slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > NUK > Strateški ciljiStrateški načrt 2015-2019
(pdf dokument - velikost 534 kb)

  slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 

Temeljni strateški cilji knjižnice za obdobje 2015-2019

DOSLEDNO IN CELOVITO ZBIRANJE SLOVENIKE NA RAZLIČNIH NOSILCIH ZAPISA
STRATEGIJE ZA URESNIČITEV CILJA:

 • zagotavljanje učinkovitega sistema zajemanja obveznega izvoda tiskanih in elektronskih publikacij
 • pridobivanje dodatnih sredstev za nakup slovenike v tujini in stare slovenike
 • povezovanje z drugimi ustanovami in zasebniki, imetniki slovenske pisne kulturne in znanstvene dediščine, pri zbiranju slovenike
   

TAKOJŠNJA IN UČINKOVITA OBDELAVA PRIDOBLJENEGA GRADIVA
STRATEGIJE ZA URESNIČITEV CILJA:

 • učinkovita organizacija sprotne obdelave obveznega izvoda publikacij in drugega pridobljenega gradiva
 • izboljšanje tehnologije obdelave in racionalizacija delovnega procesa
 • zagotavljanje kadrovskih in tehnoloških pogojev za obdelavo naraščajočega obsega elektronskih oziroma digitalnih virov
   

SKRB ZA VAROVANJE, ZAŠČITO IN TRAJNO OHRANJANJE PISNE KULTURNE IN ZNANSTVENE DEDIŠČINE
STRATEGIJE ZA URESNIČITEV CILJA:

 • izboljšanje pogojev hranjenja gradiva v sedanjih prostorih in prizadevanja za začetek gradnje novih (NUK2)
 • zagotavljanje varnega arhiviranja obveznega izvoda publikacij na klasičnih nosilcih zapisa
 • zagotavljanje pogojev za trajno ohranjanje gradiva v digitalni obliki
 • prenašanje ogroženega gradiva na klasičnih nosilcih zapisa na druge (obstojnejše) nosilce zapisa
 • izvajanje nujnih restavratorskih in konservatorskih posegov za upočasnitev propadanja gradiva
 • izvajanje sodobnih kemičnih postopkov za zaustavitev propadanja gradiva na kislem papirju
 • izvajanje raziskovalne dejavnosti na področju ohranjanja pisne kulturne dediščine
   

GRADNJA IN VZDRŽEVANJE DIGITALNIH ZBIRK GRADIV IN ZAGOTAVLJANJE NJIHOVE DOSTOPNOSTI
STRATEGIJE ZA URESNIČITEV CILJA:

 • izdelava tekoče in retrospektivne nacionalne bibliografije
 • oblikovanje in dopolnjevanje digitalnih zbirk gradiv, ki so nacionalnega pomena
 • oblikovanje in dopolnjevanje digitalnih zbirk rezultatov znanstvenoraziskovalne dejavnosti
 • zagotavljanje dostopa do digitalnih zbirk prek enotnega informacijskega portala za upravljanje znanja (Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si) in njegov razvoj
 • vzpostavitev ustreznega javnega dostopa do digitalnega arhiva elektronskih in spletnih publikacij
 • zasnova, vzpostavitev in razvoj portala za enoten dostop do e-vsebin na področju kulture kot nacionalni agregator e-vsebin
   

POVEČANJE UPORABE KNJIŽNIČNE ZBIRKE IN DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV, DO KATERIH ZAGOTAVLJA KNJIŽNICA DOSTOP
STRATEGIJE ZA URESNIČITEV CILJA:

 • načrtna digitalizacija gradiv, gradnja in razvoj digitalne knjižnice
 • uvajanje novih elektronskih storitev in povečanje števila uporabnikov na daljavo
 • povečanje števila uporabnikov z Univerze v Ljubljani in uporabnikov s področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti
 • strokovna pomoč uporabnikom pri iskanju informacijskih virov
 • izobraževanje uporabnikov za uporabo informacijskih virov
 • stalno javno predstavljanje bogate nacionalne pisne kulturne dediščine
 • zagotavljanje dostopnosti knjižnične zbirke in drugih informacijskih virov ter storitev fizično ali drugače oviranim osebam
 • izboljšanje pogojev za študij in kakovostno preživljanje prostega časa v knjižnici
   

AKTIVNO SOOBLIKOVANJE SLOVENSKEGA KNJIŽNIČNEGA SISTEMA IN PODPIRANJE NJEGOVEGA RAZVOJA V SMERI RAZVOJA KNJIŽNIČNIH SISTEMOV NAJRAZVITEJŠIH DRŽAV EU
STRATEGIJE ZA URESNIČITEV CILJA:

 • stalno spremljanje in analiziranje stanja in razvoja na področju informacijske družbe ter razvoja knjižničarstva v državah EU
 • aktivno povezovanje s knjižnicami in knjižničarji v Sloveniji in državah EU in sodelovanje v skupnih projektih
 • spremljanje in usmerjanje razvoja slovenskih knjižnic in knjižničnega sistema v skladu z nacionalnimi potrebami in zmožnostmi ter z evropskimi in svetovnimi razvojnimi trendi
 • zagotavljanje strokovnih podlag za razvoj nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema
 • oblikovanje strategije razvoja nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja kulture
 • organizacija in izvajanje neformalnega strokovnega izobraževanja in raziskovalnorazvojne dejavnosti na področju knjižničarstva
   

AKTIVNO SOOBLIKOVANJE EVROPSKE DIGITALNE KNJIŽNICE
STRATEGIJE ZA URESNIČITEV CILJA:

 • sodelovanje pri gradnji in razvoju evropske digitalne knjižnice (Europeana)
 • sodelovanje pri oblikovanju modelov dajanja na voljo javnosti digitaliziranih gradiv in »digitalno rojenih« vsebin na državni in evropski ravni
 • sodelovanje pri upravljanju in razvoju skupnega portala evropskih nacionalnih knjižnic (The European Library)
   

PODPORA STROKOVNEMU RAZVOJU ZAPOSLENIH ZA USPEŠNO IN UČINKOVITO DELO
STRATEGIJE ZA URESNIČITEV CILJA:

 • podpora zaposlenim pri vključevanju v programe formalnega izobraževanja s področij njihovega dela oziroma deficitarnih področij v knjižnici
 • zagotavljanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih z udeležbo na izobraževanjih doma in v tujini
 • zagotavljanje stalnega usposabljanja zaposlenih na delovnem mestu
 • izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za nove tehnologije in načine dela v digitalni knjižnici, spletnem okolju in računalniški sistemski podpori
   

ZAGOTAVLJANJE KADROVSKIH, FINANČNIH, PROSTORSKIH IN DRUGIH POGOJEV ZA OPRAVLJANJE POSLANSTVA KNJIŽNICE
STRATEGIJE ZA URESNIČITEV CILJA:

 • povečanje števila sodelavcev ter optimalno kombiniranje števila in strukture redno zaposlenih z opiranjem na zunanje sodelavce in zunanje izvajanje storitev
 • učinkovito razporejanje finančnih sredstev in kontrola notranjih procesov
 • zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev tako za delo tradicionalne kot digitalne knjižnice ter povečanje lastnih prihodkov
 • izboljševanje prostorskih razmer za študij, znanstvenoraziskovalno delo in kakovostno preživljanje prostega časa v knjižnici
 • izgradnja nove knjižnične stavbe
slika