slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > UPORABNIKI > O izposoji gradivaKatNUK
Cobiss - Moja knjižnica
Cenik storitev
Splošni pogoji poslovanja NUK


Delovni čas in koledar
Kje nas najdete? slika     slika    slika


  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Izposoja knjižničnega gradiva

NUK zbira in hrani pisno kulturno dediščino slovenskega naroda in je kot nacionalna depozitarna organizacija dolžan skrbeti za njeno trajno ohranjanje. Od slovenskih izdajateljev prejemamo po dva obvezna izvoda publikacij. En izvod arhiviramo, drugega pa lahko v skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij damo na voljo uporabnikom za delo v čitalniških prostorih. Če od izdajateljev prejmemo več izvodov publikacij, jih lahko uporabnikom ponudimo tudi za izposojo na dom. Za izposojo na dom so na voljo tudi publikacije, ki jih v ta namen knjižnica kupi (npr. temeljni visokošolski učbeniki in tuja strokovna literatura s poudarkom na družboslovju in humanistiki). Bogato zbirko referenčne literature z vseh področij znanosti lahko pregledujete v čitalnicah. Ker pa želimo naše storitve čim bolj približati željam in potrebam uporabnikov, nudimo tudi storitev izposoje e-knjig na osebne računalnike in prenosne naprave (tablične računalnike, bralnike, pametne telefone).

Knjižnično gradivo si lahko na dom oziroma v čitalnice izposojajo samo člani knjižnice s predložitvijo članske izkaznice. Če ima član neporavnane finančne obveznosti do knjižnice ali nevrnjeno gradivo, ki mu je potekel izposojevalni rok, izposoja knjižničnega gradiva ni mogoča. Če niste član NUK, pa bi potrebovali gradivo iz naših zbirk, se lahko obrnete na svojo splošno, visokošolsko ali specialno knjižnico. Želeno gradivo bomo prek storitve medknjižnične izposoje in posredovanja dokumentov v vašo knjižnico dostavili v čim krajšem času.

IZPOSOJA GRADIVA NA DOM

Kdo si lahko izposoja gradivo na dom?

Gradivo si lahko na dom izposodijo samo člani knjižnice s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnili 18 let starosti, izjemoma pa tudi mlajši, če so dijaki 4. letnika srednje šole. Člani knjižnice brez stalnega bivališča v Republiki Sloveniji si lahko gradivo izposodijo na dom samo s poroštvom polnoletne osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Izjavo o poroštvu podpiše porok lastnoročno v knjižnici in se ob njeni oddaji izkaže z ustreznim osebnim dokumentom.

Kje najdem podatke o gradivu za izposojo na dom?

Knjižnično gradivo hranimo v skladiščih ter prostorih posebnih knjižničnih zbirk. Do gradiva uporabniki večinoma ne morete prosto dostopati. Podatke o dostopnosti gradiva za izposojo na dom lahko poiščete v elektronskem katalogu KatNUK, kjer je status omenjenega gradiva označen z zeleno barvo. O dostopnosti gradiva, pri katerem boste zasledili navedbo »v obdelavi« oziroma »info v knjižnici«, povprašajte knjižničnega delavca v sobi za vpis in izposojo (pritličje levo, soba 4) ali nas pokličite na telefonsko številko (01) 2001 205 oziroma (01) 2001 143.

Ker elektronski katalog NUK sistematično nastaja šele od leta 1988, v njem niso popisane starejše periodične publikacije (revije in časniki) in starejše gradivo posebnih knjižničnih zbirk. V primeru, da v elektronskem katalogu iskanega gradiva ne najdete, priporočamo, da se obrnete na informatorja v Centru za informacijske storitve (pritličje levo, soba 9) ali nas pokličete na telefonsko številko (01) 2001 299.

Katerega gradiva si ni mogoče izposoditi na dom?

Na dom si ni možno izposoditi arhivskega izvoda temeljne nacionalne zbirke (slovenike), gradiva, ki se nahaja v Veliki čitalnici in časopisni čitalnici, referenčnega gradiva, rokopisnega gradiva, redkega in dragocenega gradiva, revij in časnikov, gradiva neobičajnih velikosti ter drobnega tiska in sive literature.

Kako lahko naročim ali rezerviram gradivo za izposojo na dom?

