Navajanje naslovov povzetkov in izvlečkov

sklep, sprejet na 8. seji Komisije za katalogizacijo, 28. 11. 2012, revidiran in potrjen na 11. seji Komisije, 7. 11. 2014

Naslovov povzetkov oziroma izvlečkov v jeziku, ki se razlikuje od jezika stvarnega naslova, v bibliografskem zapisu ni potrebno navajati. Če se odločimo, da naslov povzetka v drugem jeziku navedemo (običajno v zapisih za sestavne dele), ga v opombi v polju 320 prepišemo skupaj z ustreznim generičnim izrazom (Summary, Povzetek, Abstract ipd.). Kadar je pred besedilom povzetka/izvlečka le naslov, v opombi pred njim navedemo bodisi generični izraz v jeziku besedila povzetka/izvlečka (npr. Summary) bodisi generični izraz v slovenščini s pojasnilom o jeziku povzetka/izvlečka (npr. Povzetek v angl.). Naslov povzetka oziroma izvlečka lahko navedemo tudi v polju 517. Če v polju 320 naslova povzetka/izvlečka ne navedemo, polja 517 ne izpolnimo.


Primer 1:

101 0 _ a slv - slovenski
  d slv - slovenski
  d eng - angleški
200 0 _ a Eshatologija pravoslavne Cerkve
  f Nada Vojičić
320 _ _ a Povzetek ; Abstract: Eschatology of the Orthodox Church
517 0 _ a Eschatology of the Orthodox Church
    Op.: Na začetku prispevka je najprej izvleček v slovenskem jeziku (pred besedilom je izraz »povzetek«), sledi izvleček v angleškem jeziku, nad katerim je poleg izraza »abstract« naveden tudi naslov v angleščini.
Dostopno tudi na:
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-7WAFVCKL/

Če v zapisu naslova izvlečka v angleškem jeziku ne navedemo, polja 517 ne izpolnimo:

101 0 _ a slv - slovenski
  d slv - slovenski
  d eng - angleški
200 0 _ a Eshatologija pravoslavne Cerkve
  f Nada Vojičić
320 _ _ a Povzetek ; Abstract


Primer 2:

101 0 _ a ger - nemški
  d ger - nemški
  d slv - slovenski
  d eng - angleški
200 0 _ a Gesellschaftliche Deprivation und Sozialarbeit
  e Komplementarität der Phänomene oder bedeutender Unterschied?
  f Jozef Mlynski
320 _ _ a Zusammenfassung ; Povzetek: Družbena prikrajšanost in socialno delo ;
Abstract: Social deprivation and social work
517 0 _ a Družbena prikrajšanost in socialno delo
517 0 _ a Social deprivation and social work
    Op.: Na začetku prispevka je najprej izvleček v nemškem jeziku (pred besedilom je izraz »Zusammenfassung«), sledi izvleček v slovenskem jeziku (pred naslovom izvlečka je izraz »povzetek«) in nato še izvleček v angleškem jeziku (pred naslovom je izraz »abstract«).
Dostopno tudi na:
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1JSXQZDC/

Če v zapisu naslova izvlečka v slovenskem in angleškem jeziku ne navedemo, polja 517 ne izpolnimo:

101 0 _ a ger - nemški
  d ger - nemški
  d slv - slovenski
  d eng - angleški
200 0 _ a Gesellschaftliche Deprivation und Sozialarbeit
  e Komplementarität der Phänomene oder bedeutender Unterschied?
  f Jozef Mlynski
320 _ _ a Zusammenfassung ; Povzetek ; Abstract


Primer 3:

101 0 _ a slv - slovenski
  d slv - slovenski
  d eng - angleški
201 0 _ a Podatkovna baza za kontekstualno personalizacijo
  f Andrej Košir … [et al.]
320 _ _ a Povzetek ; Abstract: Database for contextual personalization
517 0 _ a Database for contextual personalization
    Op.: Na začetku prispevka je najprej izvleček v slovenskem jeziku (pred besedilom je izraz »povzetek«), sledi izvleček v angleškem jeziku z naslovom v angleščini (brez generičnega izraza).
Dostopno tudi na:
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-KBBCBG7J/

Če v zapisu naslova izvlečka v angleškem jeziku ne navedemo, polja 517 ne izpolnimo:

101 0 _ a slv - slovenski
  d slv - slovenski
  d eng - angleški
200 1 _ a Podatkovna baza za kontekstualno personalizacijo
  f Andrej Košir … [et al.]
320 _ _ a Povzetek ; Abstract


Primer 4:

