slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > UPORABNIKI > Vpis in članstvoCenik storitev
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja
Kodeks slovenskih knjižničarjev


Delovni čas in koledar
Kje nas najdete? slika     slika    slika


  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 
Vpis in članstvo

Dobrodošli v Narodni in univerzitetni knjižnici!

NUK je največja slovenska knjižnica, namenjena v prvi vrsti študiju in raziskovanju. Izvaja funkcije nacionalne knjižnice Republike Slovenije, funkcije univerzitetne knjižnice Univerze v Ljubljani in funkcije nacionalne depozitarne organizacije. Njeno temeljno poslanstvo je zbiranje, hranjenje, predstavljanje, varovanje in zagotavljanje dostopnosti nacionalne ter drugih zbirk knjižničnega gradiva in informacijskih virov, ki jih uporabniki potrebujejo pri svojem študijskem in znanstvenoraziskovalnem delu ter vseživljenjskem učenju. Knjižnica je tudi informacijski in referalni center za znanstveno in strokovno informiranje, ki uporabnikom zagotavlja in posreduje informacije z vseh strokovnih področij, še posebej s področij humanistike in družboslovja, in sicer iz svojih in naročenih podatkovnih zbirk ter različnih elektronskih informacijskih servisov. NUK izvaja tudi bogato založniško in razstavno dejavnost, s katero obeležuje pomembnejše zgodovinske dogodke, obletnice slovenskih umetnikov, predstavlja delovanje slovenskih založb, umetniških ter drugih društev itd.

V svojih depojih hrani 2,6 milijona enot knjižničnega gradiva. Poleg temeljne nacionalne zbirke (slovenika), ki jo gradi s pomočjo obveznega izvoda publikacij, ima NUK tudi bogato zbirko tuje strokovne literature s poudarkom na družboslovju in humanistiki ter referenčno literaturo s področja različnih znanstvenih ved. Za poglobljeno študijsko oziroma znanstvenoraziskovalno delo so uporabnikom na voljo zbirke posebnega knjižničnega gradiva (zbirka rokopisov, starih tiskov, kartografskega in slikovnega gradiva, drobnega tiska in sive literature, glasbenega gradiva, tiskov Slovencev zunaj RS itd.). Knjižnično gradivo oziroma dokumente, ki jih knjižnica nima v lastnih zbirkah, lahko uporabnikom prek medknjižnične izposoje priskrbi iz drugih slovenskih knjižnic ali iz tujine.

Prek portala Digitalne knjižnice Slovenije (dLib.si) je uporabnikom omogočen prost dostop do več kot pol milijona enot oziroma 3,5 milijona strani digitaliziranega ali digitalno rojenega gradiva nacionalnega kulturnega in znanstvenega pomena. Prek Mrežnika, spletnega portala informacijskih virov, pa lahko člani knjižnice dostopajo do številnih elektronskih informacijskih virov (podatkovnih zbirk), v skladu z licenčnimi in konzorcijskimi pogodbami do večine tudi prek oddaljenega dostopa.

Zaposleni si prizadevamo, da bi kljub slabim prostorskim zmožnostim knjižnice uporabnikom nudili kakovostne storitve, nemoteno delo ter čim hitrejši dostop do knjižničnih zbirk in drugih informacijskih virov. Obiščite nas, postanite član naše knjižnice.

Zakaj postati član NUK?

Večino osnovnih storitev zagotavlja knjižnica vsem uporabnikom, nekatere pa omogoča le članom. To so storitve, ki knjižnici povzročajo dodatne stroške zaradi vodenja evidenc, izdaje izkaznic in potrdil, zagotavljanja sledljivosti izposojenega gradiva, obnavljanja poškodovanega gradiva, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, vezanih na uporabo določenih vrst gradiva, izpolnjevanja obveznosti, vezanih na avtorske in sorodne pravice ipd.