Za izposojo na dom je potrebno proste izvode knjižničnega gradiva naročiti v elektronskem katalogu − KatNUK prek spletne storitve COBISS – Moja knjižnica, storitev »Izposoja, rezervacije in podaljšanje«. Priporočamo, da si predhodno ogledate podrobnejša navodila o naročanju gradiva. Morebitni preklic naročila lahko sporočite na elektronski naslov: izposoja@nuk.uni-lj.si ali nas pokličete na telefonsko številko (01) 2001 205 oziroma (01) 2001 143.

Gradivo posebnih knjižničnih zbirk, za katerega ni omejitev ali prepovedi izposoje na dom, ni potrebno naročati prek spletne storitve COBISS – Moja knjižnica. Naročite ga osebno ob obisku zbirke. Omenjeno gradivo ima v elektronskem katalogu – KatNUK pred signaturo naslednje oznake: b (gradivo za področje bibliotekarske in informacijske znanosti), D (zamejski in zdomski tisk), G (kartografsko in slikovno gradivo), M (glasbeni tiski in notno gradivo), PKG (drobni tisk in siva literatura), EU (gradivo EU in mednarodnih organizacij) ter R (rokopisi, redki in stari tiski).

Rezervirate lahko gradivo, za katerega ni omejitev ali prepovedi izposoje, vendar je trenutno izposojeno drugemu uporabniku. Rezervacije so mogoče osebno, po telefonu ali prek spletne storitve COBISS – Moja knjižnica. Ko je gradivo na voljo za izposojo, vas o tem knjižnica obvesti na način, ki ste ga izbrali prek spletne storitve COBISS – Moja knjižnica, tj. po telefonu ali elektronski pošti. Morebitni preklic rezervacije lahko sporočite na elektronski naslov: izposoja@nuk.uni-lj.si ali nas pokličete na telefonsko številko (01) 2001 205 oziroma (01) 2001 143.

Prosimo, da naročate oziroma rezervirate le gradivo, ki ga dejansko potrebujete in ga boste tudi prevzeli, sicer knjižnici povzročate dodatno delo in stroške. Opozorili bi vas, da gradiva ne morete naročati oziroma rezervirati, če imate do knjižnice neporavnane obveznosti.

Če iskanega gradiva ne najdete v knjižnični zbirki NUK, ga lahko naročite iz drugih slovenskih ali tujih knjižnic prek medknjižnične izposoje. Storitev je plačljiva v skladu s cenikom knjižnice.

Kako pridobim geslo za elektronski katalog NUK − KatNUK?

Geslo za naročanje, rezervacijo in podaljševanje roka izposoje prejmete ob vpisu v knjižnico in ga lahko kasneje sami poljubno spreminjate prek spletne storitve COBISS – Moja knjižnica. Slednja vam omogoča tudi pregledovanje podatkov o morebitnih neporavnanih obveznostih ali omejitvah pri izposoji gradiva, spreminjanje nastavitev za elektronsko obveščanje ter pošiljanje naročil za medknjižnično izposojo.

Kdaj bo naročeno gradivo na voljo za izposojo na dom?

Kdaj vam bo gradivo na voljo za izposojo, je odvisno od tega, kje je shranjeno − v skladiščih ali prostorih posebnih knjižničnih zbirk, ki se nahajajo v zgradbi na Turjaški ul. 1, oziroma v skladišču na dislocirani lokaciji (Leskoškova c. 12).

Gradivo iz skladišč na Turjaški ul. 1 (pred signaturo nima črkovne oznake oziroma ima oznako GS ali U) dobite praviloma v roku 30 minut po naročilu. Gradivo posebnih knjižničnih zbirk dobite osebno ob obisku zbirke, praviloma takoj. Čas dostave gradiva iz dislociranega skladišča (pred signaturo ima oznako DS) navajamo v poglavju ROKI ZA DOSTAVO GRADIVA.

V kolikšnem času moram prevzeti naročeno ali rezervirano gradivo?

