Izobraževanje knjižničarjev

NUK izvaja različne oblike neformalnega izobraževanja. Izobraževalne vsebine so namenjene knjižničarjem začetnikom, knjižničarjem, ki želijo izpopolniti svoje znanje ter tistim, ki se želijo usposobiti za delo v sistemu vzajemne katalogizacije. Na tečaje in delavnice vabimo tudi tiste, ki niso zaposleni v knjižnici, a bi se želeli seznaniti z izobraževalnimi vsebinami iz naše ponudbe. Izobraževanja izvajamo v računalniški učilnici na Turjaški ulici 1 in v učilnici na Leskoškovi cesti 12. Na tečaje se prijavite z izpolnjeno prijavnico, ki jo lahko pošljete po navadni pošti, po elektronski pošti ali pa se prijavite z elektronsko prijavnico. Po končanem izobraževanju vam ali vaši ustanovi pošljemo račun. Podrobnejše informacije o vsebini in izvedbi posameznih izobraževalnih oblik ter o prijavi na izobraževanje in plačilu kotizacije so dostopne v publikaciji Program izobraževanja 2017.

OBVESTILO!

Obveščamo vas, da je tečaj Novosti v knjižničnem sistemu Slovenije prestavljen. Tečaj bomo izvedli 23. 11. 2017.

Izobraževalni program izvajamo v štirih programskih sklopih, in sicer:

  • Izobraževanje za začetnike v stroki je namenjeno knjižničnim delavcem, ki se usposabljajo za delo oziroma se pripravljajo na bibliotekarski izpit;
  • Izobraževanje za vzajemno katalogizacijo je namenjeno knjižničnim delavcem, ki se usposabljajo za delo v sistemu vzajemne katalogizacije, oziroma tistim, ki želijo pridobiti posamezne kategorije dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (kategorije A, B1, B2, C in D). Udeležba na nekaterih tečajih je pogoj za kasnejšo udeležbo na tečajih, ki jih izvaja IZUM. Izobraževanje se izvaja za okolje COBISS3;
  • Permanentno izobraževanje je namenjeno vseživljenjskemu strokovnemu razvoju knjižničnih delavcev, vključuje predstavitve novosti v bibliotekarski stroki in v razvoju knjižnične dejavnosti pri nas in v tujini. Nekatere izobraževalne vsebine so primerne tudi za tiste, ki niso zaposleni v knjižnicah;
  • Izobraževanje za iskanje in uporaba informacijskih virov je namenjeno uporabnikom in knjižničarjem, ki bi radi izpopolnili svoje znanje. Tečaji so brezplačni in so izvedeni večkrat letno. Prijave zbira Center za informacijske storitve: cis@nuk.uni-lj.si.
  • Izobraževanje po naročilu, vsebinsko in časovno prilagojeno željam in potrebam določene knjižnice, pripravimo po dogovoru s knjižnico. Vključuje ponudbo tečajev iz rednega programa izobraževanja ter tečaje: Inventarizacija knjižničnega gradiva, Izločanje in odpis knjižničnega gradiva, Katalogizacija, klasifikacija in indeksiranje drobnega tiska, Vaje iz vsebinske obdelave monografskih publikacij. Več informacij o tečajih po naročilu dobite pri mag. Heleni Pečko Mlekuš.

OBVESTILO!

Obveščamo vas, da bo Narodna in univerzitetna knjižnica v letu 2018, prenehala z izvajanjem programa strokovnega izpopolnjevanja za bibliotekarje (Tečaj za začetnike v stroki). V šolskem letu 2017/18 je Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani razpisal študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B). Študijski program ŠPIK-B morajo obvezno obiskovati kandidati za bibliotekarski izpit za bibliotekarja, ki nimajo formalne bibliotekarske izobrazbe.

Narodna in univerzitetna knjižnica bo še naprej izvajala program strokovnega izpopolnjevanja za knjižničarje in višje knjižničarje.

 Program izobraževanja 2017

 Prijavnica za tečaj (word, pdf)

 E-prijava na tečaj
 

Informacije in odgovornost:

Organizacija in izvedba izobraževanj:
Polona Marinšek
T: (01) 2001 160
F: (01) 4257 293
E: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si

mag. Helena Pečko Mlekuš
T: (01) 2001 139
F: (01) 2001 192
E: helena.pecko-mlekus@nuk.uni-lj.si
Vodja Bibliotekarskega raziskovalnega, izobraževalnega in informacijskega centra:
dr. Alenka Kavčič-Čolić
T: (01) 2001 131
F: (01) 2001 192
E: alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si

 

Prijava na izobraževanje

Za udeležbo na določeni izobraževalni obliki je obvezna pisna prijava s podpisom pooblaščene osebe v knjižnici in z žigom knjižnice (oziroma s podpisom udeleženca, če je le-ta samoplačnik). Izpolnjeno prijavnico lahko pošljete na naslov: NUK, Bibliotekarski raziskovalni, izobraževalni in informacijski center, Turjaška ul. 1, 1000 Ljubljana, skenirano prek e-pošte na naslov izobrazevanje@nuk.uni-lj.si oziroma po faksu na številko: 01/2001-192. Lahko pa se prijavite tudi preko e-prijave.

Upoštevali bomo le prijave, ki jih bomo prejeli najmanj 5 dni pred napovedanim začetkom tečaja. V primeru, da se tečaja ne boste mogli udeležiti, pričakujemo vašo pisno odjavo vsaj 5 dni pred tečajem. Če je zaradi premajhnega števila prijav (manj kot 8 udeležencev) ali drugih nepredvidenih okoliščin tečaj odpovedan, prijavljene udeležence obvestimo po elektronski pošti ter jim ponudimo možnost prijave na naslednji termin. Če je določen tečaj že zaseden, prijavljene udeležence obvestimo najkasneje 5 dni pred začetkom tečaja.

K prijavi na nekatere tečaje za vzajemno katalogizacijo je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Dokazila lahko pošljete skenirana na e-naslov: izobrazevanje@nuk.uni-lj.si, po navadni pošti ali po faksu. Znesek kotizacije udeleženci oziroma njihove ustanove po prejemu računa nakažejo na TR pri UJP: 01100-6030371984. V skladu z določbo 8. točke 42. člena ZDDV-1 (Ur. l. RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11) so naši tečaji uvrščeni med izobraževalne storitve, ki so oproščene plačila DDV, zato v ceni kotizacije DDV ni vključen. V skladu z omenjeno določbo oprostitev plačila DDV ne velja za tečaj: Komuniciranje s težavnimi uporabniki, zato je pri tem tečaju v ceni kotizacije vključen 22% DDV.
Prijavljeni udeleženci, ki odsotnosti ne sporočijo pravočasno, poravnajo kotizacijo v celoti.