strani organizacij, družb
06.063Tekmovanja
06.064Razstave
06.066Diplome. Certifikati. Spričevala
06.067Izpiti
06.068Podeljevanje nagrad, priznanj
06.07Različni javni dogodki, razstave organizirane s strani organizacij, društev
06.072Običaji. Tradicije. Obredi
06.073Procesije. Parade
06.074Javne predstave, produkcije
06.075Druge javne razstave
06.076Izleti
06.077Sprejemi
06.078Festivali
06.08Osebje organizacij
06.091Zgodovinski dogodki
061.12Akademije
061.14Pisarne
061.21Organizacije itd. s splošnimi delovanjem
061.213Mladinske organizacije
061.215Organizacije za odrasle (s splošnim delovanjem)
061.22Organizacije za širjenje znanja, znanosti in kulture. Znanstvena društva
061.231Organizacije s profesionalnimi cilji. Profesionalna združenja
061.232Družbe, ki jih formirajo posebne družbene skupine
061.233Politične organizacije
061.234Organizacije, ki temeljijo na podlagi ideoloških, filozofskih, verskih prepričanj
061.235Organizacije s humanitarnimi, človekoljubnimi cilji
061.236Ekskluzivne, tajne ali delno tajne organizacije in gibanja
061.236.4Tajne organizacije s kriminalnimi nagnjenji
061.236.5Tajne organizacije s prikritimi interesi
061.236.6Tajna varovana društva, redi, bratovščine
061.237Družabne skupnosti
061.238Združenja s poslovnimi, ekonomskimi interesi
061.239Združenja z ostalimi vrstami skupnih interesov
061.24Odbori. Komisije
061.26Mešane organizacije
061.28Delovne skupine. Učne skupine
061.3Zborovanja. Simpoziji. Kongresi. Konference. Skupščine
061.4Občasne razstave
061.41Splošne mednarodne razstave
061.42Splošne narodne razstave
061.43Specializirane razstave
061.46Potujoče razstave
061.47Bazarji, sejmi brez posebnih komercialnih ciljev
061.48Razstave posameznih izdelkov
061.5Poslovna podjetja
061.6Znanstveni in tehnični zavodi, centri
061.61Ustanove za promocijo na področju znanosti, raziskovanja in razvoja
061.62Specializirane raziskovalne in razvojne ustanove
061.63Observatoriji
061.64Službe za kontrolo, nadzor, analizo in preizkušanje
061.65Centri ali službe za oblikovanje, risanje in izdelovanje
061.66Posvetovalni, svetovalni in informacijski centri, uradi, službe
061.68Centri, službe in mreže za zbiranje podatkov
061.7Slavnosti. Prireditve. Predstavitve
061.75Spominske slovesnosti. Inavguralne slovesnosti. Poklonitve
061.8Druge legalne skupnosti (pravna telesa)
061.88Pripadajoč svobodnim poklicem
061.9Skupine ljudi s skupnimi interesi
061.91Privrženci
061.92Oponenti. Nasprotniki
069.012Muzeji glede na ustanoviteljsko ali vzdrževalno telo
069.013Javni muzeji
069.014Muzeji ustanov ali društev za javno dobro
069.015Višješolski muzeji
069.016Šolski muzeji
069.017Zasebni muzeji
069.02Muzeji glede na vrsto zbirk
069.2Zgradba. Tehnična ureditev
069.21Lega. Sedež
168.51Formalne znanosti
168.52Empirične znanosti
168.521Naravoslovne znanosti
168.522Filozofska področja. Humanistika. Humanistične znanosti
168.53Tako imenovane uporabne znanosti
173.8Dolžnosti gospodarjev in služabnikov
2-425.2Poročna pogodba
27-567Romanja
27-87.2Zgodnja herezija. Herezija iz obdobja svetih očetov
27-87.3Antinomijanizem
27-87.4Gnosticizem in podobne herezije
27-87.4-3Simon Mag
27-87.43Valentin. Valentinijanci
27-87.45Vasilijanci
27-87.46Markion. Markioniti
27-87.47Mani. Manihejstvo
27-87.48Priscilijanci
27-87.52Herezija na naravo Boga in svete trojice
27-87.522Docetizem
27-87.523Montanjarstvo
27-87.524Adopcijanizem
27-87.525Sabilijanizem
27-87.526Arianizem
27-87.527Makedonianizem
27-87.55Herezija o učlovečenju
27-87.553Ebioniti
27-87.554Elkasaiti
27-87.555Nestorijanstvo
27-87.556Monofiziti
27-87.557Eutikianizem
27-87.56Herezije o naravi cerkve in vernikov
27-87.564Novacianizem
27-87.566Donatizem
27-87.568Pelagianizem
27-87.6Herezije iz pozne cerkvene zgodovine
27-87.62Neomaniheja. Gnostične herezije. Dvojna verovanja
27-87.63Pavlinic
27-87.64Katari
27-87.645Bogomili
27-87.67Ikonoklasti
27-87.68Henrikijanci
27-87.7Herezije od 13. - 15. stoletja
27-87.72Hezikasti
27-87.73Joahimiti
27-87.74Flagelanti
27-87.75Berači
27-87.76Wycliffisti
27-87.77Lollardi
27-87.8Herezije od 16. stoletja naprej
27-87.82Janzenisti
27-87.83Utrakisti
27-87.84Husiti
27-87.85Češki soverniki
27-87.9Druge herezije
271.2-726.1Vzhodni patriarhati
271.5Bizantinski obredi
314.06Posebne značilnosti posameznih demografskih pojavov in struktur
314.122Populacionizem
314.122.2Zgodnje teorije prebivalstva
314.122.3Merkantilistične teorije prebivalstva
314.122.4Fiziokratske teorije prebivalstva
314.122.5Kameralistične teorije prebivalstva
314.122.6Nacionalistične, rasne, etnične teorije prebivalstva
314.122.7Verske teorije prebivalstva
314.123Maltuzianske teorije prebivalstva
314.124Biološke teorije prebivalstva
314.125Družbenogospodarske teorije prebivalstva
314.125.2Marksistično-leninistične teorije prebivalstva
314.126Logistične teorije prebivalstva
314.127Teorije optimuma prebivalstva
314.128Teorije demografskega prehoda
314.13Zakoni prebivalstva
314.133Ekonomski zakoni prebivalstva
314.135Zakoni obnavljanja, reprodukcije prebivalstva. Zakoni naravne rasti
314.137Zakoni porazdelitve prebivalstva
314.143Ekonomska demografija
314.144Biodemografija. Demografija zdravstvenega stanja in fizičnih parametrov prebivalstva
314.145Socialna demografija
314.146Demografija družine
314.148Zgodovinska demografija
314.152Prebivalstvena politika glede na politične institucije ali odgovorne organizacije
314.153Prebivalstvena politika glede na stopnjo regulacije
314.154Prebivalstvena politika glede na razvoj prebivalstva
314.156Prebivalstvena politika glede na etnične in nacionalistične vidike
314.156.2Politika do narodnosti
314.156.3Rasna prebivalstvena politika
314.156.32Rasistična prebivalstvena politika
314.156.33Protirasistična prebivalstvena politika
314.156.5Politika genocida
314.17Dejavniki demografskih pojavov in njihovi učinki na družbeni in gospodarski razvoj
314.18Demografski položaj. Soodvisnost gospodarskih, socialnih in demografskih pojavov
314.182Eksplozija prebivalstva
314.186Oblike obnavljanja (reprodukcije) prebivalstva
314.186.2Prvotna oblika obnavljanja prebivalstva
314.186.3Sodobna oblika obnavljanja prebivalstva
314.186.4Prehodne oblike obnavljanja prebivalstva
314.3Rodnost
314.32Rojstva
314.32.06Zakonitost rojstev
314.32.062Zakonska rojstva
314.32.063Izvenzakonska rojstva
314.322Predčasna rojstva
314.323Mrtvorojeni
314.324Živorojeni
314.33Rodnostno vedenje
314.332Plodnost. Naravna rodnost
314.335Uravnavanje rojstev
314.335.2Načrtovanje rojstev. Omejevanje rojstva
314.335.22Načrtovanje rojstev s tradicionalnimi metodami
314.335.23Načrtovanje rojstev z umetno prekinitvijo nosečnosti (namerni splavi)
314.335.24Načrtovanje rojstev s stalno vzdržnostjo. Načrtovanje rojstev z varnimi dnevi
314.335.25Načrtovanje rojstev s kontracepcijskimi metodami
314.335.26Načrtovanje rojstev s sterilizacijo
314.335.7Spodbujanje rojstev
314.336Načrtovanje družine
314.336.2Idealno število otrok
314.336.3Zaželeno število otrok
314.336.4Dejansko število otrok
314.336.5Število preživelih otrok
314.336.6Posvojitev
314.35Spol novorojenčka
314.36Večkratna rojstva
314.37Število rojstev. Rodnost. Življenjski cikli družin
314.372Velikost družine
314.372.2Družine brez otrok
314.372.4Družine glede na število otrok
314.372.41Družine z enim otrokom
314.372.42Družine z dvema otrokoma
314.372.43Družine s tremi ali več otroki
314.373Red rojstva
314.374Razmaki, intervali med porodi
314.375Življenjski cikli družin
314.375.4Poročeni pari ali skupnosti brez otrok doma
314.375.42Pari brez otrok. Družine brez otrok
314.375.44Pari z otroki, toda ne doma
314.375.6Poročeni pari ali skupnosti z otroki doma
314.38Statistika rodnosti. Stopnje plodnosti. Stopnje rodnosti
314.4Smrtnost. Obolevnost in invalidnost
314.42Smrtnost
314.422Smrtnost po starosti
314.422.2Smrtnost dojenčkov (smrt v prvem letu življenja)
314.422.3Smrtnost pri drugih starostih
314.422.6Diferencialna smrtnost
314.424Vzroki smrti
314.424.2Samomor
314.44Obolevnost in invalidnost
314.47Pričakovano trajanje življenja
314.48Statistika smrtnosti. Stopnje smrtnosti
314.5Poročnost. Zakonska zveza. Izvenzakonska skupnost
314.5.06Zakonitost zakonskih zvez
314.5.062Zakonite zakonske zveze
314.5.063Skupnosti. Izvenzakonske skupnosti
314.52Starost partnerjev ob sklenitvi prve zakonske zveze ali izvenzakonske skupnosti
314.53Starostna razlika med partnerjema pri sklenitvi zakonske zveze ali izvenzakonske skupnosti
314.54Pogoji za zakonsko zvezo ali izvenzakonsko skupnost
314.542Najnižja starost ob sklenitvi zakonske zveze ali izvenzakonske skupnosti
314.543Preprečevanje sklenitve zakonske zveze. Zakonski zadržki
314.544Prisilne sklenitve zakonskih zvez
314.545Zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost glede na število partnerjev
314.545.2Monogamija
314.545.4Poligamija
314.546Zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost med sorodniki
314.548Endogamija in eksogamija
314.548.2Endogamija: zakonska zveza med člani iste skupine prebivalstva
314.548.3Eksogamija: zakonska zveza izven skupine prebivalstva ali družine
314.55Razpad, razveza zakonske zveze ali izvenzakonske skupnosti
314.552Konec zakonske zveze ali izvenzakonske skupnosti s smrtjo partnerja. Ovdovelost. Vdovstvo
314.554Ločitev. Razveza
314.556Ponovna sklenitev zakonske zveze
314.56Trajanje zakonskih zvez ali izvenzakonskih skupnosti
314.57Samskost. Neporočenost
314.58Statistika poročenosti in razveznosti (zakonskih zvez ali izvenzakonskih skupnosti)
314.582Statistika poročnosti. Stopnje poročnosti
314.585Statistika razveznosti. Stopnje razveznosti
314.6Družine. Gospodinjstva
314.62Gospodinjstva, sestavljena iz jedrnih (nuklearnih) družin
314.62.06Gospodinjstva, sestavljena iz jedrnih družin in drugih oseb, ki ne pripadajo družini
314.622Gospodinjstva, sestavljena iz ene jedrne družine
314.622.2Gospodinjstva, sestavljena iz popolnih družin (navzoča oba partnerja)
314.622.22Gospodinjstva brez otrok
314.622.4Gospodinjstva, sestavljena iz nepopolnih družin (en partner z otroki)
314.624Gospodinjstva, sestavljena iz dveh ali več jedrnih družin
314.624.2Gospodinjstva, sestavljena iz sorodnih jedrnih družin
314.624.4Gospodinjstva, sestavljena iz nesorodnih jedrnih družin
314.63Gospodinjstva, sestavljena iz alternativnih oblik družine
314.64Gospodinjstva, nesestavljena iz družin
314.642Gospodinjstva, sestavljena iz ene osebe
314.643Gospodinjstva, sestavljena iz dveh ali več oseb
314.68Statistika gospodinjstev
314.7Selitev. Migracije
314.72Notranja selitev
314.722Priselitev
314.723Odselitev
314.724Diferencialna notranja selitev
314.727Selitev med mesti in podeželjem
314.727.2Selitev v mesto
314.727.3Selitev na podeželje
314.728Statistika in stopnje notranje selitve
314.74Meddržavna, mednarodna selitev. Zunanja selitev
314.742Priselitev [Imigracija]
314.743Odselitev [Izselitev. Emigracija]
314.744Diferencialna mednarodna selitev
314.745Zamenjava prebivalstva
314.745.2Ekspatriacija
314.745.3Vrste selivcev, migrantov
314.745.4Repatriacija
314.746Prehodna selitev
314.747Ponovna odselitev. Reemigracija
314.748Statistika in stopnje meddržavne selitve
314.8Gibanje, rast in upadanje prebivalstva
314.8.061Gostota prebivalstva
314.8.062Sestavine gibanja prebivalstva
314.8.063Neto priselitev. Umetno povečevanje in zmanjševanje
314.82Povečevanje, rast prebivalstva
314.83Zmanjševanje, upadanje prebivalstva
314.84Stabilno in stacionarno prebivalstvo
314.85Optimalno prebivalstvo
314.86Prenaseljenost
314.87Upadanje prebivalstva. Depopulacija
314.88Statistika rasti prebivalstva
314.882Stopnje povečevanja
314.883Stopnje obnavljanja
314.9Sestava in porazdelitev prebivalstva
314.92Sestava in porazdelitev prebivalstva po kraju rojstva ali prebivališča
314.922Sestava in porazdelitev prebivalstva po kraju rojstva
314.923Sestava in porazdelitev prebivalstva po stalnem prebivališču (de jure)
314.924Sestava in porazdelitev prebivalstva po dejanskem prebivališču (de facto)
314.925Sestava in porazdelitev prebivalstva po kraju rojstva in prebivališča
314.925.2Avtohtoni prebivalci (ljudje, katerih kraj prebivališča je tudi njihov kraj rojstva)
314.925.3Neavtohtoni prebivalci (ljudje, katerih kraj prebivališča ni njihov kraj rojstva)