101 0 _ a slv - angleški
  d slv - angleški
  d slv - slovenski
200 0 _ a Diversity, polity, and the European public sphere
  f Hakan G. Sicakkan
215 0 _ a str. 5-17, 125
  i ǂVol. ǂ19
  h ǂno. ǂ1
  k apr. 2012
320 _ _ a Abstract ; Povzetek: Raznolikost, politična država in evropska javna sfera
517 0 _ a Raznolikost, politična država in evropska javna sfera
    Op.: Naslovu prispevka in imenu avtorja sledita izvleček (nad besedilom je izraz »abstract«) ter besedilo v angleškem jeziku (na straneh 5-17). Izvlečki v slovenskem jeziku so objavljeni na koncu publikacije, pri posameznih izvlečkih je naveden naslov v slovenskem jeziku in ime avtorja (ob številčni oznaki strani na robu strani je naveden izraz »povzetki«). V podpolju 215a navedemo tudi stran, na kateri je izvleček v slovenščini.

Če v zapisu naslova izvlečka v slovenskem jeziku ne navedemo, polja 517 ne izpolnimo:

101 0 _ a slv - angleški
  d slv - angleški
  d slv - slovenski
200 0 _ a Diversity, polity, and the European public sphere
  f Hakan G. Sicakkan
215 0 _ a str. 5-17, 125
  i ǂVol. ǂ19
  h ǂno. ǂ1
  k apr. 2012
320 _ _ a Abstract ; Povzetek


Primer 5:

101 0 _ a eng - angleški
  d eng - angleški
  d slv - slovenski
200 0 _ a Childhood, homesickness and the generation gap in the literature of Slovenian emigrants
  f Janja Žitnik Serafin
320 _ _ a Abstract ; Izvleček in povzetek: Otroštvo, domotožje in medgeneracijski prepad v književnosti slovenskih izseljencev
517 0 _ a Otroštvo, domotožje in medgeneracijski prepad v književnosti slovenskih izseljencev
    Op.: Na začetku prispevka je najprej izvleček v angleškem jeziku (nad naslovom v angleščini, ki je enak naslovu prispevka, je izraz »abstract«), sledi izvleček v slovenskem jeziku (nad naslovom v slovenščini je izraz »izvleček«). Na koncu besedila je še povzetek v slovenščini (generičnemu izrazu sledita naslov povzetka, ki je enak naslovu izvlečka, in ime avtorice).
Dostopno tudi na:
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-TQ5KFC6B/

Če v zapisu naslova izvlečka in povzetka v slovenskem jeziku ne navedemo, polja 517 ne izpolnimo:

101 0 _ a eng - angleški
  d eng - angleški
  d slv - slovenski
200 0 _ a Childhood, homesickness and the generation gap in the literature of Slovenian emigrants
  f Janja Žitnik Serafin
320 _ _ a Abstract ; Izvleček ; Povzetek


Primer 6:

101 0 _ a slv - slovenski
  d slv - slovenski
  d eng - angleški
200 0 _ a Aktivisti Osvobodilne fronte
  f Eva Mally
320 _ _ a Izvleček ; Abstract in summary: Liberation Front activists
517 0 _ a Liberation Front activists
    Op.: Na začetku prispevka je najprej izvleček v slovenskem jeziku (nad besedilom je izraz »izvleček«), sledi izvleček v angleškem jeziku, nad katerim je poleg izraza »abstract« naveden tudi naslov v angleščini. Na koncu besedila je še povzetek v angleščini (naslovu povzetka, ki je enak naslovu izvlečka, sledi še generični izraz).

Če v zapisu naslova izvlečka in povzetka v angleškem jeziku ne navedemo, polja 517 ne izpolnimo:

101 0 _ a slv - slovenski
  d slv - slovenski
  d eng - angleški
200 0 _ a Aktivisti Osvobodilne fronte
  f Eva Mally
320 _ _ a Izvleček ; Abstract ; Summary


Primer 7 (monografska publikacija):

101 0 _ a slv - slovenski
  d eng - angleški
200 0 _ a Revolucionarno nasilje na osrednjem in zahodnem Gorenjskem, 1941-1945
  f Damjan Hančič
320 _ _ a Summary: Revolutionary violence in central and western Upper Carniola
517 0 _ a Revolutionary violence in central and western Upper Carniola
    Op.: Povzetek v angleškem jeziku je na straneh 247 in 248, nad naslovom povzetka je izraz »summary«.

Če v zapisu naslova povzetka v angleškem jeziku ne navedemo, polja 517 ne izpolnimo:

101 0 _ a slv - slovenski
  d eng - angleški
200 0 _ a Revolucionarno nasilje na osrednjem in zahodnem Gorenjskem, 1941-1945
  f Damjan Hančič
320 _ _ a Summary