slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > NUK > Informacije javnega značajaOsnovni podatki

O zavodu

Dostop do drugih informacij slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki

Naziv in sedež javnega zavoda


Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

T: (01) 2001 193
T: (01) 5861 300 (Leskoškova 12)
F: (01) 4257 293
E: uprava@nuk.uni-lj.si
 


Odgovorna uradna oseba


Martina Rozman Salobir,
ravnateljica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: (01) 2001 193
E: martina.rozman-salobir@nuk.uni-lj.si
 

Pomočniki ravnatelja


Dr. Melita Ambrožič, pomočnica ravnateljice za knjižnični sistem Univerze v Ljubljani, E: melita.ambrozic@nuk.uni-lj.si

Mag. Simona Arzenšek, pomočnica ravnateljice za finančne in splošne zadeve;
E: simona.arzensek@nuk.uni-lj.si

Mag. Zoran Krstulović, pomočnik ravnateljice za vodenje strokovnega dela;
E: zoran.krstulovic@nuk.uni-lj.si 
 


Datum zadnje spremembe
 

 
24. 7. 2014

Spletni naslov knjižnice
 

 
www.nuk.uni-lj.si
 
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda


Opis delovnega področja javnega zavoda


Kot nacionalna knjižnica skrbi NUK za
:

 • zbiranje, obdelavo, hranjenje, posredovanje ter varovanje in zaščito temeljne nacionalne zbirke, tj. slovenike ter njeno dostopnost domači in tuji javnosti;
 • varovanje in zaščito slovenske pisne kulturne dediščine;
 • dostopnost informacij o knjižničnem gradivu z izdelavo tekoče in retrospektivne slovenske nacionalne bibliografije in drugih zbirk podatkov;
 • bibliografsko kontrolo tiskanih in elektronskih publikacij, ki imajo značaj slovenike;
 • dostopnost in uporabo knjižnične zbirke in drugih informacijskih virov za uporabnike;
 • aktivno sooblikovanje slovenskega knjižničnega sistema in knjižničarstva;
 • dvig informacijske pismenosti prebivalstva z organizacijo izobraževanja in drugih oblik dela z uporabniki knjižnice. 

Kot osrednja državna knjižnica skrbi NUK za:

 • izvajanje nalog centra za razvoj knjižnic;
 • statistična merjenja delovanja knjižničnega sistema in vodenje razvida knjižnic;
 • pripravo strokovnih podlag za sprejem splošnih predpisov in strokovnih priporočil s področja knjižničarstva;
 • permanentno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje knjižničarjev;
 • izvajanje raziskovalne dejavnosti na področju bibliotekarstva;
 • organizacijo specializirane knjižnične zbirke in informacijskega centra za področje bibliotekarstva;
 • dodeljevanje strokovnih nazivov s področja bibliotekarstva.

Kot univerzitetna knjižnica skrbi NUK za:

 • temeljno zbirko domače in tujejezične strokovne literature, potrebne za izvajanje pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega procesa na ljubljanski univerzi;
 • izgradnjo in upravljanje zbirke visokošolskih del, ki so publicirana na matični univerzi oz. so njihovi avtorji zaposleni na tej univerzi;
 • koordinirano delovanje knjižničnega sistema ljubljanske univerze;
 • dvig informacijske pismenosti študentov in zaposlenih na ljubljanski univerzi z organizacijo izobraževanja o iskanju, vrednotenju, izbiri in uporabi različnih vrst in oblik informacijskih virov.
   

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot (v oklepaju so navedeni vodje)


Vodstvo knjižnice

Enota za razvoj knjižničarstva
(Dr. Alenka Kavčič-Čolić, predstojnica)

Enota za razvoj in upravljanje digitalne knjižnice
(Matjaž Kragelj, predstojnik)

Enota skupnih služb
(Mojca Dolgan-Petrič, predstojnica)

Enota za pridobivanje, obdelavo in ohranjanje knjižničnega gradiva
(Irena Sešek, predstojnica)

 • Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva (Irena Sešek)
 • Služba za bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva
       Oddelek za opisno in vsebinsko obdelavo (Alenka Kanič)
  • Agencija za ISBN za Slovenijo
  • Agencija za ISMN za Slovenijo
  • Center ISSN za Slovenijo
 • Oddelek Slovenska nacionalna bibliografija (Boris Rifl)
 • Center za varovanje in ohranjanje knjižničnega gradiva (dr. Jasna Malešič)