314.927Klateži. Potepuhi
314.93Sestava in porazdelitev prebivalstva po gospodarskih in socialnih značilnostih
314.96Spolna sestava in porazdelitev. Razmerje med spoloma
323.32Meščanstvo. Srednji sloj. Kmetje. Svobodni poklici
323.331Zaposleni
323.332Delavci
323.333Kmetijski delavci
323.34Sužnji. Tlačani
323.35Duhovščina
323.37Uradniki
330.14.01Teorije kapitala. Koncept in definicija kapitala
330.322.01Teorija investicij
330.322.011Investicijski kriteriji
330.322.014Obseg investiranja
330.322.014.2Bruto investicija
330.322.014.3Neto investicija
330.322.014.6Investicijska kvota
330.33.01Poslovni trendi in teorija krize
330.33.012Ciklično gibanje. Oscilacija poslovnih trendov. Trgovinski cikel. Poslovni cikel. Gospodarski cikel. Pojav cikla
330.33.015Vzroki, nastanek cikličnih gibanj
330.34.01Teorija ekonomskega razvoja
330.34.011Definicija ekonomskega razvoja
330.34.014Vrste razvoja v ekonomiji
330.34.014.1Stagnirajoče gospodarstvo
330.34.014.2Razvijajoče se gospodarstvo
330.35.01Teorije rasti
330.35.011Koncept in definicija ekonomske rasti
330.36.01Teorija ravnotežja
330.36.012Statično ravnotežje. Dinamično ravnotežje
330.36.012.2Statično ravnotežje
330.36.012.4Dinamično ravnotežje
330.5.051Kalkulacija
330.5.055.2Naraščanje
330.5.055.3Upadanje
330.5.055.4Stagnacija
331.5.024.5Program zaposlovanja. Program trga delovne sile
331.5.024.52Predvidevanje potreb po kadrih
331.5.024.54Načrtovanje delovna sile ali kadrovsko načrtovanje
332.01Teorija. Doktrina. Osnove
332.012Vrste. Oblike. Strukture. Področja. Panoge. Sistemi in ureditve
332.012.2Glede na družbenoekonomski sistem
332.012.23V tržnem gospodarstvu
332.012.24V planskem gospodarstvu
332.012.3Glede na vrsto in obliko lastnine in vire financiranja
332.012.32Zasebno
332.012.322V lasti posameznika, družine, družabnikov
332.012.324V lasti korporacij, organizacij, inštitucij
332.012.327Samostojna lastnina s strani pravne ali fizične osebe
332.012.328Neodtujljiva lastnina nepremičnin s strani cerkvene ustanove ali podjetja
332.012.33Javna lastnina
332.012.332Državna lastnina
332.012.334Občinska. Pokrajinska. Lokalna oblast
332.012.34Skupna lastnina
332.012.35Družbena (financirana iz javnih sredstev)
332.012.36Mešana lastnina
332.02Politika. Načrtovanje. Nadzor. Ukrepi. Instrumenti
332.021Politika
332.021.8Reforme
332.024Vidiki uravnavanja
332.024.2Prosto
332.024.3Nadzorovano. Vezano
332.025Vpliv na splošno. Ukrepi in instrumenti. Poseganje v gospodarsko življenje
332.025.1Vpliv preko administrativnih ukrepov
332.025.12Urejanje. Kontrola v smislu usmerjanja, omejevanja
332.025.13Nadzor
332.025.15Dovoljenje
332.025.16Omejevanje. Prepovedi
332.025.2Poseganje v lastništvo
332.025.26Sprememba privatnega v javno lastništvo
332.025.27Prenos v državno lastnino. Nacionalizacija
332.025.28Privatizacija. Denacionalizacija
332.05Dinamični vidiki. Kakovostni in količinski vidiki. Spremembe
332.053Poravnava. Ravnovesje
332.053.2Motnje ravnovesja
332.053.22Aktivne
332.053.23Pasivne
332.055Količinske spremembe
332.055.2Rast. Naraščanje. Širjenje. Višanje. Stopnjevano višanje
332.055.3Upadanje. Zmanjšanje. Padanje. Krčenje. Nazadujoč ali regresiven
332.055.4Nespremenjeno. Konstantno. Stagnirajoče
332.056Velikost. Obseg. Količina. Prihodek
332.056.2Veliko
332.056.3Srednje veliko. Povprečno
332.056.4Majhno. Redko
332.056.5Zelo majhno. Nepomembno ali nevredno
334.01Teorija
334.012Različni vidiki oblik gospodarskih organizacij
334.012.2Oblike organizacij glede na družbenoekonomski sistem
334.012.23Oblike organizacij v tržnem gospodarstvu
334.012.24Oblike organizacij v centralno planskem gospodarstvu
334.012.3Oblike organizacij glede na lastništvo
334.012.32Zasebno lastništvo
334.012.33Javno lastništvo
334.012.34Kooperativno lastništvo. Kolektivno lastništvo
334.012.35Mešano (javno in zasebno) lastništvo
334.012.4Oblike organizacij glede na poslovni namen
334.012.42Zasebne profitne organizacije
334.012.44Javne profitne organizacije
334.012.46Neprofitne organizacije
334.012.5Oblike organizacij glede na stopnjo neodvisnosti partnerjev
334.012.52Popolna odvisnost
334.012.54Omejena neodvisnost
334.012.56Neodvisnost
334.012.6Oblike organizacij glede na velikost
334.012.61Korelacija med velikostjo in ostalimi faktorji. Ekonomija obsega
334.012.62Velika podjetja
334.012.63Srednje velika podjetja
334.012.64Majhna podjetja
334.012.65Zelo majhna podjetja
334.012.7Porazdelitev moči odločanja v poslovnih organizacijah
334.012.72Centralizacija
334.012.74Decentralizacija
334.012.8Porazdelitev virov v poslovnih organizacijah
334.012.82Koncentracija. Integracija
334.012.84Dekoncentracija. Nepovezanost
334.02Program. Načrtovanje. Nadzor. Ukrepi. Instrumenti
334.021Program glede na obliko poslovne organizacije ali kooperacije
334.024Vpliv
334.025Administrativni ukrepi
334.027Materialna podpora
334.028Moralna podpora
336.01Teorija
336.011Zasnova ali zamisel
336.012.23V tržnem gospodarstvu
336.012.24V centralno planskem gospodarstvu
336.018Posamezne teorije
336.02Denarna politika. Fiskalna politika
336.025Upravni ukrepi in instrumenti
336.027Materialna razporeditev. Ekonomski instrumenti in spodbude
336.051Mera velikosti
336.055Zneski. Spremembe
336.055.2Povišanja
336.055.4Znižanja
336.1.07Finančni organi
336.5.018Posamezne teorije razvoja porabe
336.5.018.12Teorije o razvoju ravni porabe
336.5.018.14Teorije o razvoju strukture porabe
336.5.02Upravljanje z javnimi izdatki
336.71.078.3Nadzor nad bankami
336.717.061Redne bančne operacije. Transakcije denarnih sredstev
336.717.063Dodatne, občasne bančne operacije. Razen kreditnega poslovanja
336.76.066Borzne kotacije
336.763.061.71Vrednostni papirji, ki prinašajo donos v obliki obresti
336.763.061.72Vrednostni papirji, ki ne prinašajo donosa v obliki obresti
336.763.3.067.8Krediti z nespremenljivo vrednostjo
336.764.061Vrste poslov
336.764.061.1Transakcije v dobro [transakcije kjer je neto zaslužek prodaje večji od neto stroškov nakupa]
336.764.061.2Transakcije v breme [transakcije kjer je neto zaslužek prodaje nižji od neto stroškov nakupa]
336.764.061.3Nekreditne menjalne transakcije
336.764.061.6Opravnina ali nagrada za posredniške ali zastopniške posle
336.77.01Teorija kredita
336.77.067Vrste kredita glede na ročnost in tveganje
336.77.067.21Kratkoročni kredit. Trg denarja
338.012Gospodarske panoge na splošno
338.054.23Izguba v gospodarstvu
338.12.015Vzroki poslovnih ciklov
338.12.017Raziskave in napovedovanja poslovnih ciklov
338.22.01Teorija gospodarske politike
338.246.025Administrativni ukrepi in instrumenti
338.246.025.2Regulacija. Nadzor. Inšpekcija
338.246.025.3Licence. Dovoljenja. Zaščita
338.246.025.87Nacionalizacija
338.246.025.88Denacionalizacija. Privatizacija
338.246.027Materialno poseganje. Ekonomski vzvodi. Ekonomske spodbude
338.246.028Moralna podpora
338.34.055.2Rast proizvodnje
338.34.055.3Padec proizvodnje
338.34.055.4Stabilna proizvodnja
338.35.053.2Hiperprodukcija
338.35.053.3Nezadostna proizvodnja
338.43.01Ekonomika kmetijstva. Teorija agrarne in živinorejske politike
338.43.02Živinorejska politika
338.439.01Teorija ekonomije pridelave in dobave hrane
338.439.02Prehrambena politika
338.439.053Uravnoteženje v ekonomiji proizvodnje in dobave hrane
338.439.053.1Ravnovesje
338.439.053.2Presežek
338.439.053.3Primanjkljaj
338.5.01Teorije cen
339.13.01Teorija in osnove trga
339.13.012Vrste trgov. Struktura trgov
339.13.012.1Transparentnost trga. Jasnost tržnih trendov
339.13.012.42Svobodni trg. Trg s popolno konkurenco
339.13.012.43Nadzorovan trg. Trg z omejeno konkurenco
339.13.012.432Oligopolni trg
339.13.012.434Monopolni trg
339.13.017Tržne analize. Tržne raziskave
339.13.024Vplivanje na trg
339.13.025Tržni posegi preko administrativnih ukrepov. Intervencije
339.13.025.2Kontrole. Nadzor
339.13.025.3Odobritev. Dovoljenja. Licence. Zaščita
339.13.025.4Omejitve. Prepovedi. Ovire trgovanja. Zaprtje
339.13.025.5Določanje kvot. Kvote. Porazdelitev
339.13.025.87Vzeti in narediti državno lastnino. Nacionalizacija
339.13.025.88Vračanje k zasebnemu lastništvu. Denacionalizacija. Privatizacija
339.13.027Materialna pomoč
339.13.028Moralna podpora
339.13.053Tržno ravnovesje
339.13.053.1Motnje tržnega ravnovesja
339.15.054.22Kosmati dobiček iz prodaje
339.15.054.23Izguba iz poslovanja
339.16.012.23Trgovanje v tržnem gospodarstvu
339.16.012.24Trgovanje v planskem gospodarstvu. Socialistično trgovanje
339.16.012.32Zasebno trgovanje
339.16.012.332Državno trgovanje
339.16.012.34Kooperativno trgovanje
339.5.01Teorija zunanje trgovine
339.5.012Sistemi in ureditve zunanje trgovine
339.5.012.23Sistemi zunanje trgovine v tržnem gospodarstvu
339.5.012.24Sistemi zunanje trgovine v planskem gospodarstvu
339.5.012.42Svobodna trgovina
339.5.012.435Protekcionizem
339.5.012.438Imperialistični protekcionizem. Kolonialni trgovski sistem
339.5.025.7Politika najbolj priljubljene države
339.5.053Mednarodni položaj države v blagovni menjavi
339.5.057.7Menjalni odnosi v zunanji trgovino. Pogoji poslovanja
339.543.027.2Prosto carinske cone
339.544.025Administrativni ukrepi v zunanji trgovini
339.56.055Promet zunanje trgovine
339.7.01Teorija
339.7.012Sistemi, ureditve mednarodnih financ
339.72.053Plačilna bilanca
339.72.053.1Tuj dolg. Plačilno bilančni primanjkljaj
339.743.053Ravnovesje deviznih tečajev
339.743.053.2Precenjenost
339.743.053.3Podcenjenost
339.9.01Teorija mednarodne ekonomike
339.9.012Sistemi, ureditve mednarodnih ekonomskih odnosov
339.9.012.23Mednarodni ekonomski sistemi v tržnem gospodarstvu
339.9.012.24Mednarodni ekonomski sistemi v planskem gospodarstvu
339.9.012.42Svobodna trgovina
339.9.012.421Liberizacija trgovine
339.9.012.435Protekcionizem
339.9.012.436Avtarkija ali zaprto gospodarstvo. Samozadostno gospodarstvo
339.9.012.438Kolonialni in neokolonialni sistemi
339.9.012.438.2Kolonialni sistem
339.9.012.438.4Neokolonialni sistem
342.585Obrambni sveti
355/359]-5/-9 
355.233.21Tehnično izobraževanje
355.233.22Telesna vzgoja. Vadba. Šport
355.233.23Moralno in religiozno izobraževanje. Življenje v prostem času
37.014.14Splošna šolska obveznost. Obvezno šolanje
37.014.15Organizacija šolstva
37.014.51Politična pristranost. Politična nepristranost
37.014.521Verske šole
37.014.522Laične šole
37.014.529Antiklerikalni, protiverski, ateistični vplivi v šoli
37.014.63Lokalni, občinski nadzor. Šolski odbori, šolski sveti. Organi upravljanja in vodenja
37.014.64Posvetovalni organi staršev. Skrbniške ustanove in skladi. Šolski skladi
37.014.65Šolski sveti in komisije. Upravljavski organi
37.014.7Vzgojnoizobraževalno delo in javnost. Vključevanje šole v javno življenje
37.015.1Pedagoška klimatologija
37.015.2Pedagoška antropologija in biologija. Genetika
37.015.4Pedagoška sociologija
37.015.6Pedagoška ekonomija. Ekonomija vzgoje in izobraževanja
37.017.7Vzgoja za življenje v človeški družbi
37.017.91Znanstveni/tehnični cilji
37.017.92Humani, intelektualni cilji
37.017.93Moralni/verski cilji
37.018.2Vzgoja in izobraževanje v šoli
37.018.26Stališče staršev do šole
37.018.262Vzgojnoizobraževalni nasveti staršem. Izobraževanje staršev
37.018.264Srečanja, sestanki staršev. Odprti dnevi
37.018.265Starševske organizacije. Združenja staršev in učiteljev
37.018.52Stalne šole
37.018.554Šole, na katerih poučujejo v tujih jezikih
37.018.57Šole za praktično usposabljanje
37.018.7Izobraževanje s praktičnim izkustvom. Posredno funkcionalno izobraževanje
37.025Metode za razvijanje duševnih, razumskih, domišljijskih sposobnosti
37.03Oblikovanje razuma in osebnosti
37.031Splošno usposabljanje
37.032Oblikovanje in razvoj osebnosti
37.032.2Osebnostna vzgoja
37.032.5Vzgoja v naravi (šola v naravi)
37.033Vzgoja in izobraževanje s pomočjo naravoslovnega pouka in opazovanja
37.034Moralna vzgoja
37.035.1Vzgoja za poštenost in pravičnost
37.035.2Vzgoja za medsebojno pomoč
37.035.3Vzgoja in izobraževanje za delo, zaposlitev
37.035.4Politična in državljanska vzgoja (pouk)
37.035.6Narodnostna, domoljubna vzgoja
37.035.8Pacifistična vzgoja [Vzgoja za mir in nenasilje]
37.035.91Izbira vodje. Usposabljanje za vodenje in upravljanje
37.036Umetnostna vzgoja. Razvijanje kreativnih sposobnosti
37.037Razvijanje duševnih sposobnosti, koncentracije itd.