Knjižnica zagotavlja vsem uporabnikom naslednje osnovne storitve:

 • dostop do javnih knjižničnih katalogov in drugih javnih informacijskih virov ter njihovo uporabo,
 • posredovanje informacij o knjižničnem gradivu in iz gradiva knjižnice ter iz slovenske vzajemne bibliografske podatkovne baze,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju in uporabi knjižničnega gradiva ter drugih informacijskih virov knjižnice,
 • usposabljanje za uporabo knjižnice ter izobraževanje za iskanje, vrednotenje in uporabo različnih informacijskih virov,
 • dostop do elektronske pošte in svetovnega spleta,
 • uporabo čitalniških mest v prostoru za skupinsko učenje in Informacijskem središču ter drugih javno dostopnih prostorov knjižnice (prodajalna publikacij, razstavna dvorana, kavarna itd.),
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici in s knjižnimi novostmi,
 • možnost obiska prireditev in drugih dogodkov v knjižnici.

 Članom knjižnice pa so na voljo še naslednje storitve:

 • rezerviranje in naročanje knjižničnega gradiva ter njegova izposoja v čitalnice in na dom,
 • dostop in uporaba naročenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, do katerih je možno dostopati s članskim geslom,
 • medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov,
 • reproduciranje gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • uporaba čitalniških mest v Veliki čitalnici, časopisni čitalnici in čitalnicah zbirk posebnega knjižničnega gradiva,
 • zahtevnejše informacijske storitve, kot so npr. priprava informacijskih tematskih poizvedb po naročilu uporabnika ter informacijske svetovalne in raziskovalne storitve.

Z vpisom v knjižnico in pridobitvijo članske izkaznice boste lahko uporabljali vse navedene storitve knjižnice in tudi tiste njene prostore, ki so v območju elektronske kontrole pristopa.

Opozorili bi, da si lahko člani brez stalnega bivališča v Republiki Sloveniji knjižnično gradivo izposojajo le v čitalnice, ob poroštvu polnoletne osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji pa tudi na dom. Če potrebujete študijsko gradivo iz NUK le občasno in v omejenem obsegu, priporočamo, da ga naročite v svoji knjižnici prek medknjižnične izposoje.

Kdo lahko postane član NUK?

V knjižnico se lahko kot fizične osebe včlanijo državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno ali začasno bivališče, in so stari nad 15 let. Tuji državljani, vključeni v krajše (do 3 mesecev) programe mednarodne izmenjave oziroma mobilnosti na področju visokega šolstva in znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki za čas svojega izobraževanja oziroma usposabljanja po določbah Zakona o tujcih ne potrebujejo dovoljenja za začasno ali stalno bivanje na območju republike Slovenije, ob vpisu v knjižnico poleg osebnega dokumenta predložijo ustrezno dokazilo o sodelovanju v omenjenih programih. V NUK se lahko včlanijo za obdobje 3 mesecev.

Člani pravne osebe so lahko samostojne knjižnice oziroma drugi zavodi in organizacije, ki imajo v svojem sestavu knjižnico, zavodi in organizacije, ki opravljajo javno službo na področju knjižničarstva ter druge pravne osebe, ki potrebujejo knjižnično gradivo za izobraževalne, raziskovalne ali kulturne namene. Uporabljajo lahko le storitve medknjižnične izposoje in posredovanja dokumentov.

Kako postati član NUK?

Uporabnik, ki želi postati član knjižnice, ob vpisu predloži veljaven osebni dokument s fotografijo in podatkom o stalnem bivališču. Oseba brez stalnega bivališča v Republiki Sloveniji predloži potrdilo o začasnem bivališču. Tujci, ki lahko na območju Republike Slovenije prebivajo do 3 mesecev brez prijave stalnega ali začasnega bivališča, ob vpisu predložijo ustrezno dokazilo o sodelovanju v mednarodnih programih izobraževanja oziroma usposabljanja.

