slika
  kazalo  |  english  |  kontakti
 kaj je rss? slika
Domov > NUK > Funkcije in naloge NUKZgodovina
Poslanstvo in vizija
Letna poročila slika     slika    slika

  digitalna knjižnica

  slika Katalogi NUK
  slika Slovenska bibliografija
  slika Mrežnik
  slika dLib.si
  slika The European Library

 

Funkcije in naloge NUK

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je javni zavod. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa opravlja Vlada Republike Slovenije. NUK je slovenska nacionalna knjižnica, univerzitetna knjižnica Univerze v Ljubljani, center za razvoj slovenskih knjižnic in po definiciji mednarodnega bibliotekarskega združenja IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) osrednja znanstvena knjižnica v Sloveniji.

Status NUK kot javnega zavoda na področju kulture opredeljujejo Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 UPB-1, 56/08, 94/09, 4/10), Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02) in Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (Ur. l. RS, št. 46/03, 85/08).

Status NUK kot nacionalne knjižnice določa Zakon o knjižničarstvu v 66. členu, status NUK kot univerzitetne knjižnice pa v 68. členu. Statut Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 64/01) je v 21. členu opredelil možnost pridruženega članstva samostojnih zavodov, kar je omogočilo NUK, da uredi v okviru univerze svoj status kot pridružena članica. Sklep o pridruženem članstvu je sprejel senat univerze na svoji 16. seji, 14. 10. 2003, Pogodba o pridruženem članstvu NUK v Univerzi v Ljubljani je bila podpisana 29. 10. 2003, v veljavi pa ostaja tudi Pogodba o zagotavljanju knjižničnih storitev in načinu obračunavanja članarine-vpisnine (5. 10. 2001).

Dejavnost in naloge NUK opredeljuje Zakon o knjižničarstvu. V 2. členu določa dejavnost knjižnice, ki je javna služba, v 33. členu pa opredeljuje "nacionalno knjižnico", ki je ena od temeljnih nacionalnih kulturnih institucij v Sloveniji. Poleg dejavnosti iz 2. člena Zakona izvaja še naslednje:

 • zbira, obdeluje, hrani in posreduje temeljno nacionalno zbirko vsega knjižničnega gradiva v slovenskem jeziku, o Sloveniji in Slovencih, slovenskih avtorjev, slovenskih založb, pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti in drugih manjšinskih skupnosti v Sloveniji (Slovenika) ter temeljne tuje literature,
 • skrbi za dostopnost gradiva iz prejšnje alinee v tujini in še posebej Slovencem, ki živijo zunaj Republike Slovenije,
 • kot nacionalni bibliografski center zagotavlja uporabnikom doma in v tujini dostopnost do informacij o knjižničnem gradivu, tako da vključuje podatke o založniški produkciji Slovenike v bibliografske zbirke ter izdeluje in objavlja tekočo in retrospektivno slovensko nacionalno bibliografijo,
 • opravlja naloge državnega referalnega centra,
 • opremlja publikacije z osnovnim kataložnim opisom (CIP),
 • v sodelovanju z mednarodnimi institucijami dodeljuje oznake mednarodne bibliografske kontrole (ISSN, ISBN, ISMN) in druge identifikacijske oznake tiskanih in elektronskih publikacij,
 • vodi in izvaja program varovanja knjižničnega gradiva, ki je kulturna dediščina, ter organizira in izvaja zaščito in restavriranje knjižničnega gradiva,
 • izvaja raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na svojem delovnem področju,
 • zbira, obdeluje in posreduje statistične in druge podatke o delovanju knjižnic,
 • organizira in izvaja strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje knjižničnih delavcev,
 • organizira in usklajuje delovanje sistema medknjižnične izposoje,
 • vodi razvid knjižnic,
 • opravlja naloge centra za razvoj knjižnic,
 • organizira in usmerja izločanje gradiva in deponiranje nacionalno pomembnega knjižničnega gradiva,
 • izdaja predhodno mnenje za izvoz nacionalno pomembnega knjižničnega gradiva,
 • izdaja predhodno mnenje o izpolnjevanju pogojev iz pravilnika iz 36. člena tega zakona,
 • pripravlja strokovne podlage za sprejem splošnih predpisov in strokovnih priporočil s področja knjižničarstva,
 • koordinira pripravo triletnih načrtov za razvoj splošnih knjižnic iz 37. člena tega zakona,
 • sprejema navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega gradiva,
 • sprejema navodila za izločanje knjižničnega gradiva,
 • sistematično zbira informacije o ponudbi publikacij slovenske produkcije in o tem obvešča knjižnice,
 • opravlja naloge za nacionalni vzajemni bibliografski sistem,
 • opravlja druge naloge, opredeljene v ustanovitvenem aktu,
 • določa merila iz 14. člena tega zakona.

Zakon o knjižničarstvu v 47. členu opredeljuje tudi posebne naloge nacionalne knjižnice v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu, in sicer:

 • koordinacija priprave strokovnih osnov za nacionalni vzajemni bibliografski sistem s svojega delovnega področja,
 • razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga v sodelovanju s knjižničnim informacijskim servisom,
 • organizacija strokovnega izobraževanja in svetovanja na področju dejavnosti, ki jih opravlja za nacionalni vzajemni bibliografski sistem,
 • ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za sodelovanje v vzajemni katalogizaciji v sodelovanju s knjižničnim informacijskim servisom,
 • skrb za kontrolo kakovosti in za redakcijo bibliografskih zapisov v vzajemnem katalogu,
 • priprava strokovnih podlag s svojega delovnega področja za delo nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost.