37.042.1Telesna sposobnost
37.044.2Kratko (najkrajše možno) trajanje
37.044.3Povprečno trajanje
37.044.4Dolgo (najdaljše možno) trajanje
37.044.5Optimalno trajanje
37.044.6Predpisano trajanje
37.046.1Posamezne stopnje
37.046.12Nižje stopnje. Nižje šole
37.046.14Srednje stopnje. Srednje šole
37.046.16Višje stopnje. Višje/visoke šole
37.046.2Do zaključka prve stopnje izobraževanja
37.046.3Od prve do druge stopnje izobraževanja
37.046.4Nad drugo stopnjo izobraževanja
37.047Organizacijska delitev glede na poklic, poklicno pot/bodočo kariero
37.048.2Pedagoško usmerjanje [svetovanje]
37.048.3Svetovanje glede izobraževanja
37.048.4Poklicno usmerjanje. Svetovanje glede poklicne poti v šolah
37.05Finančni viri za vzdrževanje šol
37.057Javne šole. Državne šole. Šole, ki jih vzdržujejo lokalne skupnosti
37.058Zasebne šole
37.061Socialne razmere. Socialno ozadje
37.065Zakonske zveze študentov. Problemi poročenih študentov
37.068Izvenšolsko, prostovoljno socialno delo
37.08Kadrovske zadeve. Osebje
371Organizacija vzgoje in izobraževanja
371.1Upravljanje in vodenje vzgojnoizobraževalnih zavodov
371.11Vodstvo [ravnateljstvo] vzgojnoizobraževalnih zavodov. Šolska uprava
371.111Uprava. Vodstvo
371.112Skrbniki. Upravitelji
371.113Vodstvo. Ravnateljstvo
371.12Organiziranje, vodenje učnega in drugega osebja
371.121Pedagoški svetovalci. Strokovnjaki
371.122Učiteljske konference
371.123Pedagoške kvalifikacije, diplome
371.13Strokovno izpopolnjevanje učiteljev in vzgojiteljev
371.132Pedagoško in psihološko izpopolnjevanje
371.133Praktično izpopolnjevanje in usposabljanje. Pedagoška praksa
371.134Specializirano izpopolnjevanje in usposabljanje
371.135Osebnostni (ali individualni) dejavniki v vzgoji in izobraževanju
371.136Ocenjevanje, evalvacija učiteljev in vzgojiteljev
371.14Nadaljnji razvoj in izpopolnjevanje učiteljev in vzgojiteljev
371.15Položaj v poklicni skupini. Položaj v družbi. Profesionalni standardi. Javna podoba
371.16Združenja učiteljev in vzgojiteljev. Urejena šolska in izobraževalna politika
371.2Organizacija vzgojnoizobraževalnega dela
371.21Organizacija pouka glede na učence, učitelje, šole
371.212Učenec, študent, šolar
371.212.1Vpis. Sprejem. Včlanjenje
371.212.2Selekcija
371.212.3Sposobnosti in vrsta šole. Razvrstitev
371.212.5Vrste učencev, študentov
371.212.51Redni učenci in študenti
371.212.52Začasni ali gostujoči učenci in študentje. Udeleženci tečajev itd.
371.212.7Napredek učenca v šoli. Prehajanje
371.212.71Hitri napredek. Dvojno napredovanje
371.212.72Zaostajanje v učenju. Ponavljanje razreda
371.212.74Menjava šol. Možnost prestopa v druge šole
371.212.8Zaključek šolanja. Izstop učenca/dijaka iz šole
371.213Razporeditev obveznosti med učnim osebjem
371.213.1Razredni učitelji [razredniki]. Vodenje razreda
371.213.2Učitelji, ki spremljajo oddelke oz. skupine učencev skozi več razredov, stopenj. Mobilnost učiteljev
371.213.3Učno osebje, ki se ukvarja predvsem z vzgojo in izobraževanjem. Učitelji. Mentorji. Tutorji
371.213.5Nadomestni učitelji. Namestniki. Začasno nadomeščanje
371.213.8Timsko poučevanje. Pouk s skupino učiteljev
371.214Učni programi. Učni načrti. Urniki. Časovna razporeditev učne snovi, predavanj
371.214.1Vrste programov. Učni načrt. Objave v prospektih
371.214.11Vrsta programa
371.214.112Predmetni programi
371.214.114Programski osnutek, ogrodje. Vodilna načela in pravila
371.214.115Individualni program. Programi dela
371.214.116Razporeditev predmetov. Letni učni načrt. Semestrski učni načrt
371.214.12Razporeditev učne snovi v programu
371.214.14Šolski učni načrt
371.214.15Prospekti. Javno objavljeni programi
371.214.18Obvezni predmeti
371.214.19Izbirni predmeti
371.214.2Podrobni programi za posamezne predmete
371.214.27Urnik. Časovna razporeditev učne snovi, predavanj
371.214.4Učni programi ali načrti izbirnih predmetov
371.214.41Obvezni predmeti. Izbirni/obvezni predmeti. Izbirni predmeti
371.214.43Strokovno področje. Specializacija
371.214.46Pouk temeljnih predmetov
371.214.5Programi za kombinirane tečaje
371.214.6Preobremenitev učnega načrta
371.215.5Seznami učencev ali študentov
371.217Urejanje socialnih vprašanj. Denarna sredstva učencev
371.217.1Pot v šolo
371.217.2Šolska prehrana [obroki]. Šolske kuhinje. Jedilnice
371.217.3Organizirane dejavnosti med počitnicami
371.217.4Denarna sredstva učencev
371.217.42Dotacije. Subvencije. Štipendije
371.217.43Izobraževalne podpore ali štipendije
371.217.44Podpore ali štipendije za potovanja
371.217.46Zaslužki [dohodki] učencev
371.217.5Študijsko gradivo, knjige itd., ki so na posojo
371.217.6Brezplačno študijsko gradivo, knjige itd.
371.217.7Brezplačna oblačila, uniforme itd.
371.219Uporaba šol za nešolske dejavnosti
371.22Šolnine. Pristojbine. Učnine
371.23Razdelitev šolskega leta. Šolski semestri
371.233Izleti. Potovanja. Ekskurzije. Študijski obiski (doma in v tujini)
371.235Šolske počitnice. Začasno zaprtje šole
371.239Šolske proslave, komemoracije
371.25Trajanje študija. Navzočnost v razredu
371.252Velikost razredov. Število. Navzočnost. Razmerje med učenci in učitelji. Prenapolnjeni razredi
371.253Trajanje šolanja, študija
371.255Paralelni razredi [paralelke]. Razdeljeni razredi. Posebni razredi
371.256Brezplačno delo v razredu
371.26Ocenjevanje in preverjanje napredka učencev
371.261Ocene. Točke. Krediti
371.262Šolska poročila
371.263Testi učinkovitosti in uspešnosti. Kombinirane metode ocenjevanja
371.264Metode za psihološko razumevanje učencev
371.266Metode opazovanja za ocenjevanje osebnosti
371.267Šolska dokumentacija. Dosjeji učencev. Personalni seznami
371.268Ustno in pisno komuniciranje med učitelji in učenci
371.27Izpitni sistem. Tekmovanje
371.274Ustni izpiti. Ustni preizkusi
371.275Pisno preverjanje. Pisni izpiti. Testi
371.276Praktični izpiti, preizkusi
371.277Izpiti pod posebnimi pogoji
371.277.2Nadomestni izpiti, testi
371.277.3Zunanji izpiti
371.277.6Ponavljanje izpitov. Popravni izpiti
371.279.1Izprašanci [Kandidati]
371.279.2Izpraševalci. Izpitne komisije
371.279.5Izpitni pogoji, zahteve
371.279.6Izpitne pole. Vprašanja, problemi
371.279.7Ocenjevanje
371.279.8Izpitna potrdila. Spričevala. Diplome
371.3Učne metode in postopki. Metodika pouka. Oblike pouka
371.31Oblike pouka na splošno
371.311Individualni pouk. Skupinski pouk
371.311.1Individualni pouk
371.311.3Delo v skupinah. Študijske skupine
371.311.4Skupinsko delo. Timsko delo
371.311.5Razredni pouk
371.314Skupinski pouk
371.314.6Samostojno učenje izven normalne specializacije. Projektna metoda. Aktivna metoda
371.315Pouk glede na obravnavo učne snovi
371.315.1Z neposrednim opazovanjem
371.315.2Z interpretacijo, opisovanjem
371.315.4Z razlago
371.315.6Formativni pouk
371.315.7Programirani pouk
371.32Učne ure. Šolsko delo
371.321Delo učitelja. Poučevanje [podajanje snovi]
371.321.1Organizacija učne ure
371.321.2Priprava učne ure
371.321.7Delo učitelja (naloge itd.)