Naročeno ali rezervirano gradivo praviloma čaka na prevzem do 3 delovne dni po naročilu oziroma prejemu obvestila, da vam je gradivo na voljo (obvestilo prejmete zgolj pri rezervaciji gradiva). Po izteku tega roka gradivo vrnemo v skladišče ali ga izposodimo drugemu uporabniku. Če gradiva niste prevzeli, vam knjižnica zaračuna stroške neprevzetega naročila. Pred iztekom roka za prevzem gradiva lahko izjemoma zaprosite za podaljšanje prevzemnega roka ali za preklic naročila. Naročilo oziroma rezervacijo lahko prekličete ob osebnem obisku knjižnice, z elektronskim sporočilom na naslov: izposoja@nuk.uni-lj.si ali s klicem na telefonsko številko (01) 2001 205 oziroma (01) 2001 143, in sicer v času od 9.00 do 18.00 ter ob sobotah od 9.00 do 14.00.

Kaj moram storiti ob izposoji gradiva na dom?

Gradivo za izposojo na dom lahko dobite v prostorih za vpis in izposojo (pritličje levo, soba 4) oziroma v prostorih posebnih knjižničnih zbirk ob predložitvi članske izkaznice. Ob izposoji gradiva na dom boste podpisali izposojevalne listke/zadolžnice. Na vašo zahtevo vam lahko izdelamo izpis s seznamom izposojenega gradiva ter navedenimi datumi, do kdaj ste dolžni vrniti posamezno gradivo. Vaša dolžnost je, da na izposojevalnih listkih oziroma izpisih preverite pravilnost podatkov in na morebitne napake takoj opozorite knjižničnega delavca. Svetujemo vam, da tudi prevzeto gradivo ob prevzemu pregledate in knjižničnega delavca opozorite na morebitne poškodbe, ki ste jih opazili.

Lahko v mojem imenu gradivo prevzame kdo drug?

Članska izkaznica ni prenosljiva na drugo osebo, zato lahko gradivo naročate in prevzemate le osebno ter prevzem gradiva potrdite z lastnoročnim podpisom zadolžnice. V primeru upravičenega razloga (npr. bolezni) si lahko v vašem imenu izjemoma gradivo izposodi druga oseba, vendar le z vašim pisnim pooblastilom. Pooblaščena oseba se izkaže z osebnim dokumentom in predloži člansko izkaznico pooblastitelja. V vašem imenu lahko tudi podaljša članstvo, poravna terjatve do knjižnice ali vrne člansko izkaznico.

Koliko enot gradiva imam lahko hkrati izposojenih?

Hkrati imate lahko na dom izposojenih največ 8 enot gradiva, in sicer le po en izvod istega naslova in izdaje gradiva. Če bi želeli v določenem obdobju (npr. priprava doktorske disertacije, raziskovalnega poročila …) imeti hkrati izposojeno večje število enot gradiva, morate pisno vlogo z utemeljitvijo želje oddati osebno v prostoru za vpis in izposojo (pritličje levo, soba 4) ali jo omenjeni službi poslati po pošti.

Koliko časa imam lahko gradivo izposojeno?

Izposojevalni rok za izposojo knjižničnega gradiva na dom je 30 dni, razen če ni v elektronskem katalogu KatNUK navedeno drugače. Če gradivo potrebujete dlje časa, morate izposojevalni rok pravočasno podaljšati. Podaljšate ga lahko največ trikrat, vendar le za gradivo, ki ni rezervirano za druge člane in ki mu izposojevalni rok še ni potekel. Po izteku podaljšanega izposojevalnega roka morate izposojeno gradivo vrniti v knjižnico. Če gradivo ni rezervirano za druge člane knjižnice, si ga po potrebi lahko ponovno izposodite.

Izposojevalni rok lahko podaljšate prek spletne storitve COBISS − Moja knjižnica. Lahko se oglasite tudi osebno, nam pošljete elektronsko sporočilo na naslov: izposoja@nuk.uni-lj.si ali pa nas pokličete na telefonsko številko (01) 2001 205 oziroma (01) 2001 143, in sicer v času od 9.00 do 18.00 ter ob sobotah od 9.00 do 14.00.

Na kakšen način lahko vrnem izposojeno gradivo?

Gradivo, izposojeno na dom, lahko vrnete v knjižnico osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko. Izjemoma ga lahko v vašem imenu vrne tudi druga oseba, ki lahko zahteva potrdilo o vrnjenem gradivu, ne more pa dobiti izpisa podatkov o gradivu, ki ga imate še izposojenega.

Kaj se zgodi, če izposojenega gradiva nisem vrnil pravočasno?

