slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > ZALOŽNIKI > ISSNVprašalnik za dodelitev
ISSN oznak
Pdf format
Doc format
Kontakti slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
ISSN - Mednarodna standardna številka za serijske publikacije

Prednosti sistema ISSN
Osnovni cilj sistema ISSN je registracija čim večjega števila serijskih publikacij, ki izhajajo po svetu, in omogočanje zanesljive informacije vsem, ki jo potrebujejo. Sama ISSN številka je standardizirana s standardom ISO 3297, kar ji omogoča najširšo uporabo po vsem svetu. Ta koda je lahko osnova za povezovanje s sistemom kode EAN, ki omogoča komercialno uporabo oziroma prevod v črtno kodo, namenjeno za elektronsko razpoznavanje.

Založnikom priporočamo, da se zaradi lažje in boljše identifikacije svojih publikacij in predvsem zaradi mednarodne izmenjave bibliografskih podatkov vključijo v opisani mednarodni sistem označevanja publikacij. ISSN koristi založnikom, knjižnicam, dokumentacijskim centrom, naročniškim agencijam …

Kaj je ISSN?
ISSN (International Standard Serial Number) je standardizirana mednarodna oznaka, ki omogoča identifikacijo katerekoli serijske publikacije, ne glede na to, v katerem delu sveta izhaja.
ISSN je oznaka - koda, ki enkratno in neponovljivo identificira serijsko publikacijo z individualno kombinacijo številk. Koda sama po sebi nima pomena in ne vsebuje nikakršnega podatka niti o izvoru niti o vsebini publikacije.

Kaj je serijska publikacija?
Serijska publikacija je publikacija v tiskani ali netiskani obliki, ki izhaja v zaporednih delih, običajno s številčnimi ali časovnimi oznakami, konec izhajanja pa ni predviden. K serijskim publikacijam štejemo časopise, časnike, letne publikacije – poročila, zbornike, almanahe raznih združenj ter knjižne zbirke.

Kako je ISSN sestavljen?
Oznaka je sestavljena iz kratice ISSN, ki ji sledita dva niza s po štirimi številkami, povezana z vezajem. Oznako ISSN predstavlja prvih sedem številk, osma številka pa jekontrolna.

Oznaka ISSN je povezana s standardizirano obliko naslova publikacije, ki se imenuje “ključni naslov”. Ta je večinoma enak naslovu oziroma imenu publikacije, včasih pa mu je potrebno dodati še pojasnilo, ki publikacijo natančneje določa.

Kdaj publikacija dobi ISSN?
ISSN lahko dobi vsaka serijska publikacija, bodisi pred začetkom izhajanja bodisi kadarkoli v času izhajanja ali pa celo potem, ko je že prenehala izhajati. Za ISSN lahko zaprosi izdajatelj ali založnik, lahko pa ga dodeli nacionalni ISSN center po svoji presoji.

Kdaj se ISSN spremeni?
Ker je ISSN oznaka vezana izključno na naslov (ime) publikacije, se mora spremeniti, če se naslov publikacije spremeni. Če publikacija v času izhajanja večkrat spremeni naslov, dobi prav tolikokrat novo oznako ISSN, ki vsakič omogoča njeno identifikacijo. Spremenjeni naslov publikacije vsakič obravnavamo kot novo publikacijo, čeprav izhaja kot nadaljevanje prejšnje ali je s prejšnjo kako drugače povezana. Zato pogosto spreminjanje naslovov serijskih publikacij ni priporočljivo.

Kje je natisnjen ISSN na serijski publikaciji?
Oznaka ISSN mora biti natisnjena na vidnem mestu: na naslovni strani in na ovoju publikacije. Pred številkami mora obvezno stati mednarodna kratica ISSN.

Sistem ISSN in njegova organizacija
Mrežo ISSN sestavljajo nacionalni ISSN centri, katerih dejavnosti koordinira Mednarodni ISSN center v Parizu. Nacionalni ISSN centri se ukvarjajo z registracijo in identifikacijo serijskih publikacij, tako da zanje kreirajo bibliografske zapise za mednarodno podatkovno zbirko ISSN. Poleg tega dodeljujejo ISSN oznake serijskim publikacijam, ki izhajajo na območju njihove države, večinoma na podlagi obveznega izvoda.

ISSN center Slovenije ima sedež v Narodni in univerzitetni knjižnici

Vsak izdajatelj ali založnik lahko zaprosi za dodelitev oznake ISSN svoji publikaciji. Za dodelitev oznake pred začetkom izhajanja publikacije mora ISSN centru poslati izpolnjen vprašalnik (po pošti ali elektronski pošti)

  • Vprašalnik za dodelitev ISSN oznak (.pdf, .doc format)

s podatki o publikaciji, skupaj s fotokopijami naslovne in drugih relevantnih strani nove publikacije. Pogoj za dodelitev ISSN že izhajajoči publikaciji pa je, da NUK prejema njen obvezni izvod, na podlagi katerega ji dodeli oznako ISSN.

Naloge ISSN centra Slovenije so:

  • izdelovanje baze podatkov o nacionalni produkciji serijskih publikacij;
  • določanje številk ISSN in ključnih naslovov slovenskim serijskim publikacijam;
  • posredovanje številk ISSN založnikom mednarodnih serijskih publikacij;
  • pošiljanje zapisov o slovenskih serijskih publikacijah v mednarodno bazo ISSN;
  • skrb za redakcijo in potrebne korekcije zapisov v mednarodni bazi ISSN;
  • posredovanje navodil za izdelavo črtne kode EAN založnikom;
  • svetovanje založnikom v zvezi z oblikovanjem publikacije, označevanjem, povezovanjem.

Katere serijske publikacije dobijo ISSN?
Oznako ISSN pridobijo tudi publikacije na elektronskih medijih, npr. na disketah, zgoščenkah ali na internetu, ki imajo značilnosti serijskih, npr. e-časopisi in e-časniki ter podatkovne zbirke s tekočim ali intervalnim izhajanjem oziroma dopolnjevanjem, če imajo podatek o pogostosti dopolnjevanja naveden na naslovnem ekranu.
Oznaka ISSN je pri elektronskih publikacijah navedena bodisi na fizičnem nosilcu ali na naslovnem zaslonu pri publikacijah, ki so dostopne prek interneta.

ISSN in črtna koda
Črtna koda je prevod številke ISSN v optično obliko. Za ta namen je bila izbrana črtna koda po standardu EAN 13.
Sestava črtne kode za mesečno publikacijo z ISSN 1144-875X je taka:

slika  slika

ISSN center Slovenije
Narodna in univerzitetna knjižnica
1001 ljubljana
Turjaška 1
pp 259
T: (01) 2001 201
E: ISSN@nuk.uni-lj.si

slika