371.321.8Popravljanje napak. Prepoznavanje napak in posebnih problemov
371.322Delo učencev, študentov
371.322.1Domače naloge
371.322.2Delo v razredu
371.322.4Govorne vaje, predavanja, ki jih izvajajo učenci in študenti (v razredu)
371.322.5Izbirno, fakultativno delo. Prostovoljne dejavnosti
371.322.7Razumevanje in memoriranje naučene snovi. Zapiski. Beležke. Mnemotehnike/tehnike za urjenje spomina
371.322.9Sodelovanje pri pouku, učnih urah
371.33Ustni pouk
371.331Predavanja
371.332Nadzorovane razprave. Diskusije
371.333Avdiovizualne metode
371.334Metode diskusije. Seminarji
371.335Vizualni pouk. Opazovanje
371.336Tečaji. Predavanja
371.38Vzgoja in izobraževanje s pomočjo praktične dejavnosti
371.381Ročno delo. Delo v delavnici. Ročne spretnosti
371.382Igra. Igre
371.383Kulturne, umetniške prireditve
371.384Tekmovanja. Tekme
371.385Samostojnost, samozaupanje v praktičnih dejavnostih. Iniciativnost. Podjetnost
371.385.1Iskanje literature in informacij v knjižnicah in informacijskih centrih
371.385.4Kombinirane ali skupne raziskave, ki jih izvajajo razredi, skupine, šole
371.385.6Šolski časopisi, glasila
371.385.7Mladinsko podjetništvo (namišljeno ali resnično, npr. banke)
371.386Samostojnost, samozaupanje v razmerju do zunanjega sveta
371.387Zbirateljstvo (kot izobraževalna aktivnost)
371.388Praktično delo. Laboratorijsko delo. Eksperimenti
371.39Ostale metode in oblike pouka
371.398Dodatni pouk. Dodatna pomoč
371.4Sistemi vzgoje in izobraževanja
371.5Šolski red in disciplina
371.51Šolski pravilniki. Pravila obnašanja in ravnanja. Dolžnosti in pravice učencev
371.52Navzočnost in odsotnost. Točnost in zamujanje. Pravila glede navzočnosti. Izostajanje
371.53Spodbude. Nagrade
371.54Kazni. Disciplinski ukrepi
371.542Disciplinski postopki
371.543Uveljavljanje discipline
371.543.2Ukori. Graje. Izključitve
371.543.3Kazenske [kaznovalne] naloge
371.543.4Pridrževanje, pridržanje
371.543.5Preklic posebnih pravic
371.543.6Ukor pred izključitvijo. Consilium abeundi
371.543.7Oddvojitev, segregacija in začasna odstranitev
371.543.72Oddvojitev, segregacija motečih učencev
371.543.74Začasna izključitev. Začasna odstranitev. Začasna izključitev z univerze
371.543.8Trajna izključitev
371.55Telesno kaznovanje
371.57Učenci, ki so odgovorni za vzdrževanje reda. Reditelji
371.59Sodelovanje učencev pri upravljanju šole. Vpliv, moč učencev
371.6Lega. Šolsko zemljišče. Poslopja. Oprema. Učna oprema
371.61Lega. Šolsko zemljišče. Lastnina
371.612Šolski in univerzitetni okoliši, predeli, četrti
371.613Kampusi, univerzitetna območja. Šolske četrti, okoliši na splošno
371.616Šolska športna igrišča. Igralne površine. Športni tereni
371.617Šolski vrtovi
371.62Šolska in univerzitetna poslopja, zgradbe, nastanitvene zmogljivosti
371.621Prostor za zborovanja. Skupni prostori. Študijski prostori. Delovni prostori
371.621.2Prostor za zborovanja. Velike dvorane. Avle
371.621.4Učilnice. Predavalnice, seminarske sobe
371.621.5Posebej opremljeni prostori. Laboratoriji za pouk fizike, kemije itd.
371.621.7Prostori za učno osebje. Učiteljske zbornice
371.622Prostori za muzejsko in knjižnično dejavnost
371.623Prostori za praktično delo
371.623.2Seminarske sobe
371.623.3Laboratoriji (za eksperimente)
371.623.4Observatoriji
371.623.5Klinike (za poučevanje). Univerzitetne klinike
371.623.6Oprema za delavnice in ročno delo
371.623.8Potrebščine za risanje in oprema za umetniško dejavnost. Umetniški ateljeji
371.624Telovadnice. Bazeni
371.625Prostori za rekreacijo, življenje, prehranjevanje. Ostali posebej opremljeni prostori
371.625.2Rekreacijske dvorane. Skupni prostori. Klubske sobe
371.625.4Jedilnice. Obednice. Kantine
371.625.6Spalni prostori. Spalnice
371.626Sanitarni objekti
371.63Šolsko in univerzitetno pohištvo. Oprema prostorov. Notranja oprema. Estetska podoba šol
371.64/.69Oprema za učenje in poučevanje. Učila. Učna sredstva, pripomočki
371.64Knjižnice. Knjižni fond [knjižne zbirke]
371.65Muzeji, galerije. Muzejske zbirke
371.66Znanstveno-raziskovalna oprema [instrumenti, aparature]
371.67Tradicionalna (večinoma tiskana) učna sredstva
371.671Knjige. Šolske knjige. Učbeniki. Časopisi, revije. Časniki
371.672Slikovno gradivo. Karte, zemljevidi. Reliefi
371.673Kartografska učna sredstva
371.68Avdiovizualna učna sredstva
371.683Sredstva za tonsko/zvočno snemanje
371.684Radio
371.686Filmska, projekcijska oprema
371.687Televizija
371.69Različni vzorci, modeli, kalupi. Stroji. Vzgojne in izobraževalne igrače
371.691Realije. Predmeti. Vzorci. Materiali
371.693Kalupi. Simulatorji
371.694Učni stroji
371.695Učne, izobraževalne igrače, igre
371.7Zdravstvena nega učencev, študentov
371.71Splošno zdravstveno stanje
371.711Inšpekcija in nadzor
371.712Zdravniški pregled
371.715Prenaporno delo. Utrujenost. Izčrpanost
371.72Telesno zdravje, higiena, nega
371.78Duševno zdravje, higiena, nega
371.8Življenje učencev, dijakov in študentov
371.81Znamenja ugleda, časti. Oblike naslavljanja
371.82Noviciat. Novinci in novinke v šoli. Življenje novincev in ravnanje z novimi učenci ali študenti
371.83Šolska in študentska združenja, klubi, društva itd. (zunaj šole)
371.84Akademska in znanstvena združenja, klubi in društva
371.87Stanovanje/bivanje. Bivanje v študentskih domovih, najetih sobah
371.89Šolske in študentske navade, običaji, tradicija
371.893Praznovanja. Proslave
371.894Potegavščine. Objestna dejanja. Objestne šale
371.896Predpisana, razločevalna oblačila
371.899Demonstracije. Zborovanja. Stavke
373.1Organizacija pouka
373.211.24Predšolski učitelji. Vzgojitelji v otroških vrtcih
373.25Posebni otroški vrtci
373.31Organizacija pouka v osnovnih šolah
373.32Nižje stopnje osnovne šole
373.33Srednje, vmesne stopnje
373.34Višje stopnje osnovne šole
373.4Prehod k drugi šolski stopnji
373.41Organizacijske oblike prehodnega izobraževanja
373.43Prehodni razredi, tečaji
373.44Posebni oddelki ali šole, ki pripravljajo za šolanje na drugi/srednji stopnji
373.51Organizacija srednjih šol
373.52Nadaljevalne šole druge stopnje (z omejeno možnostjo vpisa na višje stopnje)
373.54Šole druge stopnje, ki dajejo pravico neomejenega vpisa na visoke šole
373.549Mešani tipi šol druge/srednje stopnje
373.552Šole za vse starostne skupine. Vertikalno povezovanje (prve/ druge stopnje)
373.553Horizontalno povezovanje različnih nadaljevalnih šol [enotne šole]
373.57Razne vrste šol in tečajev, ki dajejo pravico vpisa na univerzo
373.6Strokovni pouk, tehnični pouk itd., ki je vključen v splošno izobraževanje
374.1Organizacijske oblike samoizobraževanja in izobraževanja v skupinah
374.3Vzgoja in izobraževanje mladine. Delo z mladimi
374.31Organizacijske oblike dela z mladimi
374.311.24Mladinski vodje, inštruktorji
374.32Vzgojnoizobraževalno delo z mladimi
374.33Socialna blaginja mladih
374.71Organizacijske oblike izobraževanja odraslih
376.1Organizacijske oblike šol s prilagojenim programom
376.112.4Specialni pedagogi
376.72Vzgoja in izobraževanje posameznih verskih skupin
376.74Vzgoja in izobraževanje posameznih rasnih, etničnih, jezikovnih skupin
377.1Organizacijske oblike poklicnega izobraževanja
377.121.274Možnosti prehajanja v poklicnih šolah
377.35Šolski pouk, kombiniran z vajeniškim usposabljanjem. Poklicni tečaji. Enodnevni študijski dopust
377.354Izobraževalni programi v delovnih organizacijah in podjetjih
377.4Nadaljnje izobraževanje in prešolanje kvalificiranih delavcev. Obrtne šole
377.44Nadaljnje izobraževanje in prešolanje v delovnih organizacijah
377.5Višje poklicno izobraževanje na srednji stopnji, ki vključuje priprave za vpis na univerzo (maturitetni tečaj)
377.6Dodatno strokovno/poklicno izpopolnjevanje
378.1Organizacija visokošolskega izobraževanja
378.11Univerzitetni organi in uprava
378.111Civitas (združenja profesorjev in študentov)
378.112Upravljavski organi
378.114Akademska (univerzitetna) sodišča, sodstvo
378.115Disciplina, notranje upravljanje univerz itd.
378.126Usposabljanje in razvoj bodočega osebja
378.14Organizacija pouka in poučevanja
378.141Vpis na univerzo. Odhod z univerze. Organizacija študija
378.142Univerzitetne šolnine, učnine, stroški
378.143Razdelitev študijskega leta. Univerzitetna obdobja, semestri, počitnice:število, trajanje itd.
378.145Načrtovanje študija. Trajanje študija
378.147.111Individualni pouk. Tutorstvo
378.147.31Predavanja
378.147.34Seminarji. Diskusije
378.147.88Laboratorijsko delo. Praktično delo
378.16Univerzitetni predel, naselje (campus). Poslopja, prostor, oprema
378.17Zdravstveno varstvo študentov
378.18Študentsko življenje, običaji, navade itd.
378.28Kvalifikacije, ki jih podeljujejo znanstvena in poklicna društva in združenja itd.
378.3Akademske ustanove. Štipendije. Podpore in subvencije. Financiranje visokošolskega študija
378.31Neodvisne akademske ustanove in fundacije
378.32Denarne podpore za študij iz javnih virov. Javni natečaji
378.33Fundacije, ustanove, ki podpirajo znanstveno raziskovanje. Znanstveno-raziskovalne štipendije
378.34Študentske štipendije. Potovalne štipendije
378.342Državne štipendije
378.344Štipendije, ki jih podeljujejo delovne organizacije, finančne ustanove, podjetja, npr. kadrovske štipendije
378.346Štipendije iz zasebnih virov
378.36Denarna sredstva študentov. Študentski prihodki, zaslužki
378.361Plačano delo
378.362Študijska posojila
378.365Zaslužki od dela s skrajšanim delovnim časom
378.37Socialni programi za študente. Socialna blaginja študentov. Socialna pomoč študentom
390.4Nagost. Golota
390.43Nudizem. Naturizem
391.3Otroška oblačila. Otroška noša
392.65Prostitucija
50Splošno o čisti znanosti
501Splošno o eksaktnih prirodoslovnih vedah. Matematika v širšem pomenu, vključuje astronomijo, mehaniko, matematično fiziko
510.22Teorija množic. Pristop s teorijo množic
510.222Elementarna teorija množic
510.223Aksiomatična teorija množic. Aksiomatizacija analize
510.225Opisna teorija množic
510.227Teorija urejenosti in ordinalnih ter kardinalnih števil
510.645Formalizacija tradicionalne logike
510.65Logično-matematične teorije
510.66Sklepno iskanje in odločitveni problemi v logiki in logično-matematičnem računanju
510.67Teorija modelov
512.662Verižni kompleksi
512.667Algebraične analogije različnih konstrukcij iz topologije in algebraične geometrije
517.972.6Enačbe variacijskega računa in njihovih rešitev
517.972.7Inverzni problemi variacijskega računa
517.977.8Diferencialne igre
524.31.01/.08Zvezde glede na razred svetilnosti
524.31.01Nadvelikanke. Zvezde razreda I
524.31.02Velikanke. Zvezde razreda II in III
524.31.04Podvelikanke. Zvezde razreda IV
524.31.08Pritlikavke in podpritlikavke. Zvezde razreda V
530.1Osnovna načela fizike
530.11Absolutno v posameznih pojavih
530.131Načelo stalnosti
530.132Načelo spremenljivosti
530.14Sinteza načela stalnosti in spremenljivosti. Splošna atomistika
530.145.3Kvantna pravila
530.145.5Določanje h-ja
530.15Načelo akcije in reakcije
530.151Akcija
530.152Reakcija
530.152.1Odpor. Vztrajnost. Inercija. Histereza
530.152.2Susceptibilnost
530.16Vzročnost in verjetnost
530.161Načelo reda v zaporedju pojava. Ireverzibilnost. Toplotna smrt
530.162Načelo neurejenih pojavov. Brawnovo gibanje. Reverzibilnost. Načelo nedoločenosti
530.17Načelo podobnosti. Analogije
530.18Linearnost
530.181Linearni pojavi
530.19Splošne osnovne funkcije
531.18Relativno gibanje
531.19Statistična mehanika
531.51Zakoni splošne privlačnosti
535-201Brezbarvna telesa
535-202Belo
535-203Sivo
535-204Črno
535-21Skupina rdeče barve
535-211Modrikasto rdeče. Škrlatno rdeče. Karminsko rdeče
535-211.4Rožnato rdeče. Svetlo rdeče
535-213Temno rdeče. Škrlatno rdeče. Karminsko rdeče
535-215Cinober rdeče
535-217Rumenkasto rdeče
535-217.4Rumenkasto rožnato rdeče
535-22Skupina oranžne barve
535-221Rdečkasto oranžno
535-221.5Rdečkasto rjavo
535-224Oranžno
535-224.5Rjavo
535-227Rumenkasto oranžno
535-23Skupina rumene barve
535-231Rdečkasto rumeno. Zlato rumeno
535-233Čisto rumeno
535-233.4Motno rumeno [smetanovo rumeno]
535-233.5Rumenkasto rjavo
535-236Zelenkasto rumeno
535-236.6Olivno zeleno
535-238Zlato zeleno
535-24Skupina zelene barve
535-241Rumenkasto zeleno. Zeleno kot listje
535-243Čisto zeleno
535-247Zeleno kot morje. Modrikasto zeleno
535-255Modro zeleno
535-26Skupina modre barve
535-261Zelenkasto modro. Ledeno modro
535-261.2Turkizno modro
535-263Čisto modro
535-263.4Nebesno modro. Azurno modro
535-275Indigo modro
535-28Skupina vijolične barve
535-281Modrikasto vijolično
535-281.4Bledo vijoličasto
535-282Vijoličasto
535-283Modrikasto škrlatno. Rdečkasto vijolično
535-285Škrlatno
535-287Rdečkasto škrlatno
536.46Zgorevanje in podobne reakcije. Plameni
536.461Struktura plamenov
536.462Temperatura plamenov
536.463Tlak zgorevanja. Hitrost plamena
536.464Stabilnost plamena
536.468Zgorljivost različnih snovi. Vnetljivost
539.126Mezoni. Hiperoni
539.126.33Mezoni (mu)
539.126.34Mezoni (pi)
539.62Trenje
539.621Trenje pri drsenju
539.622Trenje pri kotaljenju
547.46'53Acil halidi polikarboksiliranih kislin na splošno
62-181Glede na dimenzije, velikost
62-181.12Dolžina. Širina
62-181.2Veliki. Ogromni
62-181.4Majhni. Pritlikavi. Miniaturni
62-182.3Premični. Premikajoči. Prenosni
620.4Elektrarne
620.95Izkoriščanje bioenergije
620.951Uporaba bioenergije nižjih organizmov
620.952Uporaba bioenergije rastlin, vegetacije
620.953Uporaba bioenergije živali
620.96Uporaba človeške energije
621.0 
621.396.71Velike postaje. Postaje, ki oddajajo, studiji
621.396.72Majhne postaje. Amaterske radijske postaje
622.343/.349Druge rude
629.3.073Načini vožnje v posebnih pogojih
629.3.073.2Vožnja na slepo
629.3.073.3Vožnja v mokrih pogojih
629.3.073.4Vožnja v ledenih pogojih
629.3.075Tehnike odhoda. Dejanja za zagon, začetek potovanja
629.3.076Dejanja na poti, med potovanjem
629.3.077Tehnike prihoda
629.3.077.2Tehnike zaviranja
629.3.077.4Tehnike ustavljanja
629.3.082.2Služnostne postaje
629.3.082.3Bencinske črpalke. Postaje za polnjenje z gorivom
629.3.082.4Pralnice in čistilnice za vozila. Pralnice
629.361.1Potujoče knjižnice, kina itd.
