Bibliotekarski izpiti

fant pristopa k izptuV skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 92/15) je 39. členu Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01) dodan 39.b člen, ki določa, da mora imeti oseba, ki se zaposli kot strokovni knjižničarski delavec, opravljen bibliotekarski izpit. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu tudi predpisuje, da mora oseba, ki še nima opravljenega bibliotekarskega izpita, le-tega opraviti najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja oziroma po premestitvi na delovno mesto, na katerem je izpit določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu predvideva tudi sprejem novega pravilnika o bibliotekarskem izpitu, ki je v pristojnosti Ministrstva za kulturo. Pravilnik je v pripravi. O njegovem sprejetju in začetku veljavnosti bomo knjižnice pravočasno obvestili.
Do uveljavitve novega pravilnika strokovni knjižničarski delavci opravljajo bibliotekarski izpit v skladu z določili Samoupravnega sporazuma o pridobivanju kvalifikacij bibliotekarske stroke (Ur. l. SRS, št. 30/1980), in sicer za naziv knjižničar, višji knjižničar ter bibliotekar (glede na zaključeno stopnjo izobrazbe). Z opravljenim izpitom dokazujejo, da so usposobljeni za samostojno opravljanje strokovnih del v knjižnici.

Izpitna komisija v sestavi:

 • mag. Helena Pečko Mlekuš, Narodna in univerzitetna knjižnica, predsednica
 • Borut Abram, Narodna in univerzitetna knjižnica, tajnik
 • Eva Pohar-Sušnik, Narodna in univerzitetna knjižnica, članica
 • Polona Marinšek, Narodna in univerzitetna knjižnica, članica

V letu 2016 bodo bibliotekarski izpiti potekali dvakrat, in sicer od 30. maja do 3. junija 2016 (pomladanski rok) in od 28. novembra do 2. decembra 2016 (jesenski rok) v NUK (Učilnica - Leskoškova c. 12).

Podrobnejše določbe o bibliotekarskem izpitu vključuje Samoupravni sporazum o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke (Ur. l. SRS, št. 30/1980), informacije o vsebini in načinu opravljanja izpita pa publikaciji Bibliotekarski izpit 2016 in Program izobraževanja 2016.

Opravljen bibliotekarski izpit je pogoj za kasnejše napredovanje zaposlenega v višje strokovne nazive v knjižnični dejavnosti, za zaposlene brez univerzitetne izobrazbe s področja bibliotekarstva pa tudi eden od pogojev za začetek postopka za pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. 


Informacije in odgovornost:

Predsednica Izpitne komisije:
mag. Helena Pečko Mlekuš
T: (01) 2001 139
F: (01) 4257 293
E: helena.pecko-mlekus@nuk.uni-lj.si
Organizacija in izvedba izpitov:
Polona Marinšek
T: (01) 2001 160
F: (01) 4257 293
E: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si

 

Izpitni predmeti

Bibliotekarski izpit obsega splošni in posebni (strokovni) del. Splošni del izpita je za vse kandidate enak, strokovni del pa se po obsegu in zahtevnosti razlikuje glede na strokovno kvalifikacijo, za katero kandidat opravlja izpit. Uspešno opravljen splošni del izpita je pogoj za opravljanje izpita iz strokovnih predmetov. Bibliotekarski izpit se opravlja ustno. Kandidat je vse izpitne predmete izprašan na isti dan.

Izpitni predmeti Strokovni naziv
1. Splošni del K VK VK-PA B
2. Zgodovina knjige in knjižnic K VK - B
3. Splošna organizacija knjižnic in knjižničarstva K VK - B
4. Notranja organizacija in delo knjižnic K VK VK-PA B
5. Bibliografija K VK VK-PA B
6. Zaščita knjižničnega gradiva K VK VK-PA B
7. Informacijska služba in uporaba knjižničnega gradiva - VK VK-PA -
8. Osnove informacijsko dokumentacijske dejavnosti in uporaba knjižničnega gradiva - - - B
9. Tuj jezik – aktivno - - - B
10. Tuj jezik – pasivno K VK VK-PA B

 

Diferencialni izpit in oprostitve

Knjižnični delavci, ki so že opravili bibliotekarski izpit in so si v času zaposlitve v knjižnici pridobili šolsko izobrazbo, ki je višja od prejšnje, lahko opravljajo diferencialni izpit za višji strokovni naziv.