Naloge NUK kot univerzitetne knjižnice opredeljuje Zakon o knjižničarstvu v 29. členu, in sicer:

 • koordinacija knjižnične dejavnosti na univerzi,
 • koordinacija nabave in ponudbe knjižničnega gradiva v okviru univerze,
 • organizacija in usklajevanje delovanja sistema medknjižnične izposoje v okviru univerze,
 • koordinacija deponiranja in izločanja gradiva na univerzi,
 • koordinacija izdelave bibliografije visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev univerze,
 • pridobivanje in obdelava obveznega izvoda gradiv, ki nastajajo in se objavljajo v okviru univerze,
 • usklajevanje priprave in izvedbe programov izobraževanja uporabnikov na univerzi,
 • zagotavljanje strokovne pomoči delavcem v knjižnični dejavnosti v okviru univerze.

Glede na to, da funkcijo univerzitetne knjižnice za Univerzo v Ljubljani opravljata dve knjižnici, tj. Narodna in univerzitetna knjižnica in Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, so njune naloge podrobneje določene v pogodbah o pridruženem članstvu. Pogodba o pridruženem članstvu NUK v Univerzi v Ljubljani navaja, da bo knjižnica za potrebe izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti Univerze ter njenega knjižničnega informacijskega sistema v skladu s pogodbo in Zakonom o knjižničarstvu izvajala naslednje dejavnosti in storitve:

 • zagotavljanje strokovne svetovalne pomoči knjižnicam, ki sestavljajo univerzitetni knjižnični informacijski sistem (v nadaljevanju: UKS),
 • pripravljanje strokovnih podlag za potrebe delovanja UKS v sodelovanju z drugimi knjižnicami v UKS,
 • zagotavljanje svojih informacijskih virov ter storitev, poleg drugim uporabnikom, še posebej uporabnikom z Univerze ter dopolnjevanje oziroma razvoj tako virov kot storitev glede na potrebe Univerze v skladu z možnostmi knjižnice,
 • zagotavljanje strokovnih podlag za obdelavo gradiv ter koordinacija pridobivanja, obdelave in hranjenja gradiv, ki nastajajo in se objavljajo v okviru Univerze,
 • vodenje podatkov o visokošolskih knjižnicah UKS Univerze in zbiranje ter obdelava statističnih podatkov o njihovem delovanju ter priprava analiz njihove uspešnosti delovanja,
 • koordinacija in izvajanje izobraževanja knjižničarjev in uporabnikov z Univerze za uporabo informacijskih virov.

NUK na podlagi Pogodbe o oddaljenem dostopu do informacijskih virov (7. 10. 2005), sklenjene z visokošolskimi zavodi članicami Univerze v Ljubljani, omogoča članom njihovih knjižnic (študentom, zaposlenim in ostalim uporabnikom) brezplačen dostop do elektronskih informacijskih virov (e-periodike, e-knjig itd.), za katere licenčne pravice dopuščajo njihovo posredovanje članom knjižnic Univerze v Ljubljani na podlagi pogodb z založniki.

Naloge na področju zbiranja, hranjenja in ohranjanja obveznega izvoda slovenike ter njegove distribucije določa Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. l. RS, št. 69/06, 86/09). Zakon določa NUK kot nacionalno depozitarno organizacijo, ki je dolžna sprejemati, zbirati, obdelovati, hraniti in dajati v uporabo za študijske, raziskovalne in podobne namene ter zagotavljati ohranjanje obveznega izvoda vseh publikacij, ki so bile izdane, založene, objavljene, izdelane ali razmnožene v Republiki Sloveniji ali pa uvožene in prilagojene za distribucijo v Republiki Sloveniji, kot nacionalne kulturne dediščine, ter omogočiti izvajanje bibliografskega nadzora, izdelavo nacionalne bibliografije, pripravo podatkov o slovenski založniški produkciji in uporabo v skladu s strokovnimi navodili.

Naloge NUK na področju izvajanja javne službe podrobneje opredeljuje Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 29/03, členi 39-44), naloge na področju delovanja osrednjih območnih knjižnic Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS, št. 88/03), celotna dejavnost pa je usklajena z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 73/03).

Prioritetne usmeritve knjižnice določa Nacionalni program za kulturo 2008-2011. Dokument izpostavlja, da bo pri financiranju programov nacionalne knjižnice pozornost na glavnih izvedbenih ciljih, ki zagotavljajo njeno usmerjenost v bogatitev nacionalne zbirke in njene dostopnosti, vzpostavitev notranje organizacijske strukture za arhiviranje spletnih publikacij in digitalizacijo tiskane knjižnične dediščine ter razvoj portala digitalne knjižnice »dLib.si«. Izpostavlja tudi pomen varovanja knjižničnega gradiva kot kulturnega spomenika, oziroma gradiva, ki ima značaj slovenike. Med strateškimi cilji na področju knjižničarstva navaja tudi cilj »razvoj nacionalne digitalne knjižnice« in ukrep za njegovo uresničitev, tj. izgradnjo Digitalne knjižnice Slovenije in digitalnega repozitorija za trajno ohranjanje digitalnih vsebin.

slika