629.361.2Pogrebna vozila. Mrliški vozovi
629.361.3Vozila za zbiranje odpadkov
629.361.4Vozila za dezinfekcijo, umivanje in kopanje
629.361.6Gasilska vozila
629.5.025.42Pravokotne
629.5.025.43Trapezoidne
629.5.025.46Obokan
629.5.025.47V-oblika
629.5.025.48S širokimi konci
629.5.025.49Ploščati
629.5.042.21Kabine za potnike
629.5.042.22Kabine za častnike
629.5.042.23Kabine za posadko
629.5.042.31Za potnike in oficirje
629.5.042.32Jedilnica za posadko
629.5.046Organiziranje udobja potnikov in posadke, usluge in higiena
629.5.046.2Organiziranje glavnega udobja. Npr. saloni, bari
629.5.046.5Uslužnostni oddelki
629.5.046.51Ladijske kuhinje
629.5.046.52Shrambe
629.5.046.53Shrambe za potrebščine in hrano
629.5.046.54Pralnice
629.5.046.55Skladišča za jadra
629.5.066.342Zastave
629.5.066.343Semaforji
629.5.066.345Signalne lučke. Signalne luči
629.541.21Trajekti za avtomobile
629.541.22Trajekti za vlake
629.7.046.2Ureditev salona
629.7.046.5Napeljava v kuhinji, oskrbi. Kuhinje
629.7.046.7Higienske, sanitarne napeljave
64.011.23Določene vrednosti
64.011.3Viri pomoči. Sredstva
64.011.32Materialni viri
64.011.34Človeški viri
64.011.4Produktivnost. Učinkovitost. Racionalizacija. Zavestnost stroškov
64.011.5Ročno delo. Mehanizacija in avtomatizacija v gospodinjstvu
64.011.54Mehanizacija
64.011.61Stabilnost
64.011.62Stalnost
64.011.63Prekinitve
64.011.64Spremembe
64.011.65Težave. Zlom
64.011.7Napake. Neuspehi. Pomanjkljivosti. Zgube. Zlorabe
64.011.8Izboljšave. Spremembe. Reorganizacija
64.012Metode v gospodinjstvu. Načrtovanje. Organizacija
64.012.1Opazovanja. Raziskovanje. Testiranje
64.012.2Načrti. Programi. Pripomočki pri načrtovanja
64.012.28Odločanje
64.012.282Procesi odločanja
64.012.282.2Rutinske odločitve
64.012.282.4Spontane odločitve
64.012.284Tehnike odločanja
64.012.284.2Načrtovanje proračuna
64.012.284.4Načrtovanje v določenem roku, skrajni roki
64.012.3Oblike organizacije. Struktura organizacije
64.012.32Oblike organizacije
64.012.34Struktura organizacije
64.012.341Meje med opravili in nalogami
64.012.343Centralizacija. Koordinacija
64.012.4Vodenje gospodinjstva
64.012.5Izvrševanje. Izvedba
64.012.6Sodelovanje. Izmenjava izkušenj. Reševanje problemov
64.012.7Inšpekcija. Nadzor. Kontrola
64.012.8Varnost. Ohranjanje diskretnosti. Varovalni ukrepi
64.013Sociološki in psihološki vidiki
64.016Razvoj. Evolucija
64.017Velikost. Obseg. Število oseb v gospodinjstvu
64.018Kvaliteta. Ocena
64.03Upravljanje z denarjem v gospodinjstvu. Nakupi. Potrošniški interesi, potrošniška politika in raziskave
64.031Načrtovanje izdatkov. Gospodinjski proračun
64.031.2Gospodinjski proračun
64.031.3Finančno izobraževanje. Nasveti za izdelavo proračuna
64.031.4Razpoložljiva sredstva, viri
64.031.42Prihodek
64.031.44Potrošniški kredit
64.031.6Poraba v gospodinjstvu. Vodenje financ. Ocena stroškov. Zapiranje računa
64.033Nakupovanje. Potrošnja. Vedenje potrošnika
64.033.2Analize. Raziskave
64.033.3Odločanje
64.033.4Primerjava stroškov
64.033.5Vedenje pri nakupovanju
64.033.52Rutinsko nakupovanje
64.033.54Spontano nakupovanje
64.033.56Nakupovanje kot rezultat prave odločitve ne kot rutina
64.033.6Vedenje med uporabo ali porabo
64.034Naročanje, nakup preko naročilnice ali telefona, nakup pri trgovskem potniku ali trgovskem zastopniku
64.035Vrste računov. Metode plačevanja
64.036Študije dohodka in porabe
64.038Načini in metode
64.038.1Ukrepi v skladu z javnim pravom
64.038.2Ukrepi v skladu z osebnimi pravicami
64.038.4Zastopanje potrošnika
64.04Usluge v gospodinjstvu. Gospodinjska dela in naloge
64.041Usluge oseb, ki pripadajo gospodinjstvu
64.041.1Usluge članov družine ali sorodnikov
64.041.3Usluge sostanovalcev
64.041.4Usluge zasebnega osebja
64.042/.045Usluge, dela v gospodinjstvu tistih, ki ne pripadajo glavnemu gospodinjstvu
64.042Delne usluge tistih, ki ne pripadajo glavnemu gospodinjstvu
64.042.1Družinskih članov
64.042.2Sosedov, soseske
64.042.3Tujcev. Znancev
64.042.4Gospodinjskih pomočnic, zunanjih pomočnikov
64.042.5Skupnih domen
64.042.6Vzdrževalnih podjetij
64.043Celotne zunanje usluge. Usluge od A do Ž
64.044Posebne usluge ljudi ali organizacij zunaj gospodinjstva
64.044.3Servisi
64.045Redna (npr. dnevna) dostava hrane, časopisja, toplih obrokov itd.
64.047Naloge gospodinjstva. Gospodinjsko delo. Hišno delo
64.061.6Programirana uporaba
64.064Vrste raztovarjanja
64.066.22Poraba energije
64.066.24Poraba vode
64.066.26Poraba materiala
64.066.8Varnost
64.069.2Izbor izdelkov in modelov
64.069.3Namestitev. Ureditev in adaptacija sobe, prostora. Pogoji za napeljavo in priključke
64.069.4Vzdrževanje
64.069.5Popravila
64.069.72Prodaja. Preprodaja. Zamenjava
64.069.74Opustitev
64.069.76Ostanek
640.1Zasebna gospodinjstva
640.12Metoda vodenja gospodinjstva
640.16Gospodinjstva glede na družinsko fazo
640.162Gospodinjstvo jedrne [nuklearne] družine glede na družinsko fazo
640.162.2Pripravljalna faza
640.162.4Skupno življenje, poročen ali neporočen, brez otrok
640.162.6Skupno življenje, poročen, neporočen, življenje z otroki, ki živijo doma
640.162.7Skupno življenje, poročen ali neporočen, kjer so otroci zapustili dom
640.162.8Nepopolna jedrna [nuklearna] družina
640.163Gospodinjstva z družinami z več generacijami
640.164Gospodinjstva, ki imajo več kot eno družino
640.165Gospodinjstva z alternativnimi tipi družine
640.166Gospodinjstva brez jedrne [nuklearne] družine
640.166.2Gospodinjstva z neodvisnimi osebami. Gospodinjstva z eno osebo
640.166.4Gospodinjstva z več osebami
640.23V komercialnih obratih
640.25V javnih obratih
640.435Okrepčevalnice. Bifeji. Samopostrežne restavracije. Slaščičarne
640.436Trgovine z možnostjo takojšnjega zaužitja hrane
640.437Prodajne točke za posebno hrano
640.438Ostala podjetja z gostinskimi storitvami
640.445Trgovine z možnostjo takojšnjega zaužitja pijače
640.446Utice, odprte stojnice s pijačo
640.452Zasebnim gospodinjstvom
640.454Velikim gospodinjstvom
640.456Komercialnim gospodinjstvom
640.46Klubi. Društva. Kazini
640.52Velika gospodinjstva glede na osnovno funkcijo
640.522Gospodinjstva v ustanovah
640.522.2Inštituti za varovanje zdravja
640.522.4Izobraževalne ustanove
640.522.5Stanovanja
640.523Gospodinjstva v klubih
640.525Skupna gospodinjstva
640.53Velika gospodinjstva glede na funkcijo, ki jo izpolni gospodinjstvo z ozirom na glavne skupine
640.54Velika gospodinjstva glede na razpon uslug
640.542Celotna gospodinjstva
640.544Nepopolna gospodinjstva
640.55Velika gospodinjstva glede na avtoriteto in moč, ki sta potrebni za ekonomične odločitve
640.57Velika gospodinjstva glede na ekonomične odločitve
640.572Načelo koristnosti
640.574Načelo porabe
640.576Načelo varovanja kapitala
640.6Osrednja gospodinjstva
640.7Gospodinjstva v podeželskih hišah, vikendih in kolonijah
640.8Prehodna gospodinjstva
640.85Na pohodih in potovanjih
640.87Na pohodih, potovanjih in taborih z večjim številom udeležencev
641.12Proteini. Živila z dušikom
641.13Ogljikovi hidrati
641.14Maščobe
641.16Voda
641.17Soli. Mineralne sestavine. Pepel
641.18Vitamini. Snovi za pospeševanje rasti. Začimbe. Dišave. Poživila
641.437Konzervacija z ohlajevanjem
641.447Konzervacija s sušenjem, izparevanjem
641.51/.54Kuhanje hrane
641.523Segrevanje z vlago
641.523.3Dušenje brez maščobe
641.523.6Dušenje
641.524Mokro segrevanje
641.524.2Vrenje v vodi. Skrkniti
641.524.3Vrenje v drugih tekočinah
641.524.4Destiliranje
641.524.5Poparjenje
641.524.6Dolivanje
641.525Parjenje. Kuhanje v pari
641.532Kuhalni aparati na trdo gorivo
641.533Kuhalni aparati na tekoče gorivo
641.534Kuhanje s plinsko pečjo
641.535Kuhalni aparati na elektriko
641.536Kombinirani kuhalni aparati (npr. kuhalniki na plin in elektriko)
641.538Kuhalni aparati na paro in vročo vodo
641.539Drugi kuhalni aparati za segrevanje
641.542.22Ponve s pripomočki
641.558Priprava obrokov za nujne primere
641.561Prehrana za zdrave ljudi. Shujševalne diete
641.562Prehrana in jedi za otroke in dojenčke
641.563Prehrana in jedi za bolnike, invalide
641.564Vegetarijanske jedi
641.565Jedi prilagojene verskim in drugim predpisom. Jedi za določena verovanja, kulte itd.
