Bibliotekarski izpiti

Bibliotekarski izpit je pogoj za opravljanje strokovnega knjižničarskega dela v knjižnici ali drugi organizaciji, ki deluje na področju knjižnične dejavnosti.

Od 1. 1. 2017 dalje strokovni knjižničarski delavci opravljajo bibliotekarski izpit v skladu s Pravilnikom o bibliotekarskem izpitu (Uradni list RS, št. 75/16).

Informacije:

tajnica Komisije za bibliotekarski izpit:
mag. Helena Pečko Mlekuš
T: (01) 2001 139
F: (01) 2001 192
E: bibliotekaski.izpiti@nuk.uni-lj.si
namestnica tajnice Komisije za bibliotekarski izpit:
Polona Marinšek
T: (01) 2001 160
F: (01) 2001 192
E: bibliotekarski.izpiti@nuk.uni-lj.si

 

VRSTE BIBLIOTEKARSKEGA IZPITA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE IZPITA

• BIBLIOTEKARSKI IZPIT ZA KNJIŽNIČARJA

K bibliotekarskemu izpitu za KNJIŽNIČARJA lahko pristopijo kandidati, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela knjižničarja oziroma višjega knjižničarja. Poleg izpolnjevanja splošnih pogojev za opravljanje izpita (tj. ustrezna izobrazba (srednja oz. višješolska izobrazba) in opravljeno strokovno usposabljanje na delovnem mestu) se morajo udeležiti Tečaja za začetnike v stroki, Modul 1-4, ki ga organizira in izvaja NUK.

• BIBLIOTEKARSKI IZPIT ZA BIBLIOTEKARJA

K bibliotekarskemu izpitu za BIBLIOTEKARJA lahko pristopijo kandidati, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela bibliotekarja pomočnika, bibliotekarja, bibliotekarja z magisterijem oziroma bibliotekarja z doktoratom. Poleg izpolnjevanja splošnih pogojev za opravljanje izpita (tj. ustrezna izobrazba (visokošolska izobrazba, magisterij znanosti oz. doktorat), opravljeno strokovno usposabljanje na delovnem mestu in izdelana pisna naloga), se morajo kandidati, ki nimajo formalne bibliotekarske izobrazbe, udeležiti Tečaja za začetnike v stroki, Modul 1-5.

NAVODILA ZA PRIPRAVO PISNE NALOGE ZA BIBLIOTEKARSKI IZPIT ZA BIBLIOTEKARJA

• DOPOLNILNI BIBLIOTEKARSKI IZPIT

Dopolnilni bibliotekarski izpit opravljajo kandidati z doseženo izobrazbo, ki je višja od izobrazbe, za katero so že opravili bibliotekarski izpit za knjižničarja po določbah Pravilnika o bibliotekarskem izpitu (Ur. l. RS, št. 75/2016) oziroma temu enakovreden izpit po prejšnjih predpisih. Bibliotekarski izpit za bibliotekarja lahko opravljajo, če imajo najmanj tri mesece delovnih izkušenj pri opravljanju strokovnih knjižničarskih del na zahtevnejšem delovnem mestu in izdelano pisno nalogo za bibliotekarski izpit.


PRIJAVA NA BIBLIOTEKARSKI IZPIT

Kandidat mora vložiti prijavo za opravljanje bibliotekarskega izpita na obrazcu Prijava na bibliotekarski izpit.

Kandidati pošljejo prijavo na bibliotekarski izpit s priporočeno pošiljko na naslov:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Komisija za bibliotekarski izpit
Turjaška ulica 1
SI-1000 Ljubljana

Izpitno obdobje v letu 2017 bo od 15. do 30. novembra. Prijava mora biti vložena najkasneje do 15. junija 2017.

Priloge k Prijavi na bibliotekarski izpit:

- Izjava organizacije, kjer je kandidat zaposlen
- Program strokovnega usposabljanja za opravljanje bibliotekarskega izpita
- Kopija dokazil o pridobljeni formalni izobrazbi
- Kopije dokazil o možnih oprostitvah iz 49. člena Pravilnika o bibliotekarskem izpitu (Ur. l. RS št. 75/2016)
- Predlog teme pisne naloge za bibliotekarski izpit (samo za kandidate za izpit za bibliotekarja)

Če kandidat ne vloži popolne prijave, ga NUK pozove k njeni dopolnitvi.

V letu 2017 se bo Komisija za bibliotekarski izpit sestala predvidoma 21. junija, po tem datumu,
bodo kandidati prejeli obvestilo o izpitnem roku (datumu opravljanja izpita). Kandidati bodo tudi obveščeni o morebitnih odobrenih oprostitvah, odobritvi teme pisne naloge, če gre za kandidata, ki opravlja bibliotekarski izpit za bibliotekarja, in o obveznosti plačila stroškov opravljanja bibliotekarskega izpita (prijavnini). V primeru, da prijavnina ne bo plačana pravočasno, se šteje, da kandidat odstopa od prijave na bibliotekarski izpit.

Obvezna dokazila pred izpitnim rokom

Potrjen dnevnik strokovnega usposabljanja in potrdilo o opravljenem strokovnem usposabljanju pošlje kandidat najmanj 15 dni pred izpitnim rokom (dnevom opravljanja izpita).

Kandidati za bibliotekarski izpit za bibliotekarja, pošljejo pisno nalogo najmanj 30 dni pred izpitnim rokom (dnevom opravljanja izpita) na elektronski naslov: bibliotekarski.izpiti@nuk.uni-lj.si.

