Sestavni del v enem jeziku in navajanje naslovov v drugih jezikih

sklep, sprejet na 11. seji Komisije za katalogizacijo, 7. 11. 2014

Kadar je besedilo sestavnega dela v enem jeziku, naslov sestavnega dela pa v dveh ali več jezikih, naslov v jeziku sestavnega dela navedemo v podpolju 200a, naslov(e) v drugem jeziku (drugih jezikih) pa navedemo v podpolju (podpoljih) 200d. Pri odločitvi, ali naslov v drugem jeziku obravnavamo kot vzporedni naslov, upoštevamo grafični izgled. Naslova v različnih jezikih si lahko sledita (primer 1), pri naslovu v drugem jeziku se lahko ponovi ime avtorja (primer 2), posameznim naslovom lahko sledi tudi izvleček v jeziku naslova (primera 2 in 3). (Za naslove izvlečkov/povzetkov v drugih jezikih gl. sklep o navajanju naslovov povzetkov in izvlečkov.)


Primer 1:

101 0 _ a slv - slovenski
  d slv - slovenski
  d eng - angleški
200 0 _ a Porazdelitev slednih prvin v treh kraških talnih profilih v Sloveniji
  d Trace element distribution in three karst soil profiles from Slovenia
  f Mateja Gosar
215 _ _ a str. 147-156
  c Ilustr.
  i ǂKnj. ǂ50
  h ǂ[št.] ǂ1
  k 2007
300 _ _ a Besedilo v slov.
320 _ _ a Izvleček ; Abstract
    Op.: Najprej je naveden naslov v slovenščini, nato naslov v angleščini, pod njima je navedeno ime avtorice. Sledita izvlečka v slovenskem in angleškem jeziku, besedilo pa je samo v slovenskem jeziku.
Članek dostopen tudi na:
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-Q1MGHW07/


Primer 2:

101 0 _ a slv - slovenski
  d slv - slovenski
  d eng - angleški
200 0 _ a Nenamerni vpliv direktiv EU na kulturno dediščino
  d Unintentional impact of EU directives on the cultural heritage
  f Tjaša Ivanc
215 _ _ a str. 153-176
  i ǂLetn. ǂ3
  h ǂšt. ǂ2
  k dec. 2011
300 _ _ a Besedilo v slov.
320 _ _ a Povzetek ; Abstract
    Op.: Pod slovenskim naslovom prispevka in imenom avtorice je izvleček v slovenskem jeziku (str. 153), na naslednji strani publikacije sledi naslov v angleškem jeziku, ime avtorice ter izvleček v angleškem jeziku. Podatki v obeh jezikih so grafično enako oblikovani, naslova obravnavamo kot enakovredna naslova, v polju 200 ime avtorice navedemo samo enkrat (za naslovom v drugem jeziku). Prispevek se nadaljuje z besedilom v slovenskem jeziku (str. 154).


Primer 3:

101 0 _ a slv - slovenski
  d slv - slovenski
  d eng - angleški
200 0 _ a Rezultati gospodarskega križanja goveda v Sloveniji
  d Results of industrial crossbreeding of beef cattle in Slovenia
  f Andreja Žabjek, Tomaž Perpar, Marjeta Čandek Potokar
215 _ _ a Str. 106-114
300 _ _ a Besedilo v slov.
320 _ _ a Izvleček ; Abstract
    Op.: Naslova prispevka, slovenski in angleški, sta grafično enako oblikovana in ju obravnavamo kot enakovredna naslova (pod slovenskim naslovom so navedeni avtorji in izvleček v slovenskem jeziku, sledita naslov in izvleček v angleščini). Besedilo prispevka je v slovenskem jeziku.