641.566Jedi za posebne priložnosti, praznike
641.568Nacionalne jedi, specialitete itd.
641.881Sol
641.882Kisline. Kis
641.883Sladila. Sladkor itd.
641.885Začimbe. Dišave
642.12Jutranji obrok. Zajtrk
642.14Opoldanski obrok. Malica ali kosilo
642.16Večerni obrok. Večerja
642.17Večerni ali nočni obrok. Večerja
642.42Praznični obedi za majhne skupine. Manjše malice in večerje
642.43Praznični obedi za velike skupine
643.2Načrt. Velikost, položaj in povezava sob
643.396Kuhinje za pripravo hrane za živali
643.398Čajne kuhinje. Kuhinjske pregrade
643.88Zaščitna območja v kleti. Kletna zaklonišča
644.34Naravna osvetlitev
644.36Umetna razsvetljava
644.61Oskrba s pitno vodo
644.62Oskrba s toplo vodo
644.65Odplake v gospodinjstvu
644.68Sanitarne naprave in pribor
645.13Talne obloge
645.132Talne obloge, preproge v enem kosu
645.133Veliki kosi. Preproge različnih širin
645.135Tekači (preproge)
645.136Predpražniki. Preproge. Rogozniki
645.138Majhni kosi
645.15Podlage
645.16Pribor in oprema za obloge na tleh
645.2Stenske obloge in njihova oprema
645.23Stenske obloge. Zavese
645.236Stenske preproge
645.26Zaponke in oprema za obloge na stenah
645.3Oprema in pribor za vrata in okna
645.31Oprema za vrata in okna. Zavese in senčila
645.312Zavese. Gardine
645.312.2Težke zavese
645.312.4Mrežaste zavese. Zaščitne mreže za okna. Čipkaste zavese
645.313Rolete [okenske navojnice]
645.315Žaluzije
645.316Senčniki
645.33Karnise, palice in oprema
645.34Pritrjevanje in vodenje vrvice za zavese in okenske navojnice
645.35Naprave za dvigovanje zaves, zastorov, senčil. Škripci, ročice itd. za odpiranje, zapiranje, dvigovanje, spuščanje
645.36Varovalne naprave. Okenske zapahe, rešetke itd. za preprečevanje padcev čez okno
645.37Naprave za odpiranje in zapiranje vrat in oken. Zapirala in odpirala vrat. Dvigovalci vrat
645.38Zaščitna sredstva proti poškodbam, umazaniji itd.
645.39Ostala oprema za vrata in okna
645.392Sredstva za zaščito pred kondenzacijo, dežjem, prepihom
645.393Oprema za izolacijo
645.393.4Izolacija oken. Dvojna okna. Dvojna zasteklitev
645.395Zaščita proti mrčesu
645.396Sredstva za zaščito proti vlomom in kraji
645.398Oprema za uporabo v vojnem času
645.41Sedežno pohištvo. Stoli
645.411Preprosti stoli. Preprosti stoli brez naslonjal
645.412Naslanjači. Zofe. Divani. Gugalni stoli
645.413Stoli, sedeži za posebne namene
645.414Sedeži za več ljudi. Klopi
645.416Stoli z visokimi nogami, stoli brez naslonjal
645.417Tabureti in podobno sedežno pohištvo. Pručke itd.
645.42Pohištvo za ležanje, naslanjanje
645.421Postelje. Posteljnjaki
645.422Zibelke. Posteljice. Otroške postelje
645.423Divani
645.425Posebne vrste postelj (glede na zgradbo)
645.427Dodatki za postelje
645.428Držala za rjuhe, posteljnino. Sušilnik za posteljnino itd.
645.43Mize na splošno
645.431Navadne mize. Velike mize
645.432Zložljive mize
645.433Prenosne ali zložljive mize. Sklopne mize
645.434Majhne mizice
645.436Pulti. Prodajni pulti itd.
645.438Enonoge mize
645.439Prevozne mize. Čajni vozički. Servirni vozički itd.
645.44Delovne mize. Delovni pulti
645.442Pisalne mize. Pisalni pulti
645.443Pulti za branje. Govorniški odri. Kori
645.444Kombinacija miz z montiranimi stoli
645.447Delovne mize itd. za posebne namene
645.45Pohištvo v skladiščih
645.45.09Omare glede na ureditev in dodatke
645.45.092Omare s policami in/ali predali
645.45.093Omare samo za viseče stvari
645.45.094Omara s predali in za viseče stvari
645.45.097Omare z ogledali
645.451Omare za obleke. Garderobne omare. Omare za perilo. Omare za obutev, klobuke, dežnike itd.
645.452Police. Obešalniki. Stojala. Opore
645.453Knjižne omare. Omare za registraturo. Omare s pisalnim pultom
645.454Deli omar. Knjižne opore itd.
645.455Skrinje, predalniki, zaboji za shranjevanje na splošno
645.456Omare, skrinje itd. za posebne namene
645.456.1Toaletne mizice
645.456.3Razstavne omare. Vitrine. Razstavne mize
645.456.5Servirne mize
645.459Druge vrste omar in podobnega pohištva
645.46Dodatki k pohištvu
645.47Podpore za telo in glavo
645.471Vzglavniki. Blazine. Okrasne blazine
645.475Žimnice
645.477Posebna oprema za postelje
645.48Posteljnine. Namizno perilo. Brisače itd.
645.481Posteljnine na splošno
645.482Odeje. Prešite odeje. Posteljna pregrinjala. Pernice itd. Spalne vreče
645.483Posteljnine
645.486Kopalnično in kuhinjsko blago
645.49Drugi gospodinjski predmeti
645.492Ogledala
645.493Dodatki za slike
645.494Zasloni in varovala. Zaščita pred ognjem
645.496Pepelniki. Pljuvalniki
645.497Lestve. Lestve v obliki stopnic. Dvokrake lestve
645.497.1Stoječe lestve
645.497.2Samostoječe lestve
645.497.5Viseče lestve
645.497.6Pritrjene lestve
645.63Kuhinjsko pohištvo in oprema
645.681Pritrjeno pohištvo
645.687Pribor za stranišča
646.42Spodnja oblačila. Spodnje perilo
646.43Vrhnja oblačila
646.45Zunanja oblačila. Plašči
646.46Obutev
646.47Oblačila za posebne priložnosti
646.5Pokrivala. Klobuki itd.
646.63Kemično čiščenje (suho čiščenje)
647Hišno osebje
647.2Gospodinjsko osebje. Gospodinjski pomočniki in nadzorniki
647.21Nadzorno osebje
647.25Hišno strežno osebje
647.251Najvišji služabniki. Oskrbniki. Glavni natakarji
647.252Kuhinjsko osebje
647.255Varuške, pomočnice družinam v tujini
647.258Osebje za nego otrok in invalidov
647.29Drugo domače osebje
647.3Osebje za delo izven gospodinjstva
648.111.2Komercialne pralnice
648.114Zbiranje in raznašanje perila
648.12Identifikacija perila
648.23.063.4Stransko polnjenje
648.238Večnamenski pralni stroji (npr. za pranje in sušenje)
648.242Ročno spiranje
648.243Strojno spiranje
648.251Škrobila
648.252Ročno škrobljenje
648.253Strojno škrobljenje. Stroji za škrobljenje
648.271Sredstva za modrenje
648.274Sredstva za oživljanje barv
648.276Sredstva za optično poživitev
648.334Kljukice za perilo. Posoda za kljukice
648.335Stojala za sušenje perila. Sušilna stojala. Stojala za sušenje obleke
648.336Sušilni prostori, kabineti. Sušilni stroji
648.336.2Sušilni prostori
648.336.6Sušilni stroji
648.37Stroji, ki delujejo na osnovi tresenja
648.431Kalandri
648.432Likalni stroji ploske kose
648.433Likalne naprave z valji
648.436Naprave za likanje in oblikovanje za krojene kose
648.437Naprave za likanje z sijajem
648.462Naprave za zlaganje ploskih kosov
648.466Naprave za zlaganje krojenih kosov
648.52Čiščenje sten, tal, pohištva itd.
648.7Uničevanje mrčesa. Nadzor nad zajedavci
649.1Domača nega otrok
649.16Nega dojenčka. Nega otroka v prvem letu življenja
649.8Domača nega bolnikov, invalidov
649.9Oskrba gostov in obiskovalcev. Gostoljubnost
656.016Servisi, bencinske črpalke, postaje
656.032.33Nočne tarife
656.032.38Tarife za obisk sejmov, razstav, gledališč, športnih dogodkov itd. Posebne izletne tarife
656.057.831Rdeče luči
667-121Rdeče barve
679.8-2Barve sintetičnih kamnov
681.131Mehanizmi za sprejemanje kovancev. Komunikacijske aparature avtomatov na splošno
681.131.2Vstavljanje kovancev itd. Kovanci, žetoni, boni itd. Naprave za razvrščanje kovancev
681.131.3Naprave za preverjanje kovancev
681.131.4Mehanizmi za vračanje kovancev
681.131.5Naprave za prikazovanje vstavljenega kovanca
681.131.6Mehanizmi za ustavljanje in zagon
681.131.7Naprave za sočasno, večdelno ali delno dejanje
681.131.8Dodatni mehanizmi za avtomate
681.132Avtomati za izdajanje v avtomatu spremenjenih predmetov
681.133Avtomati za izdelavo fotografij
681.134Avtomati za prikazovanje slik
681.135Avtomati za radio, televizijo, gramofon
681.135.2Televizijski, video avtomati
681.135.3Radijski avtomati
681.135.5Gramofonski, fonografski avtomati. Avtomati z gramofonskimi ploščami, glasbeni avtomati
681.136Avtomati za začasen najem
681.136.2Avtomati za optične instrumente, daljnoglede itd.
681.136.3Avtomati za domače izdelke itd.
681.136.5Avtomati za igre, za zabavo
681.136.51Avtomati za igre na srečo
681.136.52Priprave za spretnostne igre
681.136.6Avtomati za tehtanje (na kovance)
681.136.7Avtomati, naprave za posebne merilne namene
681.138Avtomati za prodajo ali preskrbo s predmeti
681.138.2Avtomati za prodajo posameznih predmetov iz večjih posod ali zbirnikov
681.138.3Avtomati za prodajo posameznih predmetov iz ločenih oddelkov
681.138.4Avtomati za posamezne predmete na tekočih trakovih ali verigah
681.138.5Avtomati za posamezne zložene predmete
681.138.7Avtomati za tekočine
681.138.8Avtomatski dodelilniki za vnaprej plačan plin, vodo, elektriko
681.139Razne druge vrste avtomatov
681.139.2Avtomati za tiskanje na kovance
681.139.3Ključavnice, omare, vrata, vrtljivi križi kot avtomati na kovance
681.81Glasbeni instrumenti na splošno
681.81.01Glasbeni instrumenti glede na višino tona
681.81.011Višje od soprana. Sopranino
681.81.012Sopran
681.81.013Alt
681.81.014Tenor
681.81.015Bariton in bas
681.81.015.1Bariton
681.81.015.2Bas
681.81.016Nižje od basa. Kontrabas
681.816/.819Posamezna glasbila
681.816Glasbila s tipkami
681.816.06Deli glasbil s tipkami
681.816.061Splošna zgradba
681.816.061.2Okvirji
681.816.061.3Ohišja
681.816.061.6Zračne votline
681.816.062Resonančne naprave
681.816.062.1Naprave za odbijanje zvoka
681.816.062.4Resonatorji
681.816.062.5Mostički za odbijanje zvoka
681.816.062.8Napeti deli za odbijanje zvoka
681.816.063Strune. Naprave za uglaševanje
681.816.064Klaviature, manuali. Tipke
681.816.065Naprave za prevajanje. Spojke. Registri
681.816.066Mehanizem
681.816.067Pedala. Druge naprave za spremembo tona. Registri
681.816.069Druge naprave in mehanski deli za klaviature
681.816.074Dovod zraka v orgelske piščali
681.816.1Glasbila s klaviaturo in žicami ali prebiralnimi strunami
681.816.2Glasbila s klaviaturo, tipkami in kladivci. (Pianini. Klavirji)
681.816.3Druga glasbila s klaviaturami
681.816.5Glasbila s klaviaturo, ki proizvajajo tone s pomočjo zraka, na splošno. Klaviature aerofonov
681.816.6Orgle. Harmoniji
681.816.61Orgle
681.816.62Harmoniji. Razne vrste harmonijev
681.816.68Druga harmoniju podobna glasbila
681.816.8Kromatične harmonike. Harmonike
681.817Strunska glasbila. Kordofoni
681.817.06Sestavni deli strunskih glasbil. Dodatki
681.817.061Splošno o zgradbi
681.817.062Resonančni deli
681.817.063Uglaševanje. Uglaševalne priprave
681.817.064Klaviature in njim podobni deli. Tipke. Ubiralke, rebresa itd.