Diferencialni izpit za naziv višji knjižničar obsega naslednje predmete: Notranja organizacija in delo knjižnic, Bibliografija, Informacijska služba in uporaba knjižničnega gradiva.

Diferencialni izpit za naziv bibliotekar obsega naslednje predmete: Notranja organizacija in delo knjižnic, Bibliografija, Osnove informacijsko dokumentacijske dejavnosti in uporaba knjižničnega gradiva, izpit iz tujega jezika – aktivno znanje jezika.

Kandidati so lahko oproščeni opravljanja določenih izpitnih predmetov, in sicer:

 • kandidat z diplomo višješolskega študija knjižničarstva na nekdanji Pedagoški akademiji v Ljubljani je oproščen izpita iz predmetov »Zgodovina knjige in knjižnic« in »Splošna organizacija knjižničarstva«;
 • kandidat je oproščen izpita iz splošnega dela, če je že opravil izpit v bibliotekarski stroki ali enakovreden izpit v drugi stroki;
 • kandidat je oproščen opravljanja izpita iz tujega jezika, če ima diplomo iz tujega jezika ali potrdilo o znanju tujega jezika, ki ga je izdala ustrezna verificirana ustanova.

Za vse navedene oprostitve mora kandidat k prijavi na izpit priložiti ustrezna dokazila. O oprostitvah odloča Izpitna komisija.

Priprava na bibliotekarski izpit

Za pripravo na bibliotekarski izpit je priporočljiv obisk tečajev za začetnike v stroki, priporočamo pa tudi udeležbo na tečajih, ki jih NUK izvaja v sklopih permanentnega izobraževanja knjižničnih delavcev oziroma izobraževanja uporabnikov knjižnic.

Kandidatom omogočamo pred začetkom izpitnega termina brezplačen dostop do elektronske različice tabel UDK. Dostop je možen z računalnikov v Informacijskem središču NUK. Lahko si ga zagotovite tudi tako, da na e-naslov darija.rozman@nuk.uni-lj.si sporočite IP številko računalnika, s katerega bi želeli dostopati do tabel.

Prijava na bibliotekarski izpit

Kandidate prijavijo na izpit knjižnice, v katerih so zaposleni (oziroma v katerih se usposabljajo za pristop k izpitu). Prijave pošljejo na naslov: NUK, Komisija za priznavanje kvalifikacij bibliotekarske stroke, Izpitna komisija, 1000 Ljubljana, Turjaška ul. 1, in sicer za pomladanski izpitni rok najkasneje do 18. aprila 2016, za jesenski izpitni rok pa najkasneje do 25. oktobra 2016.

Prijava mora vsebovati:
 • izpolnjeno prijavnico,
 • izjavo odgovorne osebe knjižnice s podatki o kandidatovi izobrazbi in njegovem strokovnem usposabljanju v knjižnici,
 • kopijo dokazil o izobrazbi,
 • dokazila za morebitno oprostitev opravljanja določenih izpitnih predmetov,
 • kandidati, ki se prijavijo na diferencialni izpit, k prijavi priložijo tudi kopijo potrdila o že opravljenem bibliotekarskem izpitu oziroma navedejo datum opravljanja izpita.

Morebitne odjave sprejema Izpitna komisija le v pisni obliki, in sicer najkasneje 7 dni pred datumom izpita oziroma takoj, ko nastopijo okoliščine, zaradi katerih kandidat ne more opravljati izpita. Kandidat, ki se od izpita odjavi po seji Izpitne komisije oziroma po tem, ko je že prejel obvestilo o datumu izpita, mora odjavi priložiti ustrezno dokumentacijo (npr. zdravniško opravičilo).

V letu 2016 znaša participacija za opravljanje bibliotekarskega izpita 100 EUR na kandidata, za opravljanje diferencialnega izpita pa 80 EUR. Kandidat, ki se izpita ni udeležil in za odsotnost nima opravičljivega razloga, poravna participacijo v celoti. Kandidat, ki se izpita iz opravičljivega razloga ni mogel udeležiti, poravna 20 % participacije.

Style Switcher

Colors

Layout

Patterns