Obvestilo, da se rok izposoje bliža koncu, lahko prejmejo po elektronski pošti tisti uporabniki, ki so si prek spletne storitve COBISS − Moja knjižnica nastavili to možnost. Če je izposojevalni rok potekel in ga niste pravočasno podaljšali, vam obračunamo zamudnino za vsak zamujeni dan. Nedelje in prazniki v obračun zamudnine niso vključeni. Sedmi delovni dan po poteku roka izposoje na vaš naslov z navadno pisemsko pošiljko pošljemo pisno obvestilo o poteku roka izposoje. Če gradiva kljub temu ne vrnete, vam pošljemo še obvestilo s povratnico. Višino zamudnin obveščanja določa veljavni cenik storitev.

Če izposojenega gradiva tudi po obvestilu, poslanem priporočeno s povratnico, ne vrnete in ne poravnate nastalih stroškov, knjižnica vloži predlog za izterjavo pri pooblaščeni ustanovi. Do popolne poravnave vseh obveznosti do knjižnice novega gradiva ne boste mogli naročati oziroma si ga izposojati. V izjemnih primerih in iz upravičenih razlogov ste lahko oproščeni plačila stroškov zamudnine in stroškov obveščanja o poteku roka izposoje, knjižnica vam lahko odobri plačilo v več obrokih ali zmanjša znesek plačila. Razloge morate utemeljiti v pisni vlogi, ki jo naslovite na upravo knjižnice.

Kaj naj storim, če sem izposojeno gradivo poškodoval ali izgubil?

Če je v času izposoje gradiva prišlo do njegovih poškodb ali ste gradivo izgubili, ga lahko nadomestite z enakim in ob tem poravnate stroške vnovične strokovne obdelave in opreme gradiva v višini, ki jo določa veljavni cenik storitev. Če gradiva ni mogoče nadomestiti, boste plačali odškodnino za gradivo in stroške vnovične strokovne obdelave ter opreme gradiva, kot ju določa veljavni cenik storitev.

IZPOSOJA GRADIVA V ČITALNICE

Kdo si lahko izposoja gradivo v čitalnice?

Gradivo si lahko v čitalniške prostore (Velika čitalnica, časopisna čitalnica in čitalnice posebnih knjižničnih zbirk) izposodijo le člani knjižnice.

Kje najdem podatke o gradivu za izposojo v čitalnice?

V čitalniških prostorih lahko pregledujete tako gradivo, ki si ga je mogoče izposoditi zgolj čitalniško kot tudi tisto, ki je sicer namenjeno izposoji na dom. Podatke o dostopnosti gradiva lahko poiščete v elektronskem katalogu − KatNUK, kjer boste v polju za status gradiva zasledili oznaka »prosto − za čitalnico« ali »prosto – na dom«. V primeru, da v katalogu želenega gradiva ne najdete, priporočamo, da prosite za pomoč informatorja v Centru za informacijske storitve (pritličje levo, soba 9) ali nas pokličete na telefonsko številko (01) 2001 299.

Kako lahko naročim gradivo za izposojo v čitalnice?

Gradivo naročite osebno z oddajo izposojevalnega listka/zadolžnice informatorju v čitalnicah ali v prostoru za vpis in izposojo (pritličje levo, soba 4).

 Kdaj bo naročeno gradivo na voljo za uporabo?

Kdaj vam bo gradivo na voljo za uporabo v čitalnicah, je odvisno od tega, kje je shranjeno − v skladiščih ali prostorih posebnih knjižničnih zbirk, ki se nahajajo v zgradbi na Turjaški ul. 1, oziroma v skladišču na dislocirani lokaciji (Leskoškova c. 12).

Gradivo iz skladišč na Turjaški ul. 1 (pred signaturo nima črkovne oznake oziroma ima oznako GS ali U) dobite praviloma v roku 30 minut po naročilu. Gradivo posebnih knjižničnih zbirk dobite osebno ob njihovem obisku, praviloma takoj. Čas dostave gradiva iz dislociranega skladišča (pred signaturo ima oznako DS) navajamo v poglavju ROKI ZA DOSTAVO GRADIVA.

Koliko časa me bo čakalo naročeno gradivo?

Gradivo za uporabo v čitalnico vas bo čakalo praviloma 3 delovne dni od naročila. Po dogovoru z informatorjem v čitalnici oziroma s službo za vpis in izposojo lahko naročeno gradivo čaka na prevzem tudi dlje.