681.817.066Deli za generiranje in blaženje zvoka
681.817.066.1Godalni loki
681.817.066.6Kobilice. Dušilci
681.817.1/.4Godala. Družina violin. Družina viol
681.817.1Violine. Gosli. Viole d'amore
681.817.2Viole. Altovske violine
681.817.3Violončelo (čela). Viole da gamba (violončela)
681.817.4Druga godala
681.817.41Kontrabasi. Kontrabas violine
681.817.5/.8Druga godala in strunska glasbila s prebiralnimi strunami
681.817.5Glasbila s prebiralnimi strunami brez ubiralke
681.817.6Glasbila s prebiralnimi strunami z ubiralko
681.817.61Kitare
681.817.62Lutnje. Teorbe, velike basovske lutnje
681.817.65Mandoline
681.817.68Citre. Psalteriji
681.817.7Banjoni
681.817.8Druge vrste strunskih glasbil
681.817.81Lajne
681.817.9Glasbila brez strun iz katerih zvok izvabljamo z drgnjenjem
681.818Pihala, trobila. Aerofoni
681.818.06Deli pihal, trobil
681.818.062Piščali, cevi
681.818.066Deli v katerih se spreminjajo toni
681.818.074.2Ustniki, kljunasti ustniki, povezovalni deli itd.
681.818.074.5Ventili
681.818.1/.4Glasbila v godbah na pihala. Kovinska trobila
681.818.1Trobente
681.818.2Pozavne
681.818.3Rogovi. Rogovi z zaklopkami
681.818.4Druga trobila
681.818.41Naravni rogovi. Poštni rogovi. Lovski rogovi. Jagdhörner (Cors de chasse. Corni di caccia). Rogovi z luknjicami (Francoski rogovi)
681.818.42Saksovi rogovi (sakshorn)
681.818.43Saksofoni
681.818.46Rogovi z zaklopkami
681.818.47Ventilni rogovi. Krilni rogovi
681.818.48Tube. Evfoniji [baritoni]. Suzafoni. Serpenti itd.
681.818.5/.8Lesena pihala
681.818.5Flavte
681.818.51Prečne flavte
681.818.52Podolžne flavte
681.818.56Piščali
681.818.6Klarineti
681.818.7Oboe. Angleški rogovi. Starinska glasbila z lesenimi piščalmi. Ukrivljeni rogovi itd.
681.818.8Fagoti
681.818.9Druge vrste pihal
681.818.91Alpski rogovi. Dude
681.818.93Orglice (ustne harmonike)
681.819Glasbila na katera udarjamo. Idiofoni. Membranofoni
681.819.1Bobni
681.819.2Činele. Ropotulje. Maracas. Kastanjete. Raglje
681.819.3Triangli
681.819.4Tamburin (ročni bobni s kraguljčki)
681.819.5Tolkala s ploščami ali cevmi. Nizi ubranih zvoncev, zvončki. Kraguljčki. Cevni zvonovi. Vibrafoni. Kitajske činele. Gongi. Tamtami
681.819.6Druga tolkala
681.819.9Posebna, eksotična tolkala
681.82Mehanska in električna glasbila
681.82.07Deli mehanskih in električnih glasbil
681.82.071Dodatki za glasbene valje. Glasbeni valji
681.82.073Naprave za menjavanje glasbenih plošč, valjev itd. (za glasbene skrinjice)
681.82.075Mehanizmi za prebiranje. Naprave, ki oddajajo zvok
681.82.076Dušilci
681.82.079Drugi dodatki
681.821Mehanski aerofoni
681.821.1Mehanski harmoniji. Ameriški harmoniji
681.821.2Mehanske harmonike
681.821.3Mehanske orgle. Lajne
681.822Mehanske glasbene naprave z mehanizmi za prebiranje strun. Glasbene skrinje
681.823Mehanski klavirji. Pianole
681.824Mehanske igralne naprave za klaviature
681.825Orkestrion (prenosne orgle)
681.826Ubrani zvonci. Mehanski, navadni zvončki. Glasbila za skladno, soglasno proizvajanje zvoka. Glasbila iz katerih se izvablja zvok na več načinov
681.827Mehanska strunska glasbila (z drgnenjem ali prebiranjem strun)
681.828Glasbila, ki delujejo na osnovi posebnih zvočnih pojavov. Električno in elektronsko proizvajanje zvoka
681.828.2Proizvajanje zvoka z električnimi pulzi (ojačani in neojačani)
681.828.3Proizvajanje zvoka z električnimi oscilatorji
681.828.4Glasbila z zvočnimi telesi
681.828.5Preoblikovanje zvočnih signalov in sintetizatorji
681.83Didaktični glasbeni pripomočki. Drugi glasbeni pripomočki
681.831Glasbila in pripomočki za učenje ter vadbo
681.831.2Indikatorji takta in tempa
681.831.3Indikatorji višine tona
681.831.4Indikatorji za višino tona pri klaviaturah
681.831.6Naprave za zapisovanje igrane glasbe. Luknjači glasbenih valjev
681.835Pripomočki za notna gradiva
681.835.2Držala za note. Notne mize
681.835.3Notna stojala
681.835.4Naprave za obračanje notnega gradiva
7.012.185Serijsko izdelano
72.012.185Serijska izdelava
72.012.2Razporeditev prostora
72.012.22Osnutek glede na lego in okolje. Nameščanje, razporeditev zgradb
72.012.23Pristopi
72.012.24Načrti tlorisa
72.012.25Nadstropne stavbe na splošno
72.012.26Število nadstropij do devet
72.012.27Visoke zgradbe (deset ali več nadstropij). Nebotičniki. Stolpnice
72.012.28Stolpi (kot zgradbe)
72.012.3Elementi načrta
72.012.32Osnovne oblike
72.012.36Osi, smer, ravnina zgradbe
72.012.361Ravne zgradbe
72.012.362Poševne zgradbe
72.012.363Krive (upognjene) zgradbe
72.012.364Zgradbe z enojnim odpiranjem
72.012.365Zgradbe z večimi neodvisnimi nadgradnjami
72.012.366Zgradbe s povezanimi ali nepretrganimi nadgradnjami
72.012.367Armirana (mrežna armatura) nosilna konstrukcija
72.012.368Večnadstropna nosilna konstrukcija
72.012.6Eksterjerji. Fasade
72.052.6Garderobe. Oblačilnice. Toaletni prostori
72.052.8Vertikalna cirkulacija
72.057Kuhinje, razdeljevalnice hrane. Priključeni domači prostor. Jedilnice, kantine itd. (kot deli zgradb)
72.058Domači dnevni in spalni prostor (v privatnih zgradbah). Prostori za osebje (v javnih zgradbah)
725.11Zgradbe za zakonodajne dejavnosti (državne, mednarodne). Zgradbe parlamenta, senata itd.
725.12Državno-upravne zgradbe. Vladne zgradbe. Zgradbe tujih predstavništev
725.121Ministrstva. Vladna poslopja
725.125Ambasade
725.126Veleposlaništva
725.127Konzulati
725.13Zgradbe pokrajinske in mestne uprave. Zgradbe regionalne in lokalne vlade. Družbeni centri
725.14Zgradbe državne blagajne, carine in davčne uprave, Kovnice denarja
725.141Carinarnice
725.143Zgradbe lokalnih davčnih uradov
725.144Kovnice denarja
725.15Sodna poslopja. Sodnije. Sodišča
725.16Poštne zgradbe
725.161Poštni uradi
725.163Telegrafski uradi
725.166Telefonske centrale, pošte. Telefonske govorilnice
725.17Kraljeve in predsedniške palače. Uradne rezidence
725.171Kraljeve in predsedniške palače
725.172Rezidence ministrov in državnih funkcionarjev
725.18Vojaške zgradbe. Policijske zgradbe
725.181Vojaške zgradbe splošno
725.182Utrdbe
725.183Trdnjave
725.188Policijske postaje
725.19Družbene zgradbe in zgradbe družbenih služb
725.191Gasilske postaje. Reševalne postaje
725.192Mrtvašnice
725.193Vodovodi. Zgradbe za preskrbo z vodo
725.194Javne zdravstvene in sanitarne zgradbe. Javni toaletni prostori. Dezinfekcijske, sterilizacijske in očiščevalne postaje. Javne pralnice
725.195Javna skladišča
725.211Prodajalne na drobno splošno
725.211.5Samopostrežne. Supermarketi
725.212Prodajni saloni. Butiki
725.214Veleblagovnice
725.215Veletrgovine na debelo
725.217Lokali za osebne storitve
725.24Bančne zgradbe
725.25Borze, trgovinske zbornice itd.
725.26Pokrite tržnice. Trgovski centri. Bazarji
725.27Odprte tržnice
725.29Ostale trgovske zgradbe
725.3Zgradbe za transport, promet, skladiščenje
725.31Železniške postaje. Kolodvori. Postaje podzemne železnice
725.32Tovorne in blagovne postaje
725.33Ostali železniški objekti
725.34Pomorska, obalna poslopja in zgradbe. Pristaniške zgradbe
725.342Nabrežni objekti. Pristaniške strukture. Pomoli, pristajalni mostovi itd.
725.343Doki
725.344Svetilniki
725.345Zgradbe za potrebe v trajektnem prometu
725.35Poslopja za skladiščenje. Skladišča. Depoji
725.352Odprta skladišča
725.353Pokrita skladišča, depoji
725.355Hladilnice
725.36Silosi. Skladišča žita
725.38Garaže. Prometno-servisne postaje. Avtobusne postaje
725.381Garaže. Zgradbe in objekti za parkiranje vozil na splošno
725.382Servisi, skladišča. Delavnice
725.383Avtopralnice
725.384Bencinske postaje
725.386Avtobusne garaže. Tramvajske remize
725.388Avtobusne postaje, terminali
725.39Letališke zgradbe in objekti
725.391Hangarji. Letališke delavnice
725.392Pristajalne steze (strukture)
725.393Sidrišča in pomožne strukture za zrakoplove, izstrelke
725.394Zgradbe za kontrolo letalskega prometa
725.398Poslopja za potnike in tovor
725.4Industrijske zgradbe
725.41Konstrukcija. Dovodi (plina, vode). Napeljava. Oprema
725.42Posebne zgradbe glede na vrsto industrije ali izdelka
725.5Zgradbe za zdravstveno in socialno varstvo
725.51Bolnišnice. Zdravstveni centri. Klinike. Sanatoriji. Ambulante. Dispanzerji
725.511Bolnišnice. Ambulante
725.512Zdravstvene klinike. Ambulante. Dispanzerji
725.513Privatne bolnišnice, sanatoriji
725.514Okrevališča
725.515Sanatoriji
725.516Domovi za invalide
725.517Izolacijske (infekcijske) bolnišnice
725.59Veterinarske bolnice, klinike, dispanzerji. Zavetišča za živali
725.6Zapori. Ječe. Kaznilnice. Poboljševalnice
725.61Zapori zaprtega tipa
725.63Zapori odprtega tipa
725.64Popravni domovi za mladoletnike. Poboljševalnice
725.7Gostinski objekti. Zgradbe v letoviških krajih
725.71Restavracije. Kavarne. Gostinski prostori. Kantine
725.711Restavracije. Kavarne
725.712Okrepčevalnice s hitro strežbo
725.716Gostinski prostori
725.718Objekti družbene prehrane
725.73Javne kopališke zgradbe (razen bazenov)
725.74Plavalni bazeni
725.742Pokrita kopališča (kopeli)
725.743Odprta kopališča (kopeli)
725.75Zdraviliški in počitniški objekti
725.751Topliške zgradbe. Klubi. Zdraviliške dvorane
725.753Svetovljansko morsko kopališče (objekti)
725.76Zgradbe in strukture v parkih in vrtovih. Paviljoni
725.761Glasbeni paviljoni
725.763Okrasne stavbe v velikih vrtovih ali parkih
725.768Zimski vrtovi
725.8Zgradbe, namenjene razvedrilu in rekreaciji
725.81Zgradbe s poudarkom na akustiki
725.82Zgradbe z vizualnim poudarkom
725.821Operne hiše
725.822Gledališča. Gledališke hiše
725.822.5Gledališča na prostem
725.823Zabavišča. Plesne dvorane. Glasbene dvorane itd.
725.823.3Zabavišča. Nočni klubi
725.823.6Plesne dvorane
725.824Kinematografi. Filmska in televizijska gledališča
725.824.4Kinematografi. Kinodvorane
725.824.5Televizijska gledališča
725.825Zgradbe, stavbe za panorame, diorame
726.1Templji. Pagode. Svetišča (nekrščanski)
726.2Mošeje
726.3Sinagoge. Židovska svetišča
726.5Krščanska cerkvena arhitektura na splošno
726.52Kapele
726.54Cerkve
726.59Detajli krščanskih cerkva
726.591Detajli krščanskih cerkva
726.592Cerkvene ladje. Križni hodniki. Prečne cerkvene ladje
726.595Stranske kapele. Ustanovne kapele. Svetniške kapele
726.596Zakristije. Kripte. Baptisteriji
726.597Samostani. Kapitlji
726.6Katedrale
726.7Samostanske zgradbe. Samostani
726.71Samostani, opatije, samostani za nune
726.76Samotnost
726.77Svetišča nekrščanskih ver, samostani itd.
727.1Šolske zgradbe. Šolska arhitektura
727.11Vrste šol
727.111Otroški vrtci (do petega leta starosti)
727.112Osnovne šole
727.113Srednje šole
727.12Internati
727.14Posebne šole za fizično prizadete, slepe, gluhe itd.
727.15Posebne šole za duševno prizadete
727.3Univerze. Visoke in višje šole
727.4Višje strokovne in poklicne šole. Tehnične in strokovne akademije, konservatoriji itd.