Študent predloži tudi študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu ali indeks, dijak predloži dijaško izkaznico ali potrdilo o vpisu, nezaposleni predloži potrdilo Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije staro do največ 30 dni, upokojeni pa predloži potrdilo o statusu upokojenca. Oseba, ki živi v težkih socialnih pogojih in želi uveljavljati oprostitev članarine, predloži dokazilo o pravici prejemanja denarne socialne pomoči oziroma predlog pristojnega centra za socialno delo. Član Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, ki želi uveljavljati oprostitev članarine, predloži veljavno člansko izkaznico Zveze.

Ob vpisu v knjižnico bodoči član podpiše pristopno izjavo. Mladoletna oseba mora ob vpisu predložiti od staršev ali zakonitih zastopnikov podpisano pristopno izjavo in se izkazati z veljavnim osebnim dokumentom. Če osebnega dokumenta še nima, se lahko včlani le ob spremstvu staršev ali zakonitih zastopnikov. Oseba s posebnimi potrebami, ki  želi uveljavljati plačilo članarine s popustom, predloži dokazilo o status osebe s posebnimi potrebami. Vpis v knjižnico lahko opravite v času od ponedeljka do petka od 9.00 do 18.00, ob sobotah pa od 9.00 do 14.00, in sicer v prostorih za vpis in izposojo (Turjaška ul. 1, pritličje levo, soba 4).

Pravna oseba postane član knjižnice s predložitvijo pooblastila pravne osebe s podatki o pooblaščeni osebi za medknjižnično izposojo in izpolnjene izjave, s katero jamči, da bo pri uporabi knjižničnega gradiva spoštovala določila avtorskopravne zakonodaje in ga uporabljala za nepridobitne, izobraževalne, raziskovalne ali kulturne namene. Članstvo urejajo pravne osebe v službi za medknjižnično izposojo.

Kdaj in kdo plača članarino?

Ob vpisu v knjižnico ter podaljšanju članstva uporabnik plača članarino po veljavnem ceniku storitev. Plačila članarine so oproščene osebe do 18. leta starosti, nezaposleni, osebe, ki živijo v težkih socialnih pogojih, študentje Univerze v Ljubljani, člani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in častni člani. Do plačila članarine s popustom pa so upravičeni dijaki nad 18 let starosti, študentje ostalih slovenskih visokošolskih zavodov, študentje Univerze v Ljubljani brez statusa (največ 1 študijsko leto) ter upokojenci in osebe s posebnimi potrebami. Člani pravne osebe članarine ne plačajo, dolžni pa so poravnati stroške medknjižnične izposoje, določene v veljavnem ceniku storitev.

Koliko časa traja članstvo?

Članstvo za fizične osebe traja praviloma eno leto (12 mesecev) od dneva vpisa, za študente Univerze v Ljubljani traja članstvo do 31. 10. za preteklo študijsko leto. Za brezposelne in osebe, ki živijo v težkih socialnih pogojih, traja članstvo 6 mesecev od dneva vpisa. Uporabniki se lahko v knjižnico vpišejo tudi za krajši čas 1 dan ali 3 mesece. Po preteku članstva se slednje lahko podaljša. Za uporabo gradiva v čitalnicah je možno tudi enodnevno članstvo, slednje se lahko podaljša le za 3 ali 12 mesecev. Članstvo v knjižnici lahko preneha tudi predčasno, in sicer z izpisom na pisno zahtevo člana ali izpisom zaradi kršitev določb Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja NUK. Članstvo za pravne osebe časovno ni omejeno, preneha lahko z izpisom na pisno zahtevo člana, zaradi prenehanja delovanja pravne osebe ali zaradi kršitev določb Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja NUK.

Kaj pa članska izkaznica?

Člansko izkaznico prejme uporabnik ob vpisu v knjižnico. Omogoča mu uporabo vseh osnovnih storitev knjižnice in je hkrati tudi elektronska izkaznica za vstop v prostore knjižnice, ki so v območju elektronske kontrole pristopa. Članska izkaznica ni prenosljiva in jo lahko uporablja samo njen imetnik oziroma v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja NUK izjemoma tudi njegov pooblaščenec. Član pravna oseba članske izkaznice ne prejme.

slika