slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > NUK > Zgodovina > Obvezni izvodSeminar za založnike
Zakon o obveznem izvodu publikacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah
Neuradno prečiščeno
besedilo Zakona

Dobavni list
Kontakti
Obvezni izvod spletnih publikacij
 slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Obvezni izvod

Kam lahko založniki pošljejo obvezni izvod?
Na naslov:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva
Leskoškova 12, p.p. 259
1000 Ljubljana

Osebna dostava - uradne ure: 9. 14. ure

 • potrditev prejema: zavezanci morajo skupaj s pošiljko obveznih izvodov publikacij poslati tudi dobavnico v 2 izvodih.. Založniki lahko uporabijo standardno dobavnico ali pa naš predlog dobavnega lista. Na dobavnici naj bo navedeno, kdo pošilja obvezne izvode (naslov zavezanca), kaj pošilja (toliko podatkov o publikaciji, da bo nedvoumno jasno, katera publikacija je poslana) in koliko izvodov posamezne publikacije je poslano. NUK dobavnico potrdi in jo pošlje nazaj zavezancu/založniku.

Koliko obveznih izvodov publikacij je potrebno poslati?

 • 4 izvode publikacij.

Izjeme:

 • publikacija, ki je bila izdana z javnimi sredstvi ali če je njen založnik/sozaložnik pravna oseba javnega prava ali tuja pravna oseba javnega prava s podružnico v Sloveniji - 16 izvodov. Obveznost velja za vse javno financirane publikacije, razen za drobni tisk in naklade pod 150 izvodov;
 • doktorske disertacije – 2 izvoda;
 • izjemno drage publikacije, katerih prodajna cena za izvod je višja od 1000 € – 2 izvoda;
 • elektronske publikacije na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu –1 izvod;
 • drobni tisk – 4 izvode;
 • publikacije, ki so izšle v nakladi manj kot 150 izvodov – 4 izvodi;
 • večji plakati (jumbo plakati, Bill-board plakati ali Citylight plakati) – 1 izvod v elektronski obliki;
 • faksimile je predmet obveznega izvoda ne glede na število izdanih naslovov;
 • publikacije, ki imajo naklado manj kot 50 izvodov - obveznih izvodov ni potrebno pošiljati;
 • dotis – obveznih izvodov ni potrebno pošiljati (razen če skupaj s prvim natisom preseže končno naklado 50 izvodov).

Kaj je publikacija?
Publikacija je vsak zapis informacije na katerem koli nosilcu, ki je izdan, založen, izdelan, prirejen ali fizično ali elektronsko distribuiran za uporabo v javnosti.

Katere publikacije so obvezni izvod?

 • Tiski v vseh tiskarskih in razmnoževalnih tehnikah, skupaj z dodatki in prilogami:

  • knjige,
  • brošure
  • serijske publikacije
  • separati
  • muzikalije
  • kartografsko gradivo
  • faksimile
  • drobni tisk (npr: razglednice, plakati, nalepke, vizitke, večje tiskovine, prospekti, koledarji, katalogi, gledališki in drugi programi, navodila)

 • elektronske publikacije na fizičnih nosilcih in tiste, dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu;
 • avdio in video gradivo na raznih nosilcih;
 • elektronske publikacije, ki so kombinacija različnih vrst zapisov, t. i. multimedijski kompleti.

Kaj je kolofon?
Kolofon je obvezni element publikacije na katerem koli mediju, razen pri drobnem tisku. Tako rekoč je osebna izkaznica publikacije. Na enem mestu so zbrani naslednji obvezni podatki:

 • ime ali naslov publikacije, pri prevodu tudi ime ali naslov izvirne publikacije;
 • ISBN ali ISSN ali ISMN ali drugo mednarodno oznako publikacije;
 • naziv ali ime nosilca avtorskih pravic;
 • izdaja, dotis, ponatis, dopolnitve, ponovitve, ipd.;
 • osebno ime avtorice/avtorja publikacije;
 • ime in sedež založnika
 • leto izida publikacije
 • leto natisa ali izdelave publikacije
 • število natisnjenih izvodov
 • maloprodajna cena publikacije (pri monografskih in serijskih publikacijah je cena lahko navedena tudi kje drugje v publikaciji);
 • navedbo javnega financerja, če je bila publikacija izdana tudi z javnimi sredstvi.

Kaj je namen obveznega izvoda?

 • Ohranjanje nacionalne kulturne dediščine,

NUK od leta 1807 zbira obvezne izvode publikacij. Naša zbirka je izjemna, saj se trudimo na enem mestu zbrati vse, kar je povezano s Slovenci, Slovenijo in slovenskim jezikom, obvezni izvod pa je temelj tega zbiranja. Česar od tiskarske in založniške produkcije Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani nima, je malo verjetno, da se bo ohranilo bodočim rodovom.

 • izvajanje bibliografskega nadzora,

NUK in ostale knjižnice, prejemnice obveznega izvoda, morajo publikacije ustrezno bibliografsko obdelati. Podatki o publikacijah, pridobljenih kot obvezni izvod, morajo biti javno dostopni v vzajemnem katalogu slovenskih knjižnic.

 • izdelavo nacionalne bibliografije,

NUK je na podlagi prejetega obveznega izvoda dolžan izdelati Slovensko bibliografijo, ki izide štirikrat letno. Objavljena je tudi na naši spletni strani. Vanjo so vključene publikacije, ki zadostijo vsaj enemu od treh kriterijev: avtor - Slovenec, slovenska založba, slovenski jezik.

 • priprava podatkov o slovenski založniški produkciji.

Na temelju prejetega obveznega izvoda lahko dobimo statistične podatke o založniški produkciji v Sloveniji. Lahko določimo tudi čas delovanja posameznih zavezancev in obsežnost njihovega publiciranja.

Kaj je obvezni izvod publikacij?
Zakonsko predpisan način zbiranja publikacij, na osnovi katerega prejemajo z zakonom določene knjižnice en ali več izvodov vsake publikacije, ki je izšla v okviru neke administrativne enote, največkrat države.

Katera zakona urejata področje obveznega izvoda publikacij?
Zakon o obveznem izvodu publikacij - ZOIPub (UL RS št. 69/06)
http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&vt=6&mandate=...showdoc=1
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200669&stevilka=2977

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij
(ZOIPub-A, UL RS št. 86/09)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=94363

Kontakti

Za obvezni izvod knjižnega gradiva:
Damijana Kisovec
T: 01/5861 306
F: 01/5861 352
E: damijana.kisovec@nuk.uni-lj.si

Za obvezni izvod neknjižnega gradiva:
Pavla Meglič
T: 01/5861 307
F: 01/5861 352
E: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si

Za obvezni izvod serijskih publikacij:
Irena Eiselt
T: 01/2001 187
F: 01/4257 293
E: irena.eiselt@nuk.uni-lj.si

Za obvezni izvod spletnih publikacij:
Katja Rapuš
T.: 01/2001 156
F: 01/4257 293
E: katja.rapus@nuk.uni-lj.si 

slika