Kje lahko uporabljam naročeno gradivo?

Gradivo, ki ga knjižnica hrani v glavnem (oznaki GS in U) in dislociranem skladišču (oznaka DS) pregledujete v Veliki čitalnici, gradivo posebnih zbirk knjižničnega gradiva pa v njihovih čitalniških prostorih.

Koliko enot gradiva imam lahko izposojenih?

Za uporabo v čitalnici imate lahko hkrati izposojenih največ 8 enot gradiva, in sicer le po en izvod istega naslova in izdaje gradiva. Če bi želeli imeti hkrati izposojenih več enot gradiva, željo posredujte informatorju v čitalnici.

Ali lahko čitalniško izposojeno gradivo fotokopiram oziroma fotografiram?

Pri fotokopiranju knjižničnega gradiva moramo tako knjižnica kot uporabniki upoštevati določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (50. člen).

Za fotokopiranje lahko uporabljate samopostrežni fotokopirni stroj v Informacijskem središču ali v kleti NUK. Kartice za fotokopiranje lahko kupite v prostoru za vpis in izposojo (pritličje levo, soba 4). Fotokopije vam lahko izdelamo tudi v Reprocentru (klet, soba 604). Čitalniškega gradiva ni dovoljeno odnašati iz čitalnice brez dovoljenja informatorja v čitalnici. Gradiva, ki je izšlo pred letom 1945, ni dovoljeno reproducirati na fotokopiranem stroju zaradi zaščite gradiva. Naročite lahko digitalno reprodukcijo, ki jo opravi Reprocenter. Naročilnico oddate pri informatorju, kopije pa prevzamete in plačate v Reprocentru. Reproduciranje gradiva z lastno tehnično opremo (npr. fotoaparatom) ni dovoljeno. V primeru utemeljenega razloga ga lahko odobri le ravnateljica knjižnice, in sicer na osnovi pisne prošnje.

Kaj naj storim, če poškodujem v čitalnico izposojeno gradivo?

Svetujemo vam, da ob prevzemu gradivo pregledate takoj in na morebitne poškodbe opozorite informatorja v čitalnici. Če je do poškodbe gradiva prišlo v času, ko ste ga uporabljali, nanjo takoj opozorite informatorja, ki bo poskrbel za primerno zaščito gradiva. Da pa do poškodb ne bi prihajalo, prosimo, da pri uporabi gradiva upoštevate določila Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja.

Na kakšen način lahko vrnem čitalniško izposojeno gradivo?

Gradivo po koncu uporabe vrnete v istem prostoru, kjer ste si ga izposodili. Gradiva ni dovoljeno odnašati domov. Če bi ga želeli ponovno uporabljati isti ali tudi naslednji dan, na to opozorite informatorja v čitalnici.

ROKI ZA DOSTAVO GRADIVA

 

 • Gradivo, ki se nahaja v Veliki čitalnici, v časopisnem skladišču in v prostorih posebnih knjižničnih zbirk, dobite takoj po naročilu. Prost pristop do gradiva je mogoč le v Informacijskem centru za bibliotekarstvo.

 • Gradivo iz glavnega skladišča na Turjaški ul. 1 pripravimo v 30-ih minutah po naročilu.

 • Dostavo gradiva iz dislociranega skladišča izvajamo po posebnem urniku:
   

  DOSTAVA GRADIVA IZ DISLOCIRANEGA SKLADIŠČA (DS)

  OBIČAJNI DELOVNI ČAS (september − junij)

   

  naročila prejeta do

  dostava gradiva na Turjaško ul. 1

  ·ponedeljek, sreda, petek

  8.30

  12.30

  11.00

  15.00

  · torek, četrtek 

  11.30

  14.00

   

   

   

  POLETNI DELOVNI ČAS (julij − avgust)

   

  naročila prejeta do

  dostava gradiva na Turjaško ul. 1

  · ponedeljek, torek, četrtek in petek

  9.30

  10.45

  · sreda

  12.00

  13.45

Za dodatne informacije o izposoji gradiva nam pišite na e-naslov: izposoja@nuk.uni-lj.si ali nas pokličite v času od ponedeljka do petka med 9.00 in 18.00 ter ob sobotah med 9.00 in 14.00 na telefonsko številko (01) 2001 205 oziroma (01) 2001 143.

slika