727.5Zgradbe znanstvenih in izobraževalnih institucij. Zgradbe tehničnih institucij. Raziskovalni inštituti. Laboratoriji. Raziskovalne postaje
727.55Zgradbe znanstvenih in izobraževalnih institucij, tehnične institucije itd.
727.57Raziskovalni inštituti. Laboratoriji. Eksperimentalne postaje
727.6Zgradbe v živalskih in botaničnih vrtovih. Objekti za živali. Rastlinjaki. Akvariji in herbariji
727.62Zgradbe v živalskih vrtovih. Objekti za živali na splošno
727.63Akvariji. Vivariji
727.64Zgradbe v botaničnih vrtovih. Objekti za rastline (zmernega ali tropskega podnebja)
727.7Muzeji. Umetniške galerije. Muzejska arhitektura splošno
727.8Zgradbe dokumentacijskih središč, knjižnic arhivov. Zgradbe državnega arhiva. Zgradbe patentnega urada
727.91Observatoriji. Opazovalne postaje
727.912Astronomski observatoriji
727.913Planetariji
727.915Meteorološke postaje. Seizmografske postaje. Drugi geofizikalni observatoriji ali postaje
727.94Zgradbe radijskih in televizijskih postaj, studiji. Zgradbe snemalnih studijev
727.97Zgradbe risarskih delavnic, umetniških in fotografskih studijev
727.98Zgradbe filmskih studijev
786/789Glasba za posamezne instrumente
786Glasba za instrumente s tipkami
786.1Za instrumente s tipkami, v katerih po strunah brenka ali udarja tangenta
786.2Za instrumente s tipkami, v katerih po strunah udarja kladivce. Za klavir
786.61Za orgle
786.62Za harmonij in njemu podobne instrumente
786.8Za koncertino. Za harmoniko
787Glasba za godala in brenkala [za strunska glasbila]
787.1/.4Za godala
787.1Za violino, za violo d'amore
787.2Za violo. Za violo alta (s petimi strunami)
787.3Za violončelo (čelo). Za violo da gamba (basovsko violo)
787.41Za kontrabas. Za kontrabasovsko violo
787.5Za brenkala brez ubiralke
787.6Za brenkala z ubiralko
787.61Za kitaro
787.62Za lutnjo. Za teorbo
787.65Za mandolino
787.68Za citre. Za psalterij
787.7Za banjo
787.9Za glasbila na poteg brez strun
788Glasba za pihala in trobila
788.1/.4Za trobila. Za kovinska pihala
788.1Za trobento
788.2Za pozavno
788.3Za kornet. Za piston
788.4Za ostala trobila
788.41Za naravni rog. Za lovski rog. Za poštni rog. Za ventilni rog (francoski rog)
788.42Za saksov rog
788.43Za saksofon
788.46Za krilni rog (krilovko)
788.47Za ventilni rog, krilni rog
788.48Za tubo. Za helikon, suzafon itd.
788.5/.8Za pihala
788.5Za flavto. Za kljunasto flavto itd.
788.51Za prečno flavto, pikolo, piščal itd.
788.52Za kljunasto flavto, flažolet, okarino itd.
788.6Za klarinet
788.7Za oboo. Za angleški rog. Za šalmaj. Za ukrivljeni rog
788.8Za fagot
788.9Za ostala pihala in trobila
788.91Za alpski rog. Za dude
788.93Za orglice
789Glasba za tolkala. Glasba za mehanične instrumente
789.1Za bobne
789.2Za činele. Za kastanjete itd.
789.3Za triangel
789.4Za tamburin
789.5Za tolkala z zvenečimi ploščami ali cevmi. Za zvonove, zvonovje
789.6Za ksilofon. Za čelesto
789.9Za mehanične glasbene instrumente
789.98Za instrumente z mehaničnim ali 'akustičnim' proizvajanjem zvoka
789.983Za instrumente z električnim ali elektronskim proizvajanjem zvoka
81'374.3Razlagalni, interpretativni in slikovni slovarji
81'374.4Etimološki slovarji
81'374.5Glasoslovni [fonetični] slovarji
81'374.81Enojezični slovarji
81'374.82Večjezični slovarji
81'374.822Dvojezični slovarji
81'374.823Slovarji v mnogih (treh ali več) jezikih
94(411)Zgodovina Škotske
94(411).0 
94(411).01Keltsko obdobje, do 1057
94(411).02Boj za prevlado v Angliji, 1057-1314. Bitka pri Bannockburnu, 1314
94(411).03Neodvisno kraljestvo, 1314-1424
94(411).04Od Jakoba I do Jakoba V, 1424-1542
94(411).05Reformacija, 1542-1603
94(411).06Personalna unija z Anglijo, 1603-1707
94(411).07Listina o zvezi. Dinastija Hannoveržanov, 1707-1837
94(411).0819. in 20. stoletje, od 1837
94(415).0 
94(415).01Zgodnja zgodovina, do 1086
94(415).02Ločeni kraljestvi, 1086-1171
94(415).03Dinastija Plantagenetov, 1171-1399
94(415).04Dinastiji Lankastrov in Jorških, 1399-1485
94(415).05Dinastija Tudorjev, 1485-1603
94(415).06Dinastija Stuartov, do Limeriške pogodbe, 1603-1691
94(415).07Od Limeriške pogodbe do Listine o združitvi, vključno z dinastijo Hannoveržanov, 1691-1800
94(415).0819. stoletje, 1801-1900
94(415).0920. stoletje, 1901-
94(415).091Do Listine o Irski vladi, 1920
94(415).093Od 1920. Severna Irska in Irska svobodna država (kasneje Irska republika)
94(416)Zgodovina Severne Irske
94(420)Zgodovina Anglije in Velike Britanije
94(420).0 
94(420).01Prazgodovina. Rimsko in anglo-saksonsko obdobje
94(420).02Normanski kralji, 1066-1154
94(420).03Dinastija Plantagenetov, 1154-1399
94(420).04Dinastiji Lankastrov in Jorkških, 1399-1485. Vojne vrtnic, 1455-1485
94(420).05Dinastija Tudorjev, 1485-1603. Obdobje Tudorjev in Elizabetinsko obdobje
94(420).06Dinastija Stuartov, 1603-1714. Medvladje, 1649-1660. Zveza držav. Cromwell. Restavracija
94(420).07Dinastija Hannoveržanov, 1714-1837. Obdobje vladarja Jurija in obdobje regentstva
94(420).08Viktorija in dinastija Windsorjev, 1837-
94(420).081Viktoria, 1837-1901
94(420).082Edvard VII, 1901-1910
94(420).083Jurij V, 1910-1936
94(420).084Edvard VIII, 1936
94(420).085Jurij VI, 1936-1952
94(420).086Elizabeta II, 1952-
94(429)Zgodovina Walesa
94(54).0 
94(54).02Azijske dinastije in evropski prodor, 647-1774. Muslimanska osvajanja. Obdobje mogulov
94(54).03Britanska Indija, 1765-1947
94(54).04Neodvisnost in delitev, 1947-
94(569.4).0 
94(569.4).01Zgodnja zgodovina, do 70 n. št.
94(569.4).02Pred-islamsko obdobje, 70-638
94(569.4).03Srednjeveška in sodobna Palestina, 638-1917
94(569.4).04Palestina pod britansko kontrolo in vladavino, 1917-1948
94(569.4).05Neodvisnost, 1948-. Država Izrael
94(591).0 
94(591).02Zgodnja zgodovina, do 1826
94(591).03Obdobje britanskega osvajanja, 1826-1885
94(591).04Britanska oblast, 1885-1948
94(591).05Neodvisnost, 1948-
94(620).0 
94(620).02Obdobje arabske vladavine, 640-1517
94(620).03Obdobje otomanske vladavine, 1517-1882
94(620).04Britanska okupacija in protektorat 1882-1922
94(620).05Neodvisnost, 1922-
94(624).0 
94(624).02Od arabske invazije, 7. stoletje, do 1820
94(624).03Obdobje egipčanske in britanske vladavine, 1820-1956. Anglo-egipčanski Sudan
94(624).04Neodvisnost, 1956-
94(664).0 
94(664).01Zgodnja zgodovina, do 1787
94(664).02Britanska kolonija, 1787-1896
94(664).03Kolonija in protektorat, 1896-1961
94(664).04Neodvisnost, 1961-
94(665.1).0 
94(665.1).01Zgodnja zgodovina, do 1807
94(665.1).02Britanska kolonija, 1807-1965
94(665.1).03Neodvisnost, 1965-
94(667).0 
94(667).01Zgodnja zgodovina, do 1874
94(667).03Britanska kolonija, 1874-1957. Zlata obala
94(667).05Neodvisnost, 1957-
94(668.1).0 
94(668.1).01Zgodnja zgodovina, do 1894
94(668.1).02Nemško obdobje, 1894-1914
94(668.1).03Anglo-francosko obdobje, 1914-1960
94(668.1).04Neodvisnost, 1960-
94(669)Zgodovina Nigerije
94(669).0 
94(669).01Zgodnja zgodovina, do 1886
94(669).03Britanska kolonija in protektorat, 1886-1960
94(669).05Neodvisnost, 1960-
94(671.1).0 
94(671.1).01Zgodnja zgodovina, do 1884
94(671.1).02Nemško obdobje, 1884-1916
94(671.1).03Anglo-francosko obdobje, 1916-1956
94(671.1).04Neodvisnost, 1960-
94(676.1).0 
94(676.1).01Zgodnja zgodovina, do 1894
94(676.1).03Britansko obdobje, 1894-1962
94(676.1).04Neodvisnost, 1962
94(676.2).0 
94(676.2).01Zgodnja zgodovina, do 1895
94(676.2).03Britansko obdobje, 1895-1963
94(676.2).04Neodvisnost, 1963-
94(678).0 
94(678).04Združena republika, 1964-
94(678.1).0 
94(678.1).01Zgodnja zgodovina, do 1700
94(678.1).02Arabska oblast, 1700-1890
94(678.1).03Britanski protektorat, 1890-1963
94(678.1).04Neodvisnost, 1963-
94(678.2).0 
94(678.2).01Zgodnja zgodovina, do 1884
94(678.2).02Nemško obdobje, 1884-1916
94(678.2).03Britansko obdobje, 1916-1961
94(678.2).04Neodvisnost, 1961-
94(680).0 
94(680).02Zgodnja zgodovina, do 1488
94(680).03Obdobje raziskav in naselitve, 1488-1814
94(680).0419. in zgodnje 20. stoletje, 1814-1909
94(680).05Južno Afriška zveza, 1909-1961
94(680).06Južno Afriška republika, 1961-
94(689).0 
94(689).01Zgodnja zgodovina, do 1888
94(689).02Britanska oblast, 1888-1953
94(689).03Federacija Rodezije in Njase (Centralno Afriška federacija), 1953-1963
94(689).04Po-federacija, 1964-
94(71).0 
94(71).01Zgodnja zgodovina in francoska oblast, do 1760
94(71).02Britanska oblast, 1760-1791
94(71).03Konstitucionalna in reprezentativna vlada, 1791-1841
94(71).04Zveza, 1841-1867
94(71).05Federacija, 1867-1931
94(71).06Samostojno vladajoča Kanada, 1931-. Kanadski dominion
94(728.2).0 
94(728.2).02Odkritje, raziskovanje in osvojitev, 1502-1535
94(728.2).03Kolonialno obdobje, 1535-1821
94(728.2).0419. stoletje, 1821-1900
94(728.2).0520. stoletje, 1901-
94(729).0 
94(729).02Odkritje, raziskovanje, osvojitev, 1492-1608
94(729).0317. in 18. stoletje, 1608-1800
94(729).0419. stoletje, 1801-1902
94(729).0520. stoletje, 1902-
94(73).0 
94(73).01Od odkritja do 1607
94(73).02Kolonialno obdobje
94(73).03Vojna za neodvisnost. Ustanovitev zveze. 1775-1789
94(73).04Konstitucionalno obdobje, 1789-1809
94(73).05Zgodnje 19. stoletje, 1809-1845
94(73).06Sredina 19. stoletja, 1845-1861
94(73).07Vlada Abrahama Lincolna, 1861-1865. Ameriška državljanska vojna
94(73).08Pozno 19. stoletje, 1865-1901
94(73).09Zgodovina od 1901
94(73).091Zgodnje 20. stoletje, 1901-1953
94(73).091.1/.8Vlade Theodorja Roosevelta, Tafta, Wilsona, Hardinga, Collidgea, Hooverja, Franklina D. Roosevelta, Trumana
94(73).092Pozno 20. stoletje, 1953-
94(73).092.1/.9Vlade Eisenhowerja, Kennedyja, Lyndona, B. Johnsona, Nixona, Forda, Carterja, Reagana, Busha, Clintona
94(931).0 
94(931).01Obdobje Maorov. Zgodnja zgodovina, do 1840
94(931).02Kolonialno obdobje, 1840-1907
94(931).03Status dominiona, 1907-
94(94)Zgodovina Avstralije
94(94).0 
94(94).01Zgodnja zgodovina, do 1788
94(94).02Naselitev in zgodnji razvoj, 1788-1851
94(94).03Kolonialna vlada, 1851-1901
94(94).04Zveza držav (do konca druge svetovne vojne), 1901-1945
94(94).05Pozno 20. stoletje, 1945-