Enota za uporabniške storitve
(Srečko Bončina, predstojnik)

Enota posebnih knjižničnih zbirk
(dr. Renata Šolar, predstojnica)

 

 

Organigram javnega zavoda
 Organigram
2b. Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
 -
2c. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba


Helena Ana Drewry, Služba za skupne programe in projekte
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: (01) 2001 150, E: helena.drewry@nuk.uni-lj.si
 
2d. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda
 

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu http://zakonodaja.gov.si

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 
 


Predpisi EU

 

 • Šesta direktiva o davku na dodano vrednost – Sixth Council Directive 77/388 EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating turnover taxes – Common sistem of value added tax: uniform bases of assessment z dne 17.5.1977, objavljeno v uradnem glasilu Evropskih skupnosti Official journal L 145 13/06/1977 P. 0001-0040.
 • Direktiva o oprostitvi carinskih dajatev - Community sistem of reliefs from customs duty -  Council regulation (EEC) No. 918/83 z dne 28.3.1983, objavljeno v uradnem glasilu Evropskih skupnosti Official journal L 105 23/04/1983 P. 0001-0037.
 • Evropski carinski kodeks-Community Customs Code – Council regulation (EEC) No. 2913/92 z dne 12.10.1992, objavljeno v uradnem glasilu Evropskih skupnosti Official journal L 302 19/10/1992 P. 0001 – 0050.

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu:
http://europa.eu/index_sl.htm

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
 

2.e Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov


Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih (ZJU-B)

Predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih:
 

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.  
 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentovPredlogi strateških in programskih dokumentov
 

 
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi zavod


Postopek na podlagi pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS 24/03).

Obvezni podatki, ki jih morajo navesti vlagatelji v zahtevi:

 1. navesti je potrebno javni zavod (Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana);
 2. navedbo zastopnika javnega zavoda (direktorica, Mateja Komel Snoj);
 3. ime in  stalno bivališče vlagatelja zahteve oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca;
 4. informacijo, s katero se želi seznaniti;
 5. način seznanitve z zahtevano informacijo

(vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Način vložitve zahteve: pisno.

Stroški postopka: po Uredbi o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur.l. RS 40/04).

Predviden rok za odločitev o zahtevi znaša 20 delovnih dni - od datuma prejema popolne zahteve. 
 

2.h Seznam javnih evidenc, s  katerimi javni zavod upravlja
  
2.i Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov

 


2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij
 
 • Strokovni napotki za uporabo javnih dobrin in storitev so objavljeni na spletnih straneh NUK. Vstopno mesto: NUK.
 • Pomembni dogodki, odločitve in novosti so objavljeni na domači strani zavoda.
 • Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja v elektronski in neelektronski obliki so opisani v naslednjem razdelku.
 • Stroškovnik za dostop do informacij javnega značaja je objavljen v Uredbi o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur.l.RS 40/04).
 • Letna poročila o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
 • Pravni akti:

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (Ur.l. 21. 5. 2003)
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica
Pogodba med Univerzo v Ljubljani ter Narodno in univerzitetno knjižnico o pridruženem članstvu (Ur. l. 21. 5. 2003)
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja NUK (31.7.2015)
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (6.9.2009)
Pravilnik o delovnem času (23. 2. 2009)
Pravilnik o izobraževanju (1. 4. 2004)
Pravilnik o postopku za izvolitev raziskovalcev v raziskovalni naziv (2009)
Pravilnik o uporabi službenih vozil (15. 7. 1997)
Pravila o honorarnem delu študentov (1. 7. 1997)
Pravilnik o imenovanju izvajalcev strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja s področja knjižničarstva (1. 6. 94)
Pravilnik o javnih naročilih (31. 8. 2004)
Pravilnik o projektih (3. 12. 2009)
Pravilnik o volitvah v Strokovni svet (25. 6. 2003)
Pravilnik o Trubarjevih priznanjih (9.11.2009)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
Letno poročilo
Javni razpisi
 

3.Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa

 
 • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu prek tega kataloga v html, pdf, tif in MS Word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word format.
 • Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v tajništvu zavoda pri poslovni tajnici vodstva, gospe Lili Hubej. 
 • Dostop do informacij javnega značaja za osebe s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.
 • Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu s 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l.RS 115/03) . 
   
slika