Stroški opravljanja bibliotekarskega izpita

Po prejemu prijave na bibliotekarski izpit bo Narodna in univerzitetna knjižnica, najpozneje v 30 dneh, kandidatu oziroma njegovemu delodajalcu poslala račun za plačilo stroškov opravljanja bibliotekarskega izpita:

  • Splošni del bibliotekarskega izpita        30,00 EUR
  • Posebni del bibliotekarskega izpita:
    • izpit za bibliotekarja                  100,00 EUR
    • izpit za knjižničarja                      80,00 EUR

V skladu z določbo 8. točke 42. člena ZDDV-1 (Ur. l. RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11) so bibliotekarski izpiti uvrščeni med izobraževalne storitve, ki so oproščene plačila DDV, zato v ceni ni vključen 22 % DDV.

STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE BIBLIOTEKARSKEGA IZPITA

Kandidat za bibliotekarski izpit mora pred pristopom k bibliotekarskemu izpitu opraviti strokovno usposabljanje po vnaprej določenem programu in pod vodstvom mentorja. Pri pripravi programa strokovnega usposabljanja si lahko pomagate z navodili. Z mentorjem in programom strokovnega usposabljanja mora biti seznanjen ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.

Strokovno usposabljanje opravlja kandidat v knjižnici, kjer je zaposlen. Za kandidate, zaposlene v knjižnicah, v katerih ni mogoče imenovati ustreznega mentorja, se strokovno usposabljanje opravlja v sodelovanju z drugo knjižnico, ki ima mentorja.

Strokovno usposabljanje traja najmanj šest mesecev in obsega splošni in posebni del. Kandidat za bibliotekarski izpit za bibliotekarja v času strokovnega usposabljanja pripravi tudi pisno nalogo, ki jo mora v elektronski obliki poslati NUK najmanj 30 dni pred izpitnim rokom. Če Komisija za bibliotekarski izpit ugotovi, da pisna naloga ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, nalogo v celoti zavrne ali kandidata pozove, da nalogo popravi ali dopolni. Brez pozitivno ocenjene pisne naloge kandidat ne more pristopiti k bibliotekarskemu izpitu.
Med strokovnim usposabljanjem kandidat vodi dnevnik strokovnega usposabljanja. Verodostojnost in vsebino dnevnika potrdi mentor. Kandidat mora potrjen dnevnik strokovnega usposabljanja predložiti NUK najmanj 15 dni pred izpitnim obdobjem.
Pisno poročilo o poteku strokovnega usposabljanja pripravi mentor. V poročilu oceni uspešnost kandidata pri strokovnem usposabljanju ter opredeli obseg, kakovost in uspešnost opravljenega dela glede na program usposabljanja.
Po uspešno končanem strokovnem usposabljanju izda knjižnica, v kateri je kandidat zaposlen, kandidatu potrdilo o opravljenem strokovnem usposabljanju, ki ga mora kandidat predložiti NUK najmanj 15 dni pred izpitnim rokom.

Kandidat, ki strokovnega usposabljanja ne konča uspešno, v izpitnem roku ne more opravljati bibliotekarskega izpita in pri NUK vloži vlogo za določitev novega izpitnega roka.

OPRAVLJANJE BIBLIOTEKARSKEGA IZPITA

Bibliotekarski izpit se opravlja pred Komisijo za bibliotekarski izpit. Pri opravljanju izpita morajo biti navzoči najmanj trije člani Komisije (izpitna komisija). Bibliotekarski izpit obsega splošni in posebni del. Kandidat lahko pristopi k posebnemu delu izpita tudi, če je bil na splošnem delu izpita neuspešen. Bibliotekarski izpit opravi, ko je uspešno opravil tako splošni kot tudi posebni del izpita.

Splošni del bibliotekarskega izpita je enak za vse kandidate ne glede na stopnjo izobrazbe in poteka v obliki ustnega preverjanja poznavanja vsebin splošnega dela bibliotekarskega izpita. Traja lahko največ 45 minut. Kandidat, ki je bil na splošnem delu izpita ocenjen negativno, lahko ponavlja izpit v roku, ki ga določi izpitna komisija. Splošni del izpita lahko ponavlja največ dvakrat.

Posebni del bibliotekarskega izpita za knjižničarja opravlja kandidat v obliki ustnega preverjanja poznavanja predpisanih izpitnih vsebin. Preverjanje poznavanja posamezne izpitne vsebine lahko traja največ 20 minut. Kandidat je posebni del izpita opravil, če je bil uspešen pri vseh izpitnih vsebinah posebnega dela izpita. Če pri posamezni izpitni vsebini posebnega dela izpita ni bil uspešen, mu izpitna komisija določi rok za ponovitev posamezne izpitne vsebine posebnega dela izpita. Če ni bil uspešen pri vseh izpitnih vsebinah, ponavlja celoten posebni del izpita v roku, ki ga določi izpitna komisija. Kandidat lahko posebni del izpita ponavlja največ dvakrat.

Posebni del bibliotekarskega izpita za bibliotekarja opravlja kandidat v obliki predstavitve in zagovora pisne naloge. Zagovor lahko skupaj s predstavitvijo traja največ 60 minut. Izpitna komisija pri ocenjevanju pisne naloge upošteva merila, ki so objavljena na spletni strani NUK.

DODATNE INFORMACIJE O BIBLIOTEKARSKEM IZPITU

Dodatna pojasnila o bibliotekarskih izpitih in njihovi izvedbi dobijo kandidati pri strokovni tajnici Komisije za bibliotekarski izpit, mag. Heleni Pečko Mlekuš (tel. 01 2001 139), pri namestnici strokovne tajnice, Poloni Marinšek (tel. 01 2001 160), oziroma na elektronskem naslovu: bibliotekarski.izpiti@nuk